Питання для обговорення і закріплення матеріалу

магниевый скраб beletage

1. Чому масові форми поведінки виділяються в особливу їх різновидність, яку в точному смислі слова не можна назва­ти групами? Назвіть особливості цих форм поведінки, що відрізняють їх від описаних наукою звичних груп.

2. Визначте передумови процесу загальної масовизації суспі­льства.

3. Назвіть загальні ознаки масових форм поведінки (за Б.Грушиним)

4. Як визначається термін «колективна поведінка» Г.Блумером? Назвіть роботу, в якій аналізується феномен «колективної поведінки».

5. Назвіть загальні особливості теорій, які отримали назву «психології народів і мас».

6. Опишіть соціальні умови, в яких виникла «психологія на­родів і мас».

7. Які інтелектуальні та наукові підґрунтя мала «психологія мас»?

8. У чому полягає сутність теорії натовпу Г. Лебона?

9. Назвіть головні ознаки маси, визначені Г. Лебоном.

10. Які чинники суспільного руху виокремлює Г. Лебон?

11. Чим зумовлена ідея аномальності натовпу в концепції «психологія мас»?

12. Визначте сутність концепції наслідування Г. Тарда.

13. У чому полягає механізм законів наслідування в концепції Г. Тарда?

14. Які положення «психології мас» розробляв 3. Фрейд у своїй концепції?

15. Проаналізуйте проблему взаємовідносин індивідів (маси) і лідера (вождя) в концепції 3. Фрейда.

16. Які обставини змусили С. Московічі у 80-х роках ХХ ст. взятися за аналітичний аналіз ідеї наслідування?

17. Назвіть причину злочинів натовпу, що виділені в роботі С.Сигеле. Яка назва цієї роботи? Яке головне питання в ній піднімається?

18. Чи вдалося С.Сигеле вирішити питання міри відповідально­сті індивіда за злочин, який ним скоєно в умовах натовпу?

19. Які особливості поведінки людини в умовах революцій­ного періоду визначено П.Сорокіним?

20. На які відмінності між натовпом і публікою вказує Г.Тард?

21. Хто перший з дослідників розділив поняття «натовп» і «маса»? На основі яких ознак це було зроблено?

22. Дайте загальну характеристику натовпу.

23. Розкрийте, яке значення має оцінка чисельності натовпу. Які проблемні питання виникають в оцінці чисельності натовпу?

24. Визначте основні закономірності руху людей у натовпу.

25. Дайте характеристику рольової диференціації у натовпу. Для чого потрібно знати структуру натовпу?

26. Визначте умови і основні етапи формування натовпу. Як можна використати ці знання для розробки заходів профі­лактики протиправної поведінки натовпу і способів конс­труктивного впливу на нього?

27. У чому полягає закон духовної єдності натовпу, який сформулював Г.Лебон?

28. Розкрийте сутність колективного безсвідомого у натовпі.

29. Що таке паніка? Покажіть, як ви розумієте паніку як вид поведінки натовпу і як особливий його емоційний стан. Розкрийте передумови виникнення паніки.

30. Розкажіть, які відомі Вам типи чуток і за яким критерієм вони виділяються. Назвіть способи викривлення інформа­ції в процесі передачі чуток.

31. Розкрийте загальні характеристики поведінки людини у натовпу.

32. Як Ви розумієте зв'язок психічних процесів у людини в натовпу з процесом соціальної фасилітації? Якими обста­винами пояснює Є.Аронсон виникнення цього феномена?

33. Як пояснює Є.Бургіньон виникнення у натовпу в людини зміну стану свідомості? Вкажіть на причини виникнення зміненого стану свідомості.

34. Що таке деіндивідуалізація? Розкрийте умови і причини цього явища. Покажіть вплив деіндивідуалізації на пове­дінку людини

35. Яку поведінку провокує фізична анонімність? Покажіть зв'язок фізичної анонімності з асоціальною поведінкою.

36. Чи дійсно уніформа впливає на поведінку? Якщо так, то покажіть на прикладах з вашого особистого досвіду, як саме. Відмітьте позитивні і негативні сторони впливу.

37. Покажіть, як сила соціального впливу залежить від чисе­льності натовпу. Наведіть приклади досліджень, в яких перевірявся цей зв'язок.

38. Покажіть роль «кільцевої реакції» у зміні психіки людини на прикладі виникнення і розвитку соціального неспокою.