НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

МОСКАЛЕНКО Валентина Володимирівна

ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - БА.Сладкевич Друкується в авторській редакції Дизайн обкладинки - Б.В. Борисов

Підписано до друку 19.06.2007. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 28. Наклад - 1000 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176 тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: ebooktime.net сайт: WWW.EBOOKTIME.NET

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006