РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

магниевый скраб beletage

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

1. Управління

2. Апарат управлінняпідприємством

3. Механізм управління

4. Принципи управління

5. Стиль управління

6. Ціль управління

7. Постановка цілей

8. Закономірності управління

9. Функція управління

10. Функція планування

11. Організація як функція управління

12. Функція координації

13. Функція регулювання

14. Контроль як функціяуправління

15. Керівник

16. Влада

17. Переконання

18. Постановка цілей

діяльність, спрямована на створення і розвиток об'єкта управління.

Б) бажаний стан об'єкта управління в майбутньому.

збереження режиму функціонування об'єкта управління.

Г) відособлений вид управлінської діяльності, що виникає на осно-ві поділу праці всередині процесу управління, тобто це будь-якадія, яка здійснюється в системі управління і спрямована на змі-ну стану об'єкту управління відповідно до поставленої мети.

Д) внутрішня будова системи управління.

Е) процес прийняття рішень, що передує майбутнім господарським діям.

Ж) висування керівником переконливих аргументів на користь сво-єї позиції. При цьому керівник «ділиться владою», бо визнаєкомпетентність підлеглих і свою залежність від них, чим задо-вольняє їхню потребу в повазі.

З) вироблення цілей і завдань управління виробництвом та визначен-ня шляхів реалізації планів для досягнення поставлених цілей.

И) складний і динамічний процес, керований і здійснюваний людь-ми для досягнення поставленої мети.

К) забезпечення необхідної узгодженості дій робітників.

Л) колектив працівників, котрий здійснює цілеспрясмований впливна об'єкт управління.

М) перевірка правильності виконання прийнятих рішень та оцінкаїх результатів.

Н) відображають суттєві, причинно-наслідкові зв'язки між окреми-ми елементами системи управління виробництвом.

Економіка підприємства: збірник тестів і задачО) здатність впливати на події та явища.

П) правила і положення, якими керуються працівники апаратууправління.

Р) процес прийняття рішень, що передує майбутнім господарським діям.С) сукупність характерних способів вплив керівників на підлеглих.Т) індивід, який очолює колектив і використовує надану йому вла-ду для впливу на поведінку людей, що у ньому працюють.

Тести

Принципи управління - це:

а)         сукупність закономірно розташованих, взаємопов'язаних еле-ментів, які знаходяться у взаємодії та являють собою єдине ціле

б)         загальні, суттєві, стійкі та необхідні причинно-наслідковізв'язки між явищами та процесами;

в)         будь-яке організаційне утворення, що складається з праців-ників, зайнятих певною господарською діяльністю;

г)         правила, основні положення та норми поведінки, якими не-обхідно керуватись у процесі управління.

Принцип єдності напрямку передбачає, що:

а)         керівники розподіляють відповідальність з підлеглими;

б)         кожна група, що діє в межах однієї мети, повинна бути по-єднана єдиним планом і мати одного керівника;

в)         спеціалізація є природним порядком речей;

г)         робітник отримує накази від одного безпосереднього керівника.

Формування навичок відповідального ставлення до праці, розробкиефективного стиля управління та досягнення високої культури від-носин між керівником і підлеглими є метою методів управління:

а)         економічних;

б)         соціально-психологічних;

в)         організаційно-розпорядчих;

г)         керівних.

Принцип, згідно з яким обсяг повноважень має відповідати від-повідальності, що делегована, забезпечує:

а)         ефективний контроль;

б)         ефективний розподіл повноважень;

в)         ефективне прогнозування;

г)         жодна з наведених відповідей не є вірною.

Процес розподілу відповідальності з підлеглими характеризує:

а)         принцип справедливості;

б)         принцип єдиноначалля;

в)         принцип делегування повноважень;

г)         принцип науковості.

Принцип єдиноначалля означає, що:

а)         інтереси одного робітника не повинні переважати над інтереса-ми компанії;

б)         робітник отримує накази від одного безпосереднього керів-ника;

в)         робітники повинні поважати керівників і підтримувати порядок;

г)         робітник повинен бути дисциплінованим.

Забезпечення необхідної координованості дій різних підрозді-лів підприємства є завданням такого виду управління:

а)         економічного;

б)         виробничого;

в)         організаційного;

г)         соціального.

Повноваження, що делегуються менеджером вищого рівняуправління, що керує певною функцією, управлінцю нижчогорівня, який керує аналогічною функцією, називаються:

а)         лінійними;

б)         комбінованими;

в)         функціональними (штабними);

г)         жодна з наведених відповідей не є вірною.

Засоби впливу на окремих робітників та трудові колективи, ко-трі необхідні для вирішення цілей підприємства, - це:

а)         методи управління;

б)         функції управління;

в)         підходи до управління;

г)         функції ділового управління.

Постійний і системний вплив на діяльність структур підпри-ємств для забезпечення узгодженої роботи та досягнення пози-тивного результату, - це:

а)         організація виробництва;

б)         контроль за діяльністю підприємства;

в)         управління підприємством;

г)         планування виробництва.

Сутність управлінської діяльності полягає в:

а)         залученні працівників до керівництва підприємством;

б)         незаперечному використанні доведених «зверху» розпоряджень»

в)         використанні найновіших досягнень НТП в організації ви-робничих процесів;

г)         впливі на процес через прийняття рішень.

Форма системи управління, яка визначає склад, взаємодію тапідпорядкованість елементів - це:

а)         методи управління;

б)         організаційна структура управління;

в)         підходи до управління;

г)         функції ділового управління.

Управління - це:

а)         процес впливу суб'єкта управління на об'єкт управління;

б)         стосунки між людьми в процесі виробництва;

в)         процес цілеспрямованого впливу на колективи людей дляорганізації та координації їхньої діяльності.

Вкажіть методи управління:

а)         правові;

б)         стимулювання;

в)         економічні;

г)         соціально-психологічні;

д)         організаційні.

Основні принципи управління:

а)         неперервність;

б)         економічність;

в)         системність;

г)         науковість;

д)         особиста матеріальна зацікавленість.

Організаційні методи управління поділяються на:

а)         регламентні;

б)         економічні;

в)         соціально-психологічні;

г)         розподільчі.

Назвіть концепції управління підприємством:

а)         раціоналістична;

б)         неформальна;

в)         формальна;

г)         традиційна;

д)         функціональна.

Відповідно до неформальної концепції управління успіх під-приємства залежить від раціональної організації виробництвата ефективності використання ресурсів:

а)         так;

б)         ні.

В основі неформальної концепції управління лежить:

а)         ситуаційний підхід;

б)         традиційний підхід;

в)         системний підхід;

г)         соціально-етичний підхід.

Вкажіть функції управління підприємством:

а)         планування;

б)         розвиток;

в)         організація;

г)         мотивація;

д)         дослідження.

Дія, що здійснюється в системі управління і спрямована на змінустану об'єкта управління відповідно до поставленої мети, - це:

а)         метод управління;

б)         функція управління;

в)         підхід до управління;

г)         контроль за управлінням.

Процес визначення цілей діяльності, передбачення майбутньогорозвитку та поєднання індивідуальних завдань працівників під-приємства для досягнення загального позитивного результатудіяльності - це:

а)         планування;

б)         організація;

в)         мотивація;

г)         контроль.

Процес ефективного впливу на людей заради реалізації місії під-приємства називається:

а)         контролем;

б)         організацією;

в)         мотивацією;

г)         плануванням.

Способи впливу на окремих працівників і трудовий колектив зага-лом, що необхідні для досягнення цілей підприємства, називається:

а)         методами управління;

б)         чинниками продуктивності праці;

в)         результатами організації праці;

г)         плануванням діяльності трудового колективу.

Економічні методи управління підприємством реалізують мотиви:

а)         соціальної поведінки людини;

б)         зацікавленості у спільній праці;

в)         застосування адміністративних санкцій;

г)         матеріального інтересу участі людини у виробничих процесах.

Контроль як управлінська функція підприємства полягає в:

а)         обліку результатів, досягнутих за певний період діяльностіпідприємства;

б)         перевірці своєчасності початку трудової зміни;

в)         порівнянні фактично досягнутих результатів з плановими;

г)         усі відповіді правильні.