13.4. Валова і реалізована продукція

Валова продукція - це вартість спільного результату виробни-чої діяльності підприємства за певний період. Валова продукція від-різняється від товарної на величину зміни залишків незавершеноговиробництва на початок і кінець планового періоду. Зміна залишківнезавершеного виробництва враховується тільки на підприємствахз тривалим (не менше двох місяців) виробничим циклом і на під-приємствах, де незавершене виробництво велике за обсягом та можерізко змінюватися в часі. В машинобудуванні враховується такожзміна залишків інструментів.

Валова продукція (ВПр) розраховується за заводським методомдвома способами.

По-перше, як різниця між валовим і внутрішньозаводським обо-ротом:

ВПр = Во - Ве,

де Во - валовий оборот; Вн - внутрішньозаводський оборот.

Валовий оборот - це вартість усієї продукції, виробленої запевний період усіма цехами підприємства незалежно від того, чивикористовувалася ця продукція всередині підприємства для по-дальшого перероблення, чи була реалізована на сторону. Внутріш-ньозаводський оборот - це вартість продукції, виробленої одними йспожитої іншими цехами протягом одного й того самого періоду.

По-друге, валова продукція визначається як сума товарної про-дукції (ТП) і різниці залишків незавершеного виробництва (інстру-ментів, пристосувань) на початок і кінець планового періоду:

ВП = ТП + (Нп - Нк),

де Нп і Нк - вартість залишків незавершеного виробництва на по-чаток і кінець певного періоду.

Незавершене виробництво - незакінчена виробництвом продук-ція: заготовки, деталі, напівфабрикати, які перебувають на робо-чих місцях, контролі, транспортуванні, на складах у запасі, а такожпродукція, не прийнята відділом технічного контролю і не здана насклад готових виробів.236

Незавершене виробництво обліковується за собівартістю. Дляперерахунку залишків незавершеного виробництва в гуртові ціни,використовуються два способи: 1) за ступенем готовності незавер-шеного виробництва на основі співвідношення трудомісткості ви-конаних робіт і трудомісткості готового виробу; 2) за коефіцієнта-ми, які характеризують співвідношення вартості готових у гуртовихцінах і фактичній собівартості тих самих виробів. Очікувані залиш-ки незавершеного виробництва на початок планового року в цехахвизначають за звітними даними на основі інвентаризації. На кінецьпланового року норматив залишків незавершеного виробництва(Нк) розраховується за формулою:

Нк = Од х С х Тц х Кг ,

де Qd - добовий випуск продукції в натуральному виразі; С - со-бівартість продукції, грн; Тц - тривалість виробничого циклу, днів;Кг - коефіцієнт готовності незавершеного виробництва, який визна-чається за трудомісткістю або за вартістю.

Валова продукція розраховується в діючих порівняних цінах, тоб-то незмінних на певну дату цінах підприємства. За допомогою цьо-го показника визначають динаміку загального обсягу виробництва,фондовіддачі й інших показників ефективності виробництва.

Реалізована продукція - продукція, яка надійшла в даному пері-оді на ринок і яка підлягає оплаті споживачами. Вартість реалізова-ної продукції визначається як вартість призначених до постачанняі таких, що підлягають оплаті в плановому періоді готових виробів,напівфабрикатів власного виробництва і робіт промислового харак-теру, призначених до реалізації на сторону (включаючи капітальнийремонт устаткування та транспортних засобів підприємства, які ви-конуються силами промислово-виробничого персоналу), а такожвартість реалізованої продукції та виконаних робіт для власного ка-пітального будівництва й інших непромислових господарств, які пе-ребувають на балансі підприємства. Грошові надходження, пов'язаніз вибуттям основних засобів, матеріальних оборотних і нематеріаль-них активів, продажна вартість валютних цінностей, цінних паперівне включається до складу виручки від реалізації продукції, а роз-глядаються як доходи або збитки і враховуються при визначенні за-гального (балансового) прибутку.

Обсяг реалізованої продукції розраховується на основі діючихцін без податку на додану вартість, акцизів, торгових і збутових зни-жок (для продукції, яка експортується, - без експортних тарифів).Реалізована продукція, яка включає роботи і послуги промислово-го характеру, напівфабрикати власного виробництва визначаєтьсяна підставі заводських договірних цін і тарифів. Обсяг реалізованоїпродукції (РП) за планом визначається за формулою:

РП = Qn + ТП - QK,

де ТП - обсяг товарної продукції за планом; Q і Q - залишки не-реалізованої продукції на початок і кінець планового періоду.

До залишків нереалізованої продукції на початок року включа-ють:

готову продукцію на складі (зокрема, відвантажені товари, до-кументи за які не передані в банк);

відвантажені товари, термін оплати яких не настав;

відвантажені товари, не сплачені в строк покупцем;

товари на відповідальному зберіганні в покупця.

На кінець року залишки нереалізованої продукції визначаютьсятільки за готовою продукцією на складі та відвантаженими товара-ми, термін оплати яких не настав.

Усі складові частини реалізованої продукції розраховуються вцінах реалізації: залишки на початок року - в діючих цінах періоду,перед плановим; товарна продукція і залишки нереалізованої про-дукції на кінець періоду - в цінах планованого року.

Запитання і завдання для самоперевірки

Дайте характеристику виробничої потужності підприємства. Чимвона відрізняється від виробничої програми і від поняття «Про-пускна спроможність устаткування»?

Розкрийте методику розрахунку виробничої потужності підпри-ємства (цеху, дільниці, агрегату).

Наведіть формули розрахунку окремих видів виробничої потуж-ності.

Яка послідовність розроблення плану випуску продукції та які їїосновні показники?

Як здійснюється планування випуску продукції?

У якій послідовності розробляється виробнича програма всереди-ні фірми?

Назвіть показники виробничої програми і дайте методику їх роз-рахунку.

Яка методика розрахунку валової і товарної продукції?

Як планується незавершене виробництво на початок і кінець пла-нового періоду?

Як розраховуються цехові програми основних цехів підприємства?

Розкрийте зміст заводського методу планування вартісних показ-ників плану виробництва і реалізації продукції.

Яка методика розрахунку реалізованої продукції?

Що входить до складу залишків нереалізованої продукції на по-чаток і кінець планового періоду?

Тести для перевірки знань

Виробнича потужність підприємства визначається за:

а)         потужністю основних (ведучих) виробничих одиниць (цехів,ділянок);

б)         потужністю основних цехів;

в)         потужністю допоміжних цехів;

г)         потужністю основного технологічного устаткування (агрега-тів і груп устаткування).

Для розрахунку виробничої потужності використовуєтьсятакий склад устаткування:

а)         наявне устаткування;

б)         установлене устаткування;

в)         фактично працююче устаткування;

г)         установлене і невстановлене устаткування.

Під час розрахунку виробничої потужності приймаютьсятакі норми продуктивності устаткування:

а)         паспортну;

б)         технічно обґрунтовану;

в)         планову;

г)         фактичну.

У процесі час розрахунку виробничої потужностівикористовується фонд часу роботи устаткування:

а)         календарний;

б)         режимний;

в)         плановий;

г)         фактичний.

Під час визначення виробничої потужності підприємствавикористовується номенклатура виробів, яка випускається:

а)         оптимальна;

б)         планова;

в)         фактична;

г)         реальна.

У разі безперервного режиму роботи підприємствавикористовується фонд часу роботи устаткування:

а)         фактичний;

б)         режимний;

в)         плановий;

г)         календарний.

Який з розділів плану розвитку підприємства визначитьмаксимально можливий річний обсяг випуску продукції:

а)         виробнича програма;

б)         план технічного розвитку;

в)         виробнича потужність;

г)         план маркетингу?

До вартісних показників виробничої програми підприємстваналежить:

а)         товарна продукція;

б)         реалізована продукція;

в)         витрати на 1 грн товарної продукції;

г)         валова продукція.

Що відповідає показнику «чиста продукція»:

а)         різниця між вартістю товарної продукції і матеріальними ви-тратами разом з амортизацією;

б)         різниця між ціною продукції і матеріальними витратами;

в)         різниця між вартістю товарної продукції і незавершеним ви-робництвом.

г)         різниця між валовим і внутрішньозаводським оборотом?

10. Який з перерахованих вартісних показників єбазисним для розрахунку інших показників:

а)         валова продукція;

б)         товарна продукція;

в)         реалізована продукція;

г)         чиста продукція?

Використана та рекомендована література

Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - Вид. 2-ге доп. іперер. - К.: Атіка, 2006. - 528 с.

Безуглий А. Про вилучення частини амортизаційних відрахувань та ви-користання потужностей підприємств // Економіка України. - 2004. -№1. - С.34 - 40

Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навч. посібник / О.О. Гетьман,В.М. Шаповал. - К.: ЦНЛ, 2006. - 249 с.

Економіка виробничого підприємництва: Навч. посібник / За ред. Й.М.Петровича. - К.: Знання, КОО, 2002. - 405 с.

Мельник Л. Економіка підприємства: Навч. посібник / Л. Мельник,О. Карінцева. - Суми: Університетська книга, 2004. - 412 с.

Онищенко В.О. та ін. Організація виробництва. — К.: Лібра, 2003.

Семенов Г.А. Економіка підприємства: Навч. посібник / Г.А.Семенов,М.О. Панкова, А.Г. Семенов. - 2-ге вид. - К.: ЦУЛ, 2005. - 328 с.

Управление производственньїми мощностями: методология, оценки,учет. Швец И.Б. - Донецк, 1998.

Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. - 4-те вид. - К.: Ка-равела, 2007. - 584 с.

Чуй І.Р. Фінансовий стан підприємства // Фінанси України. - 2005. -№11. - С. 27 - 31.

ТЕМА 14

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТАЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

План

Форми, типи і методи організації виробництва.

Потоковий метод організації виробництва.

Партіонний та індивідуальний методи організації виробництва.

Організація виробництва в допоміжних і обслуговувальнихпідрозділах підприємства.

Характеристика та основні групи показників якості продукції.