ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

вступ.............................................................................................................. 4

РОЗДІЛ І. Загальні питання теорії

соціально-психологічного впливу.................................................................... 9

1.1 Соціально-психологічний вплив

як сутність людського буття............................................................................ 9

Всезагальність соціального впливу...................................................................... 9

Визначення поняття «соціального впливу»....................................................... 12

Навмисний і ненавмисний вплив......................................................................... 15

1.2. Спеціально створене середовище переконання.................................. 19

Прийоми риторики............................................................................................... 19

Джонстаунська трагедія....................................................................................... 22

1.3. Соціальний вплив через ЗМІ.................................................................. 24

Особливості впливу через мережу телерадіовіщання....................................... 25

Інтернет-середовище як фактор соціального впливу........................................ 27

1.4. Неусвідомлений вплив.............................................................................. 30

Сублімінальний вплив......................................................................................... 31

25 - кадр................................................................................................................ 33

Сучасні дослідження сублімінального впливу................................................... 35

Технології сублімінального впливу.................................................................... 36

1.5. Структура соціально-психологічного впливу.......................................... 38

Суб'єкт, об'єкт, зміст впливу................................................................................ 38

Засоби соціально-психологічного впливу........................................................... 40

Переконування...................................................................................................... 41

Навіювання............................................................................................................ 41

Наслідування......................................................................................................... 45

Психічне зараження.............................................................................................. 46

Результат соціально-психологічного впливу...................................................... 47

Висновки................................................................................................................ 49

Основні терміни і поняття.................................................................................... 55

Питання для обговорення.................................................................................... 55

Тести для оцінки впливовості особистості.......................................................... 59

Поради................................................................................................................... 60

Література до розділу........................................................................................... 62

РОЗДІЛ II. Концептуальні підходи у дослідженні

соціального впливу............................................................................................ 64

2.1. Дослідження соціального впливу в

рамках біхевіористського підходу..................................................................... 64

Особливості соціального впливу з позицій

концепції оперантного на учіння.......................................................................... 64

Детермінанти впливу на особистість в

теорії соціального на учіння ................................................................................ 68

Вплив на поведінку через моделювання............................................................. 70

Самоефективність особистості як фактор впливу

на її життєдіяльність............................................................................................. 72

Стратегія самоконтролю для модифікації

проблемної поведінки........................................................................................... 73

2.2. Дослідження соціального впливу в рамках когнітивістських концепцій 74

Соціальні репрезентації як фактор впливу на особистість.

Поняття репрезентації в теорії С.Московічі.................................................... 74

Роль «Ідентифікаційної матриці» в соціальному впливові............................ 77

Особливості формування соціальних репрезентацій...................................... 78

2.3. Особливості соціального впливу

з позицій інтеракціоністської концепції..................................................... 80

Символічний інтеракціонізм............................................................................. 81

Прийняття ролі іншого як механізм соціального

впливу на особистість....................................................................................... 82

Теорія «дзеркального «Я»................................................................................ 83

2.4. Рольовий підхід у дослідженні соціального впливу..................... 85

Детермінація поведінки людини її соціальною роллю.

Небезпечні ситуації, що пов'язані зі «входженням у роль»........................... 85

Зв'язок соціальної ролі з позицією і статусом людини................................... 87

2.5. Соціальний вплив з точки зору транзактного аналізу............. 89

Особливості взаємовпливу в концепції

транзактного аналізу Е.Берна............................................................................ 89

Транзактний стимул і транзактна реакція........................................................ 90

Правила взаємовпливу індивідів в концепції Е Берна.................................... 90

2.6. Соціальний вплив з позицій концепції багаторівневого соціального оточення особистості 93

Чотирьохкомпонентна модель соціального

впливу У. Бронфенбреннера.................................................................................. 94

Мікросистема.......................................................................................................... 94

Мезосистема............................................................................................................ 94

Екосистема.............................................................................................................. 96

Макросистема......................................................................................................... 96

Висновки ...................................................................................................... 99

Основні терміни і поняття......................................................................... 105

Питання для обговорення та закріплення матеріалу............................... 106

Література до розділу................................................................................ 110

РОЗДІЛ III. Міжособистісний вплив................................................... 112

3.1. Особливості міжособистісного впливу........................................ 112

Приклади застосування «особистісно-орієнтованих»

технік впливу........................................................................................................ 112

Стилі міжособистісного впливу ......................................................................... 117

Міжособистісний вплив як самовираження «Я» людини.................................. 119

Міжособистісний вплив як створення

нової ситуації для людини.................................................................................... 121

Міжособистісний вплив як обмін інформацією................................................. 121

Психологічні перепони в процесі міжособистісного впливу............................. 123

Особливості психологічного впливу в

ситуації контактів між особистостями ............................................................... 124

3.2. Зумовленість міжособистісного впливу психологічними характеристиками його суб'єктів 129

Залежність міжособистісного впливу від

психологічних характеристик об'єкта впливу..................................................... 130

Візуальна психодіагностика як система оцінки

об'єкта впливу за зовнішніми ознаками.............................................................. 134

Залежність міжособистісного впливу від

психологічних характеристик суб'єкта впливу................................................... 137

3.3. Значення стереотипізації, ідентифікації, рефлексії

у міжособистісному впливу............................................................................... 139

Опосередкування взаємовпливу особливостями стереотипізації.

Стереотип очікування, або «ефект Пігмаліона»................................................. 139

Залежність впливу від оцінки людиною причин поведінки інших.

Каузальна атрибуція............................................................................................. 144

Фундаментальна помилка каузальної атрибуції

і її вплив на взаємодію особистостей................................................................... 146

Висновки................................................................................................................ 150

Основні терміни і поняття.................................................................................... 158

Питання для обговорення і закріплення матеріалу............................................ 158

Тести для оцінки впливовості особистості.......................................................... 163

Поради.................................................................................................................. 165

Література до розділу........................................................................................... 166

РОЗДІЛ IV. Соціальний вплив як

організація взаємодіяльності............................................................................ 168

4.1. Зміст та структура взаємовпливу

як організації діяльності.................................................................................... 168

Визначення поняття взаємодія (інтеракція)........................................................ 168

Структура взаємовпливу...................................................................................... 174

Механізм соціальної взаємодії............................................................................. 175

4.2. Соціальна установка та її вплив на поведінку людини........................ 177

Визначення поняття «соціальна установка» ....................................................... 177

Установочна система за Ф. Зімбардо та М. Ляйппе........................................... 179

Взаємозв'язок компонентів установочної системи............................................. 180

Установки спрямовують когнітивні процеси

і процеси сприйняття............................................................................................. 180

Установки визначають нас самих ....................................................................... 181

Вплив соціальної установки на поведінку людини.

Парадокс Лап'єра................................................................................................... 181

Соціальні установки, що передрікають поведінку.............................................. 183

Вплив особистісних факторів на зв'язок установок

і поведінки.............................................................................................................. 184

Ситуаційні фактори, що впливають на зв'язок

установок і поведінки............................................................................................ 185

Роль намірів у поведінці людини......................................................................... 187

4.3. Типи взаємовпливів: співробітництво і суперництво........................... 188

Міжособстісний вплив в умовах співробітництва.............................................. 189

Взаємовплив як суперництво............................................................................... 191

Переростання суперництва в психологічний конфлікт....................................... 193

Умови розв'язання конфлікту.............................................................................. 196

Соціальні дилеми та їх вирішення........................................................................ 197

Висновки ............................................................................................................... 202

Основні терміни і поняття.................................................................................... 204

Питання для обговорення і закріплення матеріалу ........................................... 205

Експрес діагностика стійкості до конфліктів...................................................... 207

Література до розділу........................................................................................... 208

РОЗДІЛ V. Засоби та техніки міжособистісного впливу............................. 209

5.1. Вербальні та нееербальні засоби впливу.................................................. 209

Письмова мова як засіб впливу........................................................................... 209

Значення денотатів і коннотацій як засобів

впливу в усній мові............................................................................................... 210

Особливості невербальних засобів впливу......................................................... 211

Оптико-кінетична система впливу....................................................................... 211

«Контакт очей» як засіб впливу людини на людину.......................................... 212

Паралінгвістична і екстралінгвістична система знаків як невербальні засоби впливу 213

5.2. Група комунікативних правил впливу.................................................... 213

Говорити мовою партнера.................................................................................... 214

Позиція «рівних»................................................................................................... 215

Організація висхідної комунікації........................................................................ 215

Відвертість, інтерес до проблем партнера........................................................... 216

Демонстрація спільності....................................................................................... 217

Ідентифікація «Я» з іншим «Я» в загальне «Ми»............................................... 217

Правила активного слухання................................................................................ 218

Правила етикету спілкування............................................................................... 219

5.3. Група правил спонукальної інформації................................................... 220

Своєчасність інформації....................................................................................... 220

Правило «хто перший?»........................................................................................ 221

«Бар'єр пересиченості».......................................................................................... 221

5.4. Техніки вирівнювання напруги

в міжособистісній взаємодії............................................................................... 222

Вербалізація емоційного стану............................................................................ 222

Можливість виговоритися................................................................................ 222

Уникнення «дефектів» у контактах.................................................................. 223

«Техніка Франкліна».......................................................................................... 223

Методика ПОІР Ч.Осгуда................................................................................. 224

5.5. Стратегії створення емоційної ситуації впливу................................. 226

Вплив лестощів.................................................................................................. 227

Погрози і залякування....................................................................................... 228

Самореклама...................................................................................................... 229

Стратегія виклику почуття провини................................................................. 229

Стратегія прохання............................................................................................ 229

Теорія ввічливості П.Брауна і С. Левінсона..................................................... 231

5.6. Маніпулятивні техніки соціального впливу......................................... 231

Стереотип «дороге = добре»............................................................................. 233

Застосування принципу контрасту.................................................................... 233

Використання принципу послідовності та норм обов'язку............................. 236

Прийом «нога в дверях»................................................................................... 238

Правило взаємного обміну............................................................................... 240

Техніка «не в двері, так у вікно»....................................................................... 246

Техніка «низького м'яча» (пробна кулька)...................................................... 249

Прийом «наживка» (принада)........................................................................... 250

Письмові зобов'язання та їх вплив на людину................................................ 251

5.7. Авторитетність як фактор соціального впливу................................ 253

Експерименти С. Міліграма.............................................................................. 253

Чинники довіри авторитетові............................................................................ 254

Умови, що зумовлюють підпорядкування...................................................... 255

Що може протистояти впливові авторитету.................................................... 258

Висновки ............................................................................................................... 258

Основні терміни і поняття.................................................................................... 263

Питання для обговорення та закріплення матеріалу.......................................... 264

Література до розділу........................................................................................... 266

Розділ VI. Соціальний вплив групи на індивіда.......................................... 268

6.1. Соціально-психологічні параметри соціальних

груп та їх вплив на людину................................................................................ 268

Загальна характеристика соціальної групи.......................................................... 269

Чисельність групи як фактор впливу на її членів............................................... 271

Вплив на людину її статусу в групі...................................................................... 275

Групова роль та її вплив на члена групи............................................................. 277

6.2. Мала група як фактор соціального впливу.............................................. 279

Вплив соціально-психологічних параметрів

малої групи на особистість .................................................................................. 279

Надіндивідуальність як соціально-психологічний

феномен та його вплив на членів малої групи.................................................... 283

Вплив на особистість первинних груп................................................................. 285

Дослідження впливу групи на особистість

в Хоторнських експериментах............................................................................. 290

Теорія «людських стосунків» як програма

управління людьми............................................................................................... 292

Вплив на індивіда формальних і неформальних груп ....................................... 293

6.3. Конформізм як феномен групового тиску................................................ 296

Нормативний та інформаційний соціальний вплив ........................................... 298

Соціально-психологічний тиск на особистість

референтної групи................................................................................................. 301

Соціально-психологічні дослідження

конформістської поведінки людей................................................................... 302

Експерименти С. Аша........................................................................................ 304

Нормативний тиск на людину з позиції

теорії соціального поштовху............................................................................. 307

6.4. Особливості впливу меншості на членів групи.................................... 311

Тлумачення феномену «меншість».................................................................. 312

Фактори впливу меншості на членів групи...................................................... 312

Послідовність..................................................................................................... 312

Упевненість в собі.............................................................................................. 314

Відступники з боку більшості........................................................................... 314

6.5. Вплив ситуації співдіяльності на членів групи.................................... 315

Групова згуртованість як феномен співдіяльності

і його вплив на членів групи............................................................................. 315

Індивідуальні зусилля та ефект їх об'єднання в

співдіяльності членів групи............................................................................... 319

Феномен «соціальних лінощей» в ситуації спів діяльності............................. 320

Причини соціальних лінощей та їх вплив на членів групи.............................. 321

Соціальна лінощ в повсякденні......................................................................... 322

6.6. Вплив групи на прийняття рішень....................................................... 323

Прийняття рішення і тип завдання................................................................... 324

Феномен руйнування прийняття групового рішення...................................... 325

Групо мислення.................................................................................................. 326

Феномен «зрушення до ризику» та його вплив

на прийняття рішення........................................................................................ 332

Вплив на прийняття рішення феномену групової поляризації.. 333

Технології прийняття групою ефективних рішень............................................. 334

6.7. Лідерство і керівництво в малих групах.................................................... 336

Відмінності між лідером і керівником................................................................. 336

Теорії сутності і виникнення лідерства................................................................ 337

Стилі лідерства і керівництва............................................................................... 341

Тендерний аспект лідерства.................................................................................. 342

Висновки ............................................................................................................... 347

Основні терміни і поняття.................................................................................... 352

Питання для обговорення та закріплення матеріалу.......................................... 352

Діагностика психологічного клімату в малій групі............................................ 355

Експрес-тест самооцінки лідерства...................................................................... 357

Література до розділу........................................................................................... 358

РОЗДІЛ VII. Вплив натовпу на людину........................................................ 361

7.1 Натовп як форма масової поведінки людей.............................................. 361

Передумови масовизації суспільства................................................................... 361

Основні характеристики масових форм поведінки............................................ 363

Історія дослідження психології мас..................................................................... 365

Психологія мас в концепції Г.Лебона.................................................................. 367

Дослідження Г. Тарда............................................................................................ 368

Концепція психології мас З. Фрейда.................................................................... 369

С.Сигеле про злочинний натовп........................................................................... 372

Російська традиція вивчення натовпу.................................................................. 373

7.2. Натовп як соціально-психологічний феномен........................................ 375

Натовп і публіка.................................................................................................... 375

Натовп і маса......................................................................................................... 376

Загальні риси натовпу........................................................................................... 377

Чисельна характеристика натовпу........................................................................ 378

Рольова диференціація у натовпу........................................................................ 379

Умови і етапи формування натовпу.................................................................... 380

Колективне і підсвідоме у натовпу...................................................................... 382

Паніка як феномен натовпу.................................................................................. 385

Чутки як феномен натовпу................................................................................... 386

7.3. Специфіка поведінки людини у натовпу.................................................. 388

Загальні характеристики поведінки людини у натовпу..................................... 388

Зміна психічних процесів людини у натовпу....................................................... 389

Причини зміненого стану свідомості................................................................... 391

Де індивідуалізація................................................................................................ 393

Фізична анонімність.............................................................................................. 394

Залежність сили впливу від чисельності натовпу............................................... 395

«Кільцева реакція» у натовпу............................................................................... 398

Висновки................................................................................................................ 401

Основні терміни і поняття.................................................................................... 409

Питання для обговорення.................................................................................... 410

Правила та поради щодо взаємодії людей у натовпу......................................... 413

Література до розділу........................................................................................... 418

БІБЛІОГРАФІЯ.................................................................................................... 420