Запитання для обговорення і закріплення матеріалу

магниевый скраб beletage

1. Що таке респондентна поведінка і чим вона відрізняється від оперантної?

2. У чому полягає сутність концепції Скіннера?

3. Визначте основні складові «жетонної системи». Де можна її застосовувати?

4. В якому напрямку розвинула біхевіоризм соціально- когнітивна теорія А. Бандури?

5. Назвіть основні принципи соціально-когнітивної теорії.

6. Як ви розумієте принцип А. Бандури «научіння через спостереження»? Назвіть основні види научіння через спостереження.

7. Розкрийте поняття «самоконтролю» в соціально- когнітивній теорії.

8. Зіставте соціально-когнітивну точку зору А. Бандури з поглядами Скіннера на людину.

9. Що таке «модифікація поведінки»?

10. Якими принципами соціального научіння ви скористали­ся б, щоб заставити свого товариша виконувати учбові завдання більш регулярно і добросовісно? У відповіді скористайтеся відомими вам способами впливу, що роз­роблені в біхівіористській концепції.

11. Чим ви поясните думку, що будь-яке пояснення когніти- вної теорії потрібно розпочинати з її зівставлення з прин­ципами біхевіоризму?

12. Дайте характеристику моделі «людини когнітивної».

13. Що таке «когніція», «когнітивна структура»?

14. Яку альтернативу американській соціальній психології протиставили французькі соціальні психологи школи С. Московічі?

15. Як ви розумієте те, що «соціальні репрезентації» є кате­горією науки, а також феноменом реальності?

16. Чи є різниця між розумінням «здорового глузду» як яви­ща соціальної психології і «версією здорового глузду» С. Московічі?

17. Які функції виконують «соціальні репрезентації»?

18. На якому матеріалі зробив свої дослідження С. Москові- чі? Чому він звернув увагу на психоаналіз?

19. Які дві групи факторів виділяє С Московічі, визначаючи особливості формування наукових знань?

20. Опишіть зовнішні і внутрішні процеси, що характеризу­ють зміни у розвитку наукової теорії (за С. Московічі).

21. Назвіть відомі вам дослідження соціальних репрезента­цій, які здійснені емпіричними методами?

22. Що таке «ідентифікаційна матриця» С. Московічі?

23. Дайте характеристику інтеракціоністському напрямку в психології. Яке місце в ньому посідає «символічний ін- теракціонізм»?

24. Дайте оцінку «символічного інтеракціонізму» з точки зо­ру його місця і значення в сучасній соціально- психологічній науці.

25. В якому аспекті досліджується взаємодія в транзактному аналізі? Розкрийте зміст цієї концепції.

26. Як ви розумієте позиції «Дитини», «Батька» і «Доросло­го», які визначено в концепції Е. Берна? Дайте оцінку стратегіям поведінки людини з точки зору цих позицій.

27. У чому полягають особливості соціального впливу з точ­ки зору рольового підходу? Як соціальна роль впливає на поведінку людини?

28. Опишіть ситуацію, яку можна визначити «увійти в роль». Спираючись на сучасні дослідження, доведіть силу впли­ву соціальної ролі на поведінку людини.

29. Покажіть взаємозв'язок позиції, статусу і соціальної ролі. Покажіть, як він визначає поведінку людини.

30. Які рівні соціального середовища виділено У. Бронфенб- реннером у його моделі «людина - суспільство»?

31. Як ви розумієте взаємозв'язок між мікросистемою, мезо- системою, екзосистемою і макросистемою?

32. На якому рівні соціального середовища індивіди здійс­нюють безпосередні взаємовідносини?

33. З чого складається макросистема і як вона впливає на особистість?