РОЗДІЛ 7. ВИРОБНИЧІ ЗАСОБИ

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

1. Основні засоби

2. Виробнича (технологічна)структура основних засобів

3. Активна частина основних засобів

4. Пасивна частина основнихзасобів

5. Ремонт основних фондів

6. Відновний ремонт

7. Капітальний ремонт

8. Виробнича потужність

9. Дійсний фонд часу

10. Вхідна виробнича потужність

11. Вихідна виробнича потужність

12. Фондовіддача

13. Фондомісткість

14. Наявне устаткування

15. Установлене устаткування

16. Діюче устаткування

17. Коефіцієнт залученняустаткування до виробництва

18. Коефіцієнт інтенсивногозавантаження устаткування

19. Коефіцієнт змінності роботиустаткування

20. Коефіцієнт використаннякалендарного (режимного,планового) фонду часу

максимально можливий фонд роботи устаткування при задано-му режимі за вирахуванням планових витрат часу на капіталь-ний та поточний ремонти.

Б) максимально можливий обсяг випуску продукції (видобутку і пере-роблення сировини або виконання певних робіт, послуг) за одини-цю часу (зміна, доба, місяць, рік) у визначеній номенклатурі й асор-тименті при повному завантаженні устаткування і виробничих площз урахуванням прогресивної технології та організації виробництва.

відновлення фізичного зношування окремих конструктивнихелементів (вузлів, деталей) і підтримання основних фондів упрацездатному стані протягом всього терміну їх служби.

Г) устаткування, залучене до виробництва, незалежно від тривалостійого роботи.

Д) особливий вид ремонту основних фондів, що породжується їхзруйнуванням внаслідок стихійних лих, тривалої бездіяльності.

Е) відношення встановленого та діючого устаткування до наявного.

Ж) потужність на початок планового року, що є у розпорядженніпідприємств.

З) відношенням фактичної продуктивності устаткування, що вико-ристовується на підприємстві, до його нормативної продуктив-ності, тобто технічно обґрунтованої, прогресивної.

И) відношення робочого фонду часу до календарного (режимного,планового) фонду часу.

К) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою викорис-тання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надан-ня послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійсненняадміністративних і соціально-культурних функцій, очікуванийстрок корисного використання (експлуатації) яких більше од-ного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), прицьому їхня вартість переноситься на вартість продукції, що ви-робляється частинами в міру спрацювання.

Л) устаткування, зараховане на баланс і внесене до інвентарнихсписків незалежно від стану і місцезнаходження

М) ремонт, що породжується закономірним зношуванням основнихфондів і направлений на відновлення їх початкових експлуата-ційних характеристик.

Н) відношення загальної суми верстато-змін, відпрацьованих задобу всім устаткуванням, до загальної кількості устаткування.

О) відношення обсягу виготовленої продукції до середньорічноївартості основних фондів.

П) основні засоби, що беруть безпосередню участь у виробничомупроцесі (машини, устаткування, інструменти, прилади, пристроївимірювання тощо).

Р) відношенням середньорічної вартості основних фондів до обся-гу виготовленої продукції.

С) основні засоби, що забезпечують нормальні умови для здійснен-ня процесу виробництва.

Т) величина потужності на кінець планового року.

У) устаткування, яке змонтоване на місці його експлуатації.

Ф) співвідношення різних груп основних засобів у їх загальній вар-тості.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Формули для розв'язування задач

Амортизація:Лінійний метод:

, пв-лв

А =      ,

п

де A - щорічна сума амортизаційних відрахувань;ЛВ - ліквідаційна вартість основних засобів;ПВ - первісна вартість основних засобів;n - кількість років експлуатації основних засобів.

1-ї

вартості

основних

НА =

Метод зменшення залишкової вартості:

400%,

де H - щорічна норма амортизації,

A= И*ЗВ,

де ЗВ - залишкова вартість основних засобів.

ЗВ=ПВ-Знос,

Метод прискореного зменшення залишкової(подвійно-залишковий):

100% „

На =    *2,

А=Н*ЗВ,

Кумулятивний метод:

НА=(ПВ-ЛВ)де kKyM - кумулятивний коефіцієнт;

к

КУМ

КУМ '' кількість років до кінця строку використаннязасобів: суму порякових номерів років використання.

Виробничий метод:

ПВ-ЛВ

нАшг=—         ,           (7.8)

де НАВИР - виробнича ставка амортизації;QQnjiaH - плановий обсяг виробленої продукції.

НА- =Q . ХН ,            (7.9)

(7.10)

Аміс ^міс Авир7        4 /

Аміс міс Авир

де НАміс - місячна норма амортизації;QMic - обяг виробленої продукції за місяць.

Коефіцієнт фізичного зносу:

1^-фІЗ.ЗН YIB'

де - сума амортизаційних відрахувань від початку експлуа-тації (сума зносу) основних засобів.

=          (7.11)

Г^фіз.зн jjjf

де £ Вк - витрати на капітальний ремонт основних засобів відпочатку їх експлуатації.

^,„ = ^(100%-.®) (7.12)1 н

де Тф - фактичний строк служби основних засобів;ТН - нормативний строк служби основних засобів.

Коефіцієнт морального зносу:

і вв

км.т = і-—,      (7.13)

де ВВ - відновлена вартість основних засобів.