РОЗДІЛ II. Концептуальні підходи у дослідженні соціального впливу

магниевый скраб beletage

Соціально-психологічна реальність, яка виявляється через ефект соціального впливу, багатоманітна. Існують різні теорети­чні концепції, в яких акцентується увага на різних аспектах і фак­торах, що визначають ефективність соціального впливу.

У рамках біхевіористського підходу увага зосереджена на впливові зовнішніх стимулів на поведінкові реакції. У рамках психодинамічної концепції акценти зміщуються на підсвідомі де­термінанти поведінки. У когнітивістській традиції робиться наго­лос на процесах переробки інформації і раціональній стороні впливу.