РОЗДІЛ 7. ВИРОБНИЧІ ЗАСОБИ

магниевый скраб beletage

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

1. Основні засоби

2. Виробнича (технологічна)структура основних засобів

3. Активна частина основних засобів

4. Пасивна частина основнихзасобів

5. Ремонт основних фондів

6. Відновний ремонт

7. Капітальний ремонт

8. Виробнича потужність

9. Дійсний фонд часу

10. Вхідна виробнича потужність

11. Вихідна виробнича потужність

12. Фондовіддача

13. Фондомісткість

14. Наявне устаткування

15. Установлене устаткування

16. Діюче устаткування

17. Коефіцієнт залученняустаткування до виробництва

18. Коефіцієнт інтенсивногозавантаження устаткування

19. Коефіцієнт змінності роботиустаткування

20. Коефіцієнт використаннякалендарного (режимного,планового) фонду часу

максимально можливий фонд роботи устаткування при задано-му режимі за вирахуванням планових витрат часу на капіталь-ний та поточний ремонти.

Б) максимально можливий обсяг випуску продукції (видобутку і пере-роблення сировини або виконання певних робіт, послуг) за одини-цю часу (зміна, доба, місяць, рік) у визначеній номенклатурі й асор-тименті при повному завантаженні устаткування і виробничих площз урахуванням прогресивної технології та організації виробництва.

відновлення фізичного зношування окремих конструктивнихелементів (вузлів, деталей) і підтримання основних фондів упрацездатному стані протягом всього терміну їх служби.

Г) устаткування, залучене до виробництва, незалежно від тривалостійого роботи.

Д) особливий вид ремонту основних фондів, що породжується їхзруйнуванням внаслідок стихійних лих, тривалої бездіяльності.

Е) відношення встановленого та діючого устаткування до наявного.

Ж) потужність на початок планового року, що є у розпорядженніпідприємств.

З) відношенням фактичної продуктивності устаткування, що вико-ристовується на підприємстві, до його нормативної продуктив-ності, тобто технічно обґрунтованої, прогресивної.

И) відношення робочого фонду часу до календарного (режимного,планового) фонду часу.

К) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою викорис-тання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надан-ня послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійсненняадміністративних і соціально-культурних функцій, очікуванийстрок корисного використання (експлуатації) яких більше од-ного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), прицьому їхня вартість переноситься на вартість продукції, що ви-робляється частинами в міру спрацювання.

Л) устаткування, зараховане на баланс і внесене до інвентарнихсписків незалежно від стану і місцезнаходження

М) ремонт, що породжується закономірним зношуванням основнихфондів і направлений на відновлення їх початкових експлуата-ційних характеристик.

Н) відношення загальної суми верстато-змін, відпрацьованих задобу всім устаткуванням, до загальної кількості устаткування.

О) відношення обсягу виготовленої продукції до середньорічноївартості основних фондів.

П) основні засоби, що беруть безпосередню участь у виробничомупроцесі (машини, устаткування, інструменти, прилади, пристроївимірювання тощо).

Р) відношенням середньорічної вартості основних фондів до обся-гу виготовленої продукції.

С) основні засоби, що забезпечують нормальні умови для здійснен-ня процесу виробництва.

Т) величина потужності на кінець планового року.

У) устаткування, яке змонтоване на місці його експлуатації.

Ф) співвідношення різних груп основних засобів у їх загальній вар-тості.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Формули для розв'язування задач

Амортизація:Лінійний метод:

, пв-лв

А =      ,

п

де A - щорічна сума амортизаційних відрахувань;ЛВ - ліквідаційна вартість основних засобів;ПВ - первісна вартість основних засобів;n - кількість років експлуатації основних засобів.

1-ї

вартості

основних

НА =

Метод зменшення залишкової вартості:

400%,

де H - щорічна норма амортизації,

A= И*ЗВ,

де ЗВ - залишкова вартість основних засобів.

ЗВ=ПВ-Знос,

Метод прискореного зменшення залишкової(подвійно-залишковий):

100% „

На =    *2,

А=Н*ЗВ,

Кумулятивний метод:

НА=(ПВ-ЛВ)де kKyM - кумулятивний коефіцієнт;

к

КУМ

КУМ '' кількість років до кінця строку використаннязасобів: суму порякових номерів років використання.

Виробничий метод:

ПВ-ЛВ

нАшг=—         ,           (7.8)

де НАВИР - виробнича ставка амортизації;QQnjiaH - плановий обсяг виробленої продукції.

НА- =Q . ХН ,            (7.9)

(7.10)

Аміс ^міс Авир7        4 /

Аміс міс Авир

де НАміс - місячна норма амортизації;QMic - обяг виробленої продукції за місяць.

Коефіцієнт фізичного зносу:

1^-фІЗ.ЗН YIB'

де - сума амортизаційних відрахувань від початку експлуа-тації (сума зносу) основних засобів.

=          (7.11)

Г^фіз.зн jjjf

де £ Вк - витрати на капітальний ремонт основних засобів відпочатку їх експлуатації.

^,„ = ^(100%-.®) (7.12)1 н

де Тф - фактичний строк служби основних засобів;ТН - нормативний строк служби основних засобів.

Коефіцієнт морального зносу:

і вв

км.т = і-—,      (7.13)

де ВВ - відновлена вартість основних засобів.

Кмзн2 = 1-—— ,       (7.14)

2 033 ППН

де ОЗЗ, ОЗН - повна вартість відповідно застосовуваного і ново-го засобу праці;

ППЗ, ППН - продуктивність або інший пріоритетний техніко-експлуатаційний показник тих самих засобів праці.

Коефіцієнт загального зносу:

К = 1-(1-Кф. )х(1-К ),            (7.15)

заг       \           фгз.зн/ ^          м.зн'7  ^          '

де Кзаг - коефіцієнт загального зносу.Коефіцієнт оновлення:

_ ОЗоеед         (7.16)

ЛоновЯ          7          ^          '

С/JtdH.p

де Коновл - коефіцієнт оновлення;

ОЗ - вартість введених основних засобів;

введ

ОЗкінр - вартість основних засобів на кінець року.Коефіцієнт вибуття:

,           (7.17)

ОЗ поч.р

де Квиб - коефіцієнт вибуття;

ОЗ - вартість виведених основних засобів;

вивед

ОЗ - вартість основних засобів на початок року.

поч.р.

Режимний фонд часу:

Фр=[Тзм(Дк-Дв-Дс)-ТНхДяс]хКзм>           (7.18)

де Фр - режимний фонд часу роботи обладнання та устаткування;

ТЗМ - тривалість зміни;

ДК - число календарних днів у періоді;

ДВ - число вихідних днів у періоді;

ДС - число святкових днів у періоді, що не збігаються за датою звихідними днями;

ТН - кількість неробочих годин у передсвяткові дні;

ДПС - кількість передсвяткових днів;

КЗМ - кількість змін роботи одиниці устаткування.

Виробнича потужність:

ВП=Ф xN        ,           (719)

Д ВИРОБІТКУ'          К'-1^/

ВП =    ^          ,           (7.20)

N ОБРОБІТКУ

де ВП - виробнича потужність;

ФД - дійсний фонд часу роботи обладнання та устаткування;44 Д

^виробітку - ноРма виробітку;^обробітку - норма обробітку.

Середньорічна виробнича потужність:

Ш = ВПвх+ ШВВЕЯ *' - ВПвивщ * ,            (7.21)

12 12

де ВП - середньорічна виробнича потужність;ВПВХ - вхідна виробнича потужність;ВПВВЕД - введена виробнича потужність у плановому році;ВПВИВЕД - виведена виробнича потужність у плановому році;t - кількість повних місяців використання введених потужнос-тей у плановому році;

t'- кількість повних місяців невикористання виведених потуж-ностей у плановому році.

Виробнича программа:

вирпр=врх^викор '    (7.22)

де ВИрПр - виробнича програма підприємства в натуральних чивартісних показниках;

кВИК0Р - коефіцієнт використання виробничих потужостей.

Середньорічна вартість основних засобів:

03 = ОЗ поч.р. +        -           ,           (7.23)

де ОЗ - середньорічна вартість основних засобів;ОЗ - вартість основних засобів на початок року;

поч.р.  1          ^ ^

0Зввед - введені основні засоби у плановому році;0Звивед - виведені основні засоби у плановому році;t - кількість повних місяців використання введених основнихзасобів у плановому році;

t' - кількість повних місяців невикористання виведених осно-вних засобів у плановому році.

Q3 _ ОЗпоч.р.+ ОЗкін.р.       (7 24)

2 ' '

0Зкінр - вартість основних засобів на кінець року;

Фондовіддача:

f = SL ,            (7.25)

03

де f - фондовіддача;

Q - обсяг виготовленої продукції;

ОЗ - середньорічна вартість основних фондів, грн.

Фондомісткість:                    

ОЗ

= ,        (7.26)

де f' - фондомісткість.

Фондоозброєність:

f = — , (7.27)

J ОЗБР Ц        4 7

де /зЗБР - фондоозброєність;Ч - чисельність персоналу на підприємстві, чол.

Коефіцієнт змінності роботи обладнання:

Кж = ~ ,          (7.28)

п

де КЗМ - коефіцієнт змінності роботи обладнання;ЕВЗ - загальна сума верстато-змін, відпрацьованих за добу всімустаткуванням;

n - загальна кількість устаткування.

Тести

До чинників, що впливають на фізичний знос основних фондів,відносять:

а)         їх склад за окремими елементами;

б)         оплата праці;

в)         ступінь зносу;

г)         ціни на обладнання;

д)         кваліфікація робітників.

Поняття «засоби виробництва» і «виробничі фонди»:

а)         рівнозначні;

б)         поняття «засоби виробництва» ширше, ніж поняття "вироб-ничі фонди»;

в)         поняття «виробничі фонди» ширше, ніж поняття «засобивиробництва»;

г)         поняття економічно не пов'язані.

Виробнича потужність підприємства - це:

а)         співвідношення основних фондів різних вікових груп в їх за-гальній вартості;

б)         сукупність всіх видів ресурсів, якими володіє підприємство;

в)         максимально можливий випуск продукції підприємством запевний проміжок часу і за певних організаційно-технічнихумов;

г)         всі відповіді вірні.

Коефіцієнт оновлення основних фондів визначається як відно-шення:

а)         вартості введених фондів до вартості усіх фондів на кінець року;

б)         вартості введених фондів до 'їх загальної вартості на початок року;

в)         вартості введених фондів до середньорічної вартості усіхфондів.

Вкажіть метод прискореної амортизації основних фондів:

а)         кумулятивний (суми чисел);

б)         лінійний;

в)         рівномірного списання.

Співвідношення питомої ваги основних фондів різних галузейдо їх загальної вартості - це:

а)         технологічна структура основних фондів;

б)         структура основних фондів;

в)         галузева структура основних фондів;

г)         вікова структура основних фондів.

Кошти, що направляються на розширення відтворення осно-вних фондів та об'єктів соціальної інфраструктури - це:

а)         прямі інвестиції;

б)         непрямі інвестиції;

в)         виробничі інвестиції;

г)         реальні інвестиції.

Виробнича програма обґрунтовується:

а)         обсягом капітальних вкладень;

б)         виробничою потужністю;

в)         потребою в продукції;

г)         жодної вірної відповіді.

Витрати капіталу на розширене відтворення основних фондів

визначаються як:

а)         інвестиції;

б)         чисті капіталовкладення;

в)         прямі витрати;

г)         пропорційні витрати.

Виробнича програма підприємства відображає:

а)         обсяг випуску продукції;

б)         собівартість;

в)         чисельність працюючих;

г)         рентабельність виробництва.

Рентабельність виробничих фондів підприємства визначається:

а)         відношенням балансового прибутку до обсягу реалізаціїпродукції;

б)         відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації;

в)         відношенням балансового прибутку до середньої вартостімайна підприємства;

г)         відношенням прибутку до середньої вартості основних фон-дів та матеріальних оборотних коштів.

До складу основних виробничих фондів підприємства включа-ють такі матеріально-речові елементи:

а)         будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби;

б)         будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини та облад-нання (в тому числі силові машини та обладнання, лабо-раторне обладнання, вимірювальні та регулюючі прилади,обчислювальна техніка), незавершене виробництво, інстру-менти та знаряддя, транспортні засоби;

в)         будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби,запаси сировини та матеріалів.

Які елементи включають до складу оборотних фондів підприєм-ства:

а)         витрати майбутніх періодів;

б)         залишки готової продукції;

в)         грошові засоби на розрахунковому рахунку.

Коефіцієнт вибуття основних фондів - це:

а)         відношення вартості основних фондів, що вибули, до серед-ньорічної вартості всіх фондів;

б)         відношення вартості основних фондів, що вибули, до вартос-ті всіх фондів на кінець року;

в)         відношення вартості основних фондів, що вибули, до вартос-ті всіх основних виробничих фондів на початок року.

Екстенсивне використання основних засобів характеризують:

а)         фондомісткість, фондовіддача;

б)         коефіцієнт змінності, коефіцієнт залучення обладнання увиробництво;

в)         фондоозброєність праці;

г)         рентабельність основних фондів;

д)         прибуток підприємства.

Фондовіддача - це відношення:

а)         середньорічної вартості основних засобів до обсягу випускупродукції у вартісному вираженні;

б)         відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вар-тості основних виробничих фондів;

в)         річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів.

Який із наведених показників характеризує інтенсивність онов-лення основних фондів:

а)         коефіцієнт придатності;

б)         коефіцієнт вибуття;

в)         коефіцієнт оновлення.

Проміжок часу між двома капітальними ремонтами або між почат-ком експлуатації та першим капітальним ремонтом називається:

а)         міжремонтний період;

б)         ремонтний цикл;

в)         ремонтний період;

г)         міжоглядовий цикл.

Структура ремонтного циклу відображає:

а)         перелік і послідовність капітальних, середніх, малих ремон-тів і оглядів;

б)         співвідношення між капітальним ремонтом і оглядами;

в)         співвідношення між усіма видами ремонтів.

Чи розрізняються поняття «основні фонди підприємства» та«матеріально-технічна база підприємства»:

а)         так, друге поняття більш вузьке;

б)         так, перше поняття більш вузьке;

в)         ні, данні поняття ідентичні.

Що відбувається з натурально-речовою формою основних фон-дів у процесі їх експлуатації:

а)         нічого не відбувається;

б)         вона споживається;

в)         переноситься на продукцію, що виготовляється.

Який з показників характеризує ефективність використанняосновних фондів:

а)         фондовіддача;

б)         коефіцієнт зносу;

в)         коефіцієнт відновлення.

Який із перерахованих показників характеризує інтенсивністьскорочення розмірів основних фондів підприємства:

а)         коефіцієнт вибуття;

б)         норма амортизації;

в)         коефіцієнт придатності;

г)         коефіцієнт зносу.

За допомогою якого методу розробляється виробнича програма,якщо розрахунки проводяться з урахуванням середніх темпів їїзростання у перед плановому періоді:

а)         досвідно-статистичний метод розрахунків;

б)         метод техніко-економічних розрахунків;

в)         метод економіко-математичного моделювання.

Необхідний обсяг виробництва та реалізації продукції, що роз-раховується при плануванні виробничої програми дозволяє:

а)         отримати певний цільовий прибуток у плановому періоді;

б)         повністю виконати зобов'язання перед споживачами про-дукції;

в)         отримати можливий прибуток підприємства.

Виробничі потужності підприємства характеризують :

а)         наявне діюче виробниче обладнання всіх виробничих під-розділів;

б)         запланований обсяг виробництва продукції;

в)         максимально можливий обсяг випуску продукції при повно-му використанні виробничого обладнання.

При розрахунках виробничих потужностей враховують:

а)         власне та орендоване обладнання;

б)         весь парк діючого обладнання;

в)         лише власне обладнання.

Які з наведених факторів не сприяють підвищенню ефективнос-ті використання виробничих потужностей підприємства:

а)         збільшення змінності роботи устаткування;

б)         підвищення частки активної частики в загальному обсязіосновних фондів;

в)         підвищення ступеня оновлення устаткування;

г)         зниження серійності випуску продукції.

Які фактори, що впливають на ефективність використання виробни-чих потужностей, можна віднести до регульованих підприємством:

а)         темпи науково-технічного прогресу;

б)         конкурентне середовище підприємства;

в)         асортимент та серійність випуску продукції.

За допомогою якого методу розраховується плановий обсяг реалі-зації продукції, якщо його величина визначається виходячи з наяв-них товарних запасів та запланованого обсягу товарної продукції:

а)         розрахунково-аналітичний метод;

б)         балансовий метод;

в)         метод техніко-економічних розрахунків.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Приклади розв'язування задач

Задача 1. Підприємство придбало верстат, його первісна вар-тість - 10 тис. грн., очікуваний строк використання - 5 років, лікві-даційна вартість - 1 тис. грн. Розрахувати прямолінійним методомщорічну суму зносу та залишкову вартість.

Розв'язок:

Періодвикористання

Річна сума амортизації

Сумазносу

Залишковавартість

1 рік

(10000-1000)/5=1800

1800

10000-1800=8200

2 рік

(10000-1000)/5=1800

3600

8200-1800=6400

3 рік

(10000-1000)/5=1800

5400

6400-1800=4600

4 рік

(10000-1000)/5=1800

7200

4600-1800=2800

5 рік

(10000-1000)/5=1800

9000

2800-1800=1000

Задача 2. Та сама умова. Розрахувати щорічну суму зносу та за-лишкову вартість методом зменшення залишкової вартості.

Розв'язок:

Норма амортизації розраховується за формулою:

Амортизація=НАхВратістьЗ

Період вико-ристання

Річна сумаамортизації

Сума зносу

Залишковавартість

1 рік

10000[1]36,9%=3690

3690

10000-3690=6310

2 рік

6310*36,9%=2328

3690+2328=6018

6310-2328=3982

3 рік

3982*36,9%=1470

6018+1470=7488

3982-1470=2512

4 рік

2512*36,9%=927

7488+927=8415

2512-927=1585

5 рік

1585*36,9%=585

8415+585=9000

1585-585=1000

Задача 3. Та сама умова. Розрахувати щорічну суму зносу тазалишкову вартість методом прискореного зменшення залишковоївартості (подвійно-залишковим).

Розв'язок:

Норма амортизації розраховується за формулою:На=100%/5 роківх2=40%Амортизація=Н. хВартість,

^          1          А ^      Залишкова

Періодвикористання

Річна сумаамортизації

Сума зносу

Залишковавартість

1 рік

40%*10000=4000

4000

10000-4000=6000

2 рік

40%*6000=2400

4000+2400=6400

6000-2400=3600

3 рік

40%*3600=1440

6400+1440=7840

3600-1440=2160

4 рік

40%*2160=864

7840+864=8704

2160-864=1296

5 рік

1296-1000=296

8704+296=9000

1296-296=1000

Задача 4. Та сама умова. Розрахувати щорічну суму зносу та за-лишкову вартість кумулятивним методом.

Розв'язок:

1+2+3+4+5=15

КК1=5/15; КК2=4/15; КК3=3/15; КК4=2/15; Кк5=1/15

Періодвикористання

Річна сумаамортизації

Сума зносу

Залишковавартість

1 рік

(9000*5/15)=3000

3000

10000-3000=7000

2 рік

(9000*4/15)=2400

3000+2400=5400

7000-2400=4600

3 рік

(9000*3/15)=1800

5400+1800=7200

4600-1800=2800

4 рік

(9000*2/15)=1200

7200+1200=8400

2800-1200=1600

5 рік

(9000*1/15)=600

8400+600=9000

1600-600=1000

Задача 5. Підприємство придбало автомобіль вартістю 10 тис.грн., його ліквідаційна вартість 1 тис. грн. Запланований пробіг авто -90 тис. км. За перший рік експлуатації авто ним було пройдено: у січні3 тис. км, лютому-2 тис. км., березні - 5 тис. км., квітні - 4 тис. км.,травні - 1 тис. км. Розрахувати амортизацію виробничим методом.

Розв'язок:

10000-1000 П1

НА =               ОД

90000

Період вико-ристання

Кілометрипробігу за місяць

Сумаамортизації

Залишкова вартість

Січень

3000

3000*0,1=300

10000-300=9700

Лютий

2000

2000*0,1=200

9700-200=9500

Березень

5000

5000*0,1=500

9500-500=9000

Квітень

4000

4000*0,1=400

9000=400=8600

Травень

1000

1000*0,1=100

8600-100=8500

 

 

 

 

і т.д.

Задачі для самостійного розв'язування

Задача 1.

На початок року на балансі взуттєвого підприємства знаходи-лося основних виробничих засобів на суму 5,2 млрд. грн. У зв'язкуз розширенням виробництва було прийнято рішення закупити у бе-резні нові станки для пошиття дитячих черевик вартістю 26,3 млн.грн. Затрати на транспортування та монтаж станків склали 210 тис.грн. У жовтні того ж року на підприємство надійшло й інше облад-нання вартістю 50,8 млн. грн., а в листопаді вивели з експлуатаціїосновних засобів на суму 12,1 млн. грн. Визначити середньорічнувартість основних виробничих засобів та показники використанняосновних виробничих засобів, якщо заплановано випустити про-дукції на 3,7 млрд. грн.

Задача 2.

На балансі підприємства знаходяться 2 автомобілі: легковийвартістю 480 тис. грн. та вантажівка вартістю 760 тис. грн. Вартістьзносу кожного становить відповідно 130 та 260 тис. грн., справедли-ва вартість - 245 та 600 тис. грн.

Визначити індекси переоцінки автомобілів, їхню вартість післяпереоцінки та щомісячну суму зносу по кожному з переоціненихоб'єктів, якщо транспортні засоби амортизують прямолінійним ме-тодом, при цьому планується експлуатувати легковий автомобільще 7 років, а вантажний - 10 років.

Задача 3.

Підприємство купило автомобіль. Його первісна вартість стано-вить 55 тис. грн., очікуваний строк експлуатації - 10 років, ліквідацій-на вартість - 5 тис грн., обраний метод амортизації - прямолінійний.Після трьох років використання вирішили змінити метод амортизаціїна метод прискореного зменшення залишкової вартості.

Розрахувати суми амортизації на кожен рік до кінця строку екс-плуатації, пояснити отримані результати.

Задача 4.

Підприємство придбало верстат, його первісна вартість - 1,2млн. грн., очікуваний строк використання - 7 років, ліквідаційнавартість - 10 тис. грн. Розрахувати прямолінійним методом щорічнусуму зносу та залишкову вартість.

Задача 5.

Визначити коефіцієнти оновлення та вибуття загалом та покожній групі основних фондів, якщо відомі такі дані про наявністьта рух основних фондів підприємства за звітний рік:

 

На початокзвітногороку, тис.грн.

Надійшлоу звітномуроці, тис. грн.

Вибуло узвітномуроці, тис.грн.

На кінецьзвітногороку, тис.грн.

Всього основнихфондів, в т.ч.:

10730

540

130

11140

будівлі

7200

-

-

7200

споруди

370

20

10

380

обладнання

560

30

-

590

устаткування

1480

430

70

1840

інші основніфонди

1120

60

50

1130

Задача 6.

Первісна вартість об'єкту амортизації 70 тис. грн. Сума коштів,яку очікує отримати підприємство від його продажу після закінчен-ня терміну його використання, складе 3 тис. грн. Строк корисноговикористання цього об'єкту 4 роки. Яку суму амортизації буде на-раховано методом зменшення залишкової вартості за чотири рокиексплуатації?

Задача 7.

Первісна вартість екскаватора, що працює у кар'єрі і видобуваєгірську породу, становить 222 тис. грн. Ліквідаційна вартість верста-та 2 тис. грн., термін корисного використання 5 років. Обсяг роботиз буріння свердловини:

й          рік - 2,0 тис.м3 гірської маси;

й          рік - 2,2 тис.м3 гірської маси;

й          рік - 2,5 тис.м3 гірської маси;

й          рік - 2,3 тис. м3 гірської маси;

й          рік - 2,0 тис. м3 гірської маси.

Визначити річні суми амортизаційних відрахувань на агрегат,якщо використовувався виробничий метод нарахування амортиза-ції.

Задача 8.

На дільниці механічного цеху встановлено і діють 126 токарнихверстатів. Трудомісткість обробки 1 деталі 0,32 н-год. Дільниця пра-цює в двозмінному режимі, тривалість зміни 8 год. Число робочихднів у розрахунковому році - 224. Регламентовані простої устатку-вання складають 7% режимного фонду часу. Очікуваний коефіцієнтвикористання верстатів - 0,75. Обчислити річну виробничу потуж-ність дільниці та фактичну кількість оброблених на верстатах дета-лей.

Задача 9.

На підприємстві працює 340 одиниць обладнання: 270 з них пра-цюють в одну зміну; 60 - у дві зміни і решта верстатів у три зміни.Визначити коефіцієнт змінності роботи устаткування по підприєм-ству.

Задача 10.

Підприємству дозволено нараховувати прискорену амортиза-цію активної частини основних фондів, зокрема нових верстатів.Визначити, яким методом (зменшуваного залишку чи кумулятив-ним) краще нараховувати цю амортизацію, якщо початкова вартістьверстата 85 тис. грн., ліквідаційна вартість - 1 тис. грн., а норматив-ний термін служби 5 років.

Задача 11.

Визначити показники використання основних фондів, якщо ві-домо, що вартість основних фондів на початок року становила 720тис. грн. У березні буде введено основних фондів на 45 тис. грн., вчервні - на 30 тис. грн., а у жовтні виведено на 60 тис. грн. Обсяг ви-пуску продукції становить 10580 тис. грн. Чисельність промислово-виробничого персоналу 825 чол.

Задача 12.

Вартість придбаного верстату 38 тис. грн., його доставка й мон-таж обійшлися підприємству в 6,5 тис. грн. Визначити щорічну сумуамортизаційних відрахувань та його залишкову вартість після двохроків експлуатації, якщо ліквідаційна вартість прирівнюється донуля. При нарахуванні амортизації застосувати кумулятивний ме-тод.

Задача 13.

Визначити середньорічну вартість основних виробничих засо-бів, коефіцієнти оновлення та вибуття, якщо відомо, що вартістьосновних виробничих засобів на початок року становила 27 млн.грн., у лютому буде введено основних засобів на 128 тис. грн., у трав-ні виведено на 340 тис. грн., у другому кварталі введено на 290 тис.грн., а у жовтні виведено на 40 тис. грн.

Задача 14.

На початок року в цеху було встановлено 20 станків. З 1 березняпланується закупити 12 нових станків, а в серпні 7 станків списати.Годинна продуктивність станка - 15 деталей. Цех працює в одну змі-ну, середня тривалість зміни - 7,8 годин. Плановий процент виконан-ня норм робітниками - 110 %. Кількість робочих днів у році - 223.

Визначити виробничу потужність цеху та відсоток її викорис-тання, якщо планується за рік випустити 11,2 млн. деталей.

Задача 15.

Підприємством заплановано випустити продукції на 22,1 млн.грн. Вартість його основних фондів на початок року становила 5200тис. грн. У жовтні заплановано введення основних засобів на суму460 тис. грн., а 1 вересня ще на 530 тис грн. У травні основних фондівбуде списано на суму 320 тис. грн.

Визначити фондовіддачу та фондомісткість на підприємстві.

Задача 16.

Термін корисного використання виробничої машини становить8 років. Моральне зношування, що визначається коефіцієнтом мо-рального зносу, дорівнює 0,2. Визначити коефіцієнт загального зно-су після трьох років експлуатації цієї машини.

Задача 17.

Визначити середньорічну вартість основних фондів підприєм-ства в результаті їх руху протягом року, якщо їх вартість на початокзвітного року складала 300 тис. грн. З 1.04 планується введення но-вих фондів на суму 35 тис. грн., а з 1.10 інша група основних фондіввартістю 22 тис. грн. має бути виведена з експлуатації. Річна кіль-кість виробленої продукції 850 тонн. Ціна 1 тонни 1000 грн. Середнячисельність працюючих за звітний рік становила 120 осіб. Визначи-ти також фондоозброєність праці, фондовіддачу та фондомісткістьосновних фондів підприємства за вказаний період.

Задача 18.

Підприємство придбало верстат за 10000 грн. Перевезення і мон-таж його коштували 800 грн. Виручка від реалізації окремих вузлів ідеталей верстата, вартість брухту після зносу - 200 грн. Термін екс-плуатації верстата - 7 років.

Визначити норму амортизації за лінійною амортизацією (призастосуванні лінійного методу). Який відсоток вартості верстатабуде замортизовано за три роки його експлуатації при застосуванніподвійно-залишкового методу.