Питання для обговорення і закріплення матеріалу

магниевый скраб beletage

1. Як ви розумієте те, що всезагальність соціально- психологічного впливу є законом людського буття?

2. Дайте визначення поняття «соціально-психологічний вплив». Чи є підстави ототожнювати поняття «соціальний вплив» і «соціально-психологічний вплив»?

3. Які особливості психіки людини роблять її податливою до соціально-психологічного впливу?

4. Охарактеризуйте такі види соціально-психологічного впливу як «здогадний контакт», «контакт мовчазної прису­тності», «публічний ефект».

5. Чому на поведінку людини впливає проста присутність людей? У чому полягає сутність експериментів Нормана Трипплета, Бібба Латане?

6. Що таке соціальна фасилітація і соціальна інгібіція (за Ф.Олпортом)?

7. Які відмінності у пояснень «ефекту аудиторії» Р.Зайонком, Н. Коттреллом та Р. Бероном?

8. Назвіть види соціально-психологічного впливу в залежно­сті від особливостей середовища взаємодії.

9. Дайте характеристику особливостей спеціально створеного середовища впливу. Назвіть його види. Які вам відомі прийоми впливу на людину в умовах спеціально створено­го середовища?

10. Назвіть відомі вам прийоми риторики і ораторів, які нада­вали перевагу тим або іншим прийомам. На основі яких за­конів психіки людини сформувалися ці прийоми?

11. У чому сила прийомів театралізації заходів соціального впливу? На які особливості психіки людини вони розрахо­вані? Опишіть відомі вам з вашого досвіду прийоми теат­ралізації заходів впливу. Яку силу впливу вони мали на вас?

12. Назвіть причини, за яких сталася Джонстаунська трагедія. Чи можна було, на вашу думку, їх уникнути, і що можна було протиставити силі впливу Джонса?

13. Дайте характеристику особливостей середовища соціаль­ного впливу, в якому здійснюється вплив засобами масової інформації. Що об'єднує різні види цих засобів?

14. Порівняйте і знайдіть відмінності між умовами впливу спеціально створеного середовища і впливом засобів масо­вої інформації. Скористайтеся прикладами із свого недав­нього досвіду, коли вам довелося бути в ролі «мішені» впливу.

15. Перелічіть причини, за яких громадські рухи на захист здорового способу життя досягли успіху і багато людей вирішили кинути палити або не починали палити. Які контраргументи знайшлись у рекламістів для кожної з вка­заних причин? Чому ці доводи, на ваш погляд, ефективно впливають на одних людей і не спрацьовують у інших ви­падках?

16. Які повідомлення краще спрацьовують у письмовому ви­гляді, а які - через передачу аудіовізуальними засобами?

Обґрунтуйте свою відповідь посиланням на відомі експе­риментальні дослідження.

17. Коли, на ваш погляд, потрібно робити акцент на раціона­льній аргументації повідомлення, а коли надавати перевагу емоційному підходу? Підтвердіть свою позицію, посилаю­чись на теоретичні і експериментальні дослідження. Який ваш досвід з приводу цього питання?

18. Чи бачите ви відмінності у використанні психічних особ­ливостей сприйняття людиною інформації засобами теле­бачення і радіо мовлення? Що говорить вам власний досвід щодо ефективності цих двох каналів?

19. У яких випадках «одна яскрава картинка варта тисячі слів»?

20. Дайте характеристику особливостей Інтернет-середовища як фактора соціального впливу. Чи бачите ви якісь перева­ги нового інформаційного середовища порівняно з тради­ційними засобами масової інформації?

Які ви бачите позитиви і негативи у користуванні Ін- тернетом у плані впливу його на особистість?

21. На яких психічних особливостях людини ґрунтується не­усвідомлений соціальний вплив? Визначте сутність сублі- мінального впливу. Що таке «25-й кадр»?

22. Чи була у вас нагода користуватися комерційними проду­ктами, що нібито виготовлені на основі використання суб- лімінальної технології: касетами з записами, які нібито до­помагають позбутися (сформуватись) певних звичок (на­вичок)? Чи відомо вам про досвід користування такими продуктами вашими знайомими? Обґрунтуйте ваше став­лення до цього.

23. Розкажіть про сучасні дослідження сублімінального впливу. Яке ваше ставлення до прогнозів щодо викорис­тання сублімінальних технік з метою впливу на великі ма­си людей?

24. Для чого потрібно досліджувати структуру соціально- психологічного впливу? Які відомі вам структурні моделі комунікації, окрім Лассуелівської?

25. Назвіть основні компоненти структурної моделі соціаль­но-психологічного впливу, яка створена на основі концеп­ції Г.Д. Лассуєла.

26. Дайте характеристику особливостей переконування як соціально-психологічного засобу впливу. Яке його основне призначення?

27. Назвіть основні особливості навіювання як засобу впливу на маси. Як Б.Ф. Поршнєв пояснює історію людства через механізм сугестії і контрсугестії?

28. Які фактори можуть впливати на ефективність навіюван­ня? Покажіть взаємозв'язок гетеросугестії і аутосугестії.

29. Дайте характеристику наслідуванню як засобу впливу і як механізму формування особистісних рис. Покажіть, що ці сторони навіювання є взаємопов'язаними.

30. Як Г.Тард у своїй книзі «Закони наслідування» пояснює суспільні процеси через феномен наслідування?

31. Хто перший дослідив явище психічного зараження? На­ведіть приклади з відомої, першої в соціальній психології, роботи про психічне зараження, в якій показується меха­нізм функціонування цього феномена. Назвіть цю роботу і її автора.

32. У чому ви бачите проблему персональної відповідально­сті суб'єкта впливу за результати впливу?