РОЗДІЛ 4. СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

магниевый скраб beletage

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

1. Структура підприємства

2. Організаційна структурапідприємства

3. Ланка управління

4. Щабель управління

5. Лінійні зв'язки

6. Функціональні зв'язки

7. Міжфункціональні зв'язки

8. Лінійна структура

9. Функціональна структура

10. Лінійно-функціональнаструктура

11. Дивізіональна структура

12. Проектна організаційнаструктура

13. Матрична організаційна структура

14. Оптимальний розмірпідприємства

15. Виробнича структура підприємства

16. Предметна виробнича структура

17. Технологічна виробнича структура

18. Цех

19. Виробнича дільниця

20. Робоче місце

зв'язки, що виникають між підрозділами та керівниками різнихрівнів управління.

Б) зв'язки між підрозділами одного рівня управління.

зв'язки, що характеризують взаємодію керівників які викону-ють певні функції на різних рівнях управління, але між ними неіснує адміністративного підпорядкування.

Г) виокремлення великих автономних виробничо-господарськихпідрозділів і відповідних рівнів управління з наданням цим під-розділам оперативно-виробничої самостійності й перенесеннямна цей рівень відповідальності за отримання прибутку.

Д) фіксовані взаємозв'язки, що існують між його підрозділами тапрацівниками.

Е) тимчасове організаційне утворення для вирішення конкретногокомплексного завдання.

Ж) структура, що має певний ступінь замкнутості та визначає послі-довність використання засобів праці у технологічному процесі, за-стосування високопродуктивного обладнання, інструментів тощо.

З) відокремлений підрозділ з чітко визначеними функціями.

К) сукупність ланок на певному рівні ієрархії управління, комплексцехів, ферм, бригад, дільниць, інших виробничих підрозділівпідприємства і форми їх взаємозв'язку.

Л) ґрунтується на єдності розпорядження і кваліфікованому здій-сненні функцій управління спеціальним апаратом підприєм-ства.

М) заснована на підпорядкованості виробничих підрозділів (вико-навців) одночасно лінійним керівникам і загальному персоналууправління.

Н) структура, що визначає чітку технологічну відокремленість, приякій у кожному підрозділі здійснюються однорідні технологічніпроцеси з виробництва різного кінцевого продукту.О) категорія, що відображає склад його виробничих та управлін-ських підрозділів, систему взаємозв'язків щодо обміну матері-альними та інформаційними потоками між ними.П) найменша адміністративно-виронича ланка, у якій колективпрацівників здійснює комплекс предметно або технологічноспеціалізованих робіт.Р) закріплення в організаційній побудові підприємства двох на-прямів керівництва, двох організаційних альтернатив.С) місце, оснащене засобами праці відповідно до характеру йогоспеціалізації.

Т) величина, яка за даного розвитку техніки та технологій, а такожконкретних умов місцезнаходження та навколишнього середо-вища забезпечує виробництво і реалізацію продукції з мінімаль-ними витратами.

У) структура, що заснована на зосередженні усіх виробничих і

управлінських функцій у керівника.Ф) відносно адміністративно та територіально відокремлений під-розділ підприємства, в якому здійснюється комплекс робіт від-повідно до внутрішньозаводської спеціалізації.

Тести

1. До основних цехів підприємства належать:

а)         ремонтно-механічні;

б)         ливарні;

в)         транспортні;

г)         інструментальні;

д)         санітарно-гігієнічні.

Цехи, які займаються утилізацією, переробкою відходів осно-вного виробництва, називаються:

а)         побічними;

б)         підсобними;

в)         обслуговуючими;

г)         допоміжними.

Виробнича структура, яка найчастіше застосовується на вели-ких підприємствах, де кілька однотипних підрозділів об'єднані водне ціле, називається:

а)         штабною;

б)         корпусною;

в)         комбінатською;

г)         цеховою.

Загальна структура підприємства включає:

а)         підрозділи апарату управління;

б)         підрозділи збуту продукції;

в)         підрозділи матеріально-технічного забезпечення.

До показників, які визначають структуру підприємства, відносять:

а)         обсяг випущеної продукції;

б)         рівень спеціалізації окремих виробничих ланок;

в)         ефективність капіталовкладень;

г)         ступінь концентрації робочих місць.

До допоміжних цехів відносяться:

а)         ливарні та ковальсько-пресувальні;

б)         заготівельні та обробні;

в)         транспортні та інструментальні;

г)         деревообробні та термічні.

Виробнича дільниця - це:

а)         сукупність робочих місць, на якій виконується технологічно однорід-на робота чи різні операції по виготовленню однакової продукції;

б)         відокремлена частина підприємства, в якій виконується пев-ний комплекс робіт у відповідності з внутрішньозаводськоюспеціалізацією;

в)         частина площі, де зосереджені засоби праці, що застосову-ються в процесі праці одним або групою працівників.

Структура за якої основні цехи підприємства та їх дільниці бу-дуються за ознакою виготовлення кожним з них певної кількос-ті виробу чи якої-небудь його частини, відносять до такого типувиробничої структури:

а)         предметна;

б)         змішана;

в)         технологічна.

Основною структурною одиницею підприємства з безцеховоювиробничою структурою є:

а)         основний цех;

б)         робоче місце;

в)         корпус;

г)         виробнича дільниця.

На підприємствах, де здійснюються багатоетапні технологічніпроцеси, характерною ознакою яких є послідовність процесу пе-реробки сировини, використовується така виробнича структура:

а)         дивізіональна;

б)         корпусна;

в)         комбінатська;

г)         множинна.

Залежно від наявності основних та допоміжних цехів розрізняють:

а)         комплексну та спеціалізовану виробничу структуру;

б)         корпусну та комбінатську виробничу структуру;

в)         технологічну, предметну та змішану виробничу структуру.

До різновидів організаційної структури управління підприєм-ством не належить структура:

а)         дивізіональна;

б)         корпусна;

в)         лінійно-штабна;

г)         множинна.

До особливостей функціональної (штабної) організаційноїструктури належить:

а)         надійність контролю;

б)         підпорядкованість підлеглих усім штабам одночасно;

в)         оперативність управлінських рішень;

г)         компетентне керівництво кожної функції управління.

Організаційна структура управління підприємством, яка перед-бачає наявність функціональних підрозділів (штабів), що маютьправа керування і прийняття рішень, називається:

а)         лінійно-штабною;

б)         дивізіональною;

в)         функціональною;

г)         лінійною.

Зазначте, за якою організаційною структурою управління штабимають тільки дорадчі права щодо управління підприємством:

а)         лінійною;

б)         функціональною;

в)         дивізіональною;

г)         лінійно-функціональною.

До виробничих підрозділів відносяться:

а)         цехи;

б)         лабораторії, де проводяться випробування основної продук-ції підприємства;

в)         буфети;

г)         житлово-комунальні служби.

Найбільш поширеним типом організаційних структур управлін-ня є:

а)         лінійна;

б)         множинна;

в)         адміністративна;

г)         функціональна;

д)         лінійно-функціональна.

Організаційна структура управління показує:

а)         ступінь централізації та децентралізації функцій управління;

б)         кількість і види ланок управління на кожному його рівні;

в)         застосування мотиваційних чинників в діяльності організації;

г)         правильно вказано в п. а) та в).

Технологічний тип виробничої структури передбачає, що:

а)         цехи підприємства спеціалізуються на виконанні певної частинитехнологічного процесу або окремої стадії виробничого процесу;

б)         цехи підприємства спеціалізуються на виготовленні певноговиробу або групи однотипних виробів, вузлів, деталей;

в)         основою її побудови є виробнича ділянка - сукупність територі-ально відособлених робочих місць, на яких виконуються техноло-гічно однорідні роботи або виготовляється однотипна продукція;

г)         основним виробничим підрозділом великого підприємства єкорпус, у який об'єднані кілька однотипних цехів.

Якщо штабні служби отримують повноваження управління службаминижчого рівня, які виконують відповідні спеціальні функції, тобто деле-гуються функціональні повноваження, ця організаційна структура є:

а)         лінійно-штабною;

б)         матричною;

в)         продуктовою;

г)         лінійно-функціональною.

Виконують операції з транспортування й зберігання матеріально-технічних ресурсів і готової продукції цехи:

а)         допоміжні;

б)         обслуговуючі;

в)         експериментальні;

г)         побічні.

Виготовляють продукцію з відходів основного виробництва абоутилізують відходи цехи:

а)         допоміжні;

б)         обслуговуючі;

в)         експериментальні;

г)         побічні.

Створення тимчасових проектних груп передбачає така органі-заційна структура:

а)         дивізійна;

б)         матрична;

в)         лінійна;

г)         функціональна.

Виробнича структура підприємства характеризує:

а)         співвідношення між окремими цехами підприємства;

б)         склад виробничих та функціональних структурних підрозділів;

в)         кількісне співвідношення і розміри внутрішніх структурнихпідрозділів підприємства, а також механізм їх взаємозв'язку.

Вкажіть види виробничих структур:

а)         цехова;

б)         безцехова;

в)         корпусна;

г)         комбінатська;

д)         правильні всі відповіді.

Утворення тимчасових предметно-спеціалізованих груп - це:

а)         лінійна структура управління;

б)         матрична структура управління;

в)         функціональна структура управління;

г)         дивізіональна структура управління.

Ознакою комбінату є:

а)         об'єднання різнорідних виробництв;

б)         монотонність праці;

в)         зростання транспортних витрат;

г)         правильна відповідь відсутня.

При масовому виробництві з постійним асортиментом продук-ції та незначними еволюційними змінами технології її виготов-лення доцільною є:

а)         лінійна структура управління;

б)         лінійно-функціональна структура управління;

в)         дивізіональна структура управління;

г)         матрична структура управління.

До соціальної інфраструктури підприємства входять такі об'єкти:

а)         їдальні, кафе, магазини;

б)         лікарні, поліклініки, медпункти;

в)         житлові будинки, заклади побутового обслуговування;

г)         дитячі дошкільні заклади;

д)         усі відповіді правильні.