РОЗДІЛ 3. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬСУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

магниевый скраб beletage

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

1. Підприємництво

2. Суб'єкти підприємницькоїдіяльності

3. Творча функція підприємницькоїдіяльності

4. Ресурсна функціяпідприємницької діяльності

5. Організаційно-супровідна функціяпідприємницької діяльності

6. Економічний механізмпідприємницької діяльності

7. Соціальний механізмпідприємницької діяльності

8. Організаційний механізмпідприємницької діяльності

9. Договір

10. Інноваційне підприємство

11. Виробнича кооперація

12. Проектне фінансування

13. Управління за контрактом

14. Підрядне виробництво

15 Бартерні операції

 

генерування й активне використання новаторських ідей і пілот-них проектів, готовність до виправданого ризику та вміння ри-зикувати в бізнесі (підприємництві).

Б) формування й продуктивне використання власного капіталу, атакож інформаційних, матеріальних і трудових ресурсів.

практична організація маркетингу, виробництва, продажу, ре-клами та інших господарських справ, використання вартіснихінструментів, які є необхідною передумовою функціонуванняпідприємства в ринкових умовах.

Г) особливий новаторський процес, спрямований на пошук нових можли-востей, досягнення комерційного ефекту від використання нововведень.

Д) форма партнерських зв'язків, здійснюваних через передачу од-ним підприємцем іншому «ноу-хау» управлінського характеруі забезпечення тим іншим інвестування процесу практичногойого використання.

Е) здійснення замкнутого виробничого циклу готового до споживан-ня продукту всіма партнерами спільно, причому кожний з них ви-конує свою частку робіт у рамках єдиного виробничого процесу.

И) форма підприємницького співробітництва за якої: один парт-нер зобов'язується фінансувати реалізацію підприємницько-го проекта іншого партнера або партнер- розробник пропонує

іншому партнеру здійснювати практичну його реалізацію ізобов'язується фінансувати всі необхідні роботи.К) форма юридично оформлених відносин між підприємцями від-повідно до якої один з них здійснює цільове виробництво про-дукції на пряму вказівку іншого.Л) форма реалізації укладеної угоди в натуральній формі згідно зпопередньо узгодженою номенклатурою обмінюваних товарів, атакож узгодженими строками взаємних поставок продукції.М) форма документально закріплених партнерських зв'язків.Н) ініціативна самостійну господарсько-комерційна діяльністьокремих фізичних та юридичних осіб, зорієнтована на отриман-ня прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту. Такадіяльність здійснюється підприємцем від свого імені, на власнийризик і з особистою майновою відповідальністю.О) урахування інтересів підприємця та інших учасників підприєм-ницького процесу.П) правоздатні та працездатні громадяни України та іноземці, колекти-ви громадян, об'єднання громадян, індивідуальні, сімейні, приватні,колективні, державні, спільні та інші види, типи й категорії підпри-ємств, створення яких не суперечить законодавчим актам України.Р) формування ланок організації підприємницької діяльності про-тягом повного життєвого циклу підприємницької структури.

Тести

Підприємницька діяльність у сфері посередництва практичноздійснюється у формі:

а)         агентування;

б)         інноваційної діяльності;

в)         торгово-комерційної діяльності;

г)         біржового підприємництва.

Юридична назва підприємницьких утворень (партнерів, сторіндоговору) має бути зазначена у:

а)         преамбулі (вступній частині) договору;

б)         основній частині договору;

в)         заключній частині договору;

г)         в примітках.

До прямого державного регулювання діяльності підприємстввідносять:

а)         встановлення тарифної системи оплати праці;

б)         державний контроль за якістю продукції;

в)         державне регулювання фонду оплати праці;

г)         розробка положень підприємницького права.

Непряме регулювання діяльності підприємств здійснюється у формі:

а)         виконання умов соціального законодавства;

б)         контролю за якістю продукції;

в)         укладання колективних договорів;

г)         державної реєстрації створення підприємств.

Державне регулювання підприємництва - це:

а)         обмеження у здійсненні підприємницької діяльності;

б)         визначення суб'єктів підприємницької діяльності;

в)         регламентація поведінки суб'єктів підприємницької діяльності.

Якій сфері підприємницької діяльності властивий підвищений ризик:

а)         виробничого підприємництва;

б)         інноваційного підприємництва;

в)         фінансового посередництва;

г)         торговельного посередництва.

Що лежить в основі ефекту підприємницької діяльності:

а)         підприємницька ідея;

б)         новаторська ініціативна діяльність;

в)         бажання і можливості підприємця;

г)         отримання прибутку як результату підприємницької діяльності.

Що є передумовою припинення підприємницької діяльностівідповідно до Господарського Кодексу України:

а)         власна ініціатива підприємця;

б)         закінчення строку дії ліцензії;

в)         припинення існування підприємця;

г)         рішення суду у випадках, передбачених Господарським Ко-дексом та іншими законами;

д)         все перелічене є вірним.

Хто з науковців характеризував підприємця як самостійного то-варовиробника, в діяльності якого обов'язково присутні факторризику:

а)         Ж.-Б. Сей;

б)         Й. Шумпетер;

в)         Р. Кантільйон;

г)         Дж. М. Кейнс.

Хто з науковців розглядав підприємництво як універсальнуфункцію будь-якої економіної системи, що поєднується з інши-ми видами діяльності:

а)         Ж.-Б. Сей;

б)         Й. Шумпетер;

в)         Р. Кантільйон;

г)         Дж. М. Кейнс.

Оберіть головні умови здійснення підприємницької діяльності:

а)         автономність підприємця, повна відповідальність підпри-ємця за наслідки здійснення своєї діяльності, орієнтація накомерційний успіх;

б)         наявність фінансових ресурсів, доступність інформації, від-сутність барєрів входження на ринок;

в)         існування незадоволеного попиту споживачів, орієнтаціяпідприємця на комерційний успіх.

Субєктами підприємницької діяльності можуть бути:

а)         юридичні особи різних форм власності;

б)         правоздатні та дієздатні громадяни України та іноземці, ко-лективи громадян, об'єднання громадян, індивідуальні, сі-мейні та інші типи й категорії підприємств, створення якихне суперечить законодавчим актам України;

в)         правильної відповіді немає.

Підприємець виконує такі функції:

а)         комерційна, ресурсна, фінансова, організаторська;

б)         управлінська, комерційна, інноваційна;

в)         ресурсна, управлінська, інноваційна, ризикова.

Підприємницька діяльність здійснюється на основі таких прин-ципів:

а)         вільний вибір діяльності, вільне наймання працівників, віль-не розпорядження прибутком;

б)         залучення і використання матеріально-технічних і фінансо-вих ресурсів, саморозвитку, незалежності;

в)         всі відповіді вірні.

До ризиків, що не страхуються у підприємницькій дільності, на-лежать:

а)         неконтрольованість витрат, зміни цін постачальників, ризикпожежі;

б)         ризик виникнення стихійних лих, форс-мажорних обставинпри веденні господарської діяльності.

в)         невизначеність і зміни попиту, зміни у смаках споживачів,зміни у державній економічній політиці.