ЗМІСТ

вступ.............................................................................................................. 4

РОЗДІЛ І. Загальні питання теорії

соціально-психологічного впливу.................................................................... 9

1.1 Соціально-психологічний вплив

як сутність людського буття............................................................................ 9

Всезагальність соціального впливу...................................................................... 9

Визначення поняття «соціального впливу»....................................................... 12

Навмисний і ненавмисний вплив......................................................................... 15

1.2. Спеціально створене середовище переконання.................................. 19

Прийоми риторики............................................................................................... 19

Джонстаунська трагедія....................................................................................... 22

1.3. Соціальний вплив через ЗМІ.................................................................. 24

Особливості впливу через мережу телерадіовіщання....................................... 25

Інтернет-середовище як фактор соціального впливу........................................ 27

1.4. Неусвідомлений вплив.............................................................................. 30

Сублімінальний вплив......................................................................................... 31

25 - кадр................................................................................................................ 33

Сучасні дослідження сублімінального впливу................................................... 35

Технології сублімінального впливу.................................................................... 36

1.5. Структура соціально-психологічного впливу.......................................... 38

Суб'єкт, об'єкт, зміст впливу................................................................................ 38

Засоби соціально-психологічного впливу........................................................... 40

Переконування...................................................................................................... 41

Навіювання............................................................................................................ 41

Наслідування......................................................................................................... 45

Психічне зараження.............................................................................................. 46

Результат соціально-психологічного впливу...................................................... 47

Висновки................................................................................................................ 49

Основні терміни і поняття.................................................................................... 55

Питання для обговорення.................................................................................... 55

Тести для оцінки впливовості особистості.......................................................... 59

Поради................................................................................................................... 60

Література до розділу........................................................................................... 62

РОЗДІЛ II. Концептуальні підходи у дослідженні

соціального впливу............................................................................................ 64

2.1. Дослідження соціального впливу в

рамках біхевіористського підходу..................................................................... 64

Особливості соціального впливу з позицій

концепції оперантного на учіння.......................................................................... 64

Детермінанти впливу на особистість в

теорії соціального на учіння ................................................................................ 68

Вплив на поведінку через моделювання............................................................. 70

Самоефективність особистості як фактор впливу

на її життєдіяльність............................................................................................. 72

Стратегія самоконтролю для модифікації

проблемної пове