РОЗДІЛ III. Міжособистісний вплив 3.1. Особливості міжособистісного впливу

Міжособистісний вплив завжди здійснюється, як мінімум, з двома партнерами, які в цьому процесі пов'язані єдиним інфор­маційним простором. У понятті «міжособистісний» акцентується увага на персоніфікованій формі соціального впливу, на його ін­дивідуалізованому характері. Міжособистісний вплив - це така форма соціальних відносин, в якій в ролях як суб'єкта, так і об'єкта виступають окремі індивіди.

У понятті «міжособистісне» підкреслюється емоційність ві­дносин. Вступаючи в міжособистісне спілкування, люди орієнту­ються на свої внутрішні цілі і цінності. Відносини до партнера фо­рмуються «тут і тепер», у ході безпосереднього контакту, на осно­ві поведінки, яка ним демонструється. Міжособистісний вплив на­дає своїм партнерам значну свободу у виборі «режиму» дії, у при­йнятті рішення про її тривалість.

Приклади застосування «особистісно-орієнтованих» технік впливу

Ефективність впливу в міжособистісному середовищі забез­печується таким сильним фактором як індивідуалізована ситуація, де спілкування агента впливу з його об'єктом відбувається безпо­середньо, міжособистісно. В такій ситуації емоційно-мотиваційна сфера особистості спрацьовує підсвідомо, діє блискавично. На та­кому підґрунті можна застосувати багато різних «особистісно- орієнтованих» технік впливу.

Наочний приклад потужної стратегії «особистісно- орієнтованого» впливу в умовах міжособистісної взаємодії являє собою методи вербування і обертання у віру, що використовують­ся різними релігійними культами (наприклад, сектою муністів). Зовнішньо привабливі вербувальники переконують молодих лю­дей вступити в їх релігійне співтовариство і стати його повнопра­вними членами; у подальшому їм доведеться витрачати багато ча­су на вербування інших «новаків», а також розшукувати нові дже­рела існування для організації.

У релігійних співтовариствах накопичено великий арсенал технік впливу - таких як підкріплення, вироблення у суб'єкта впливу почуття обов'язку щодо релігійної спільноти, безперерв­ність потоку переконуючих повідомлень, пильний контроль за фі­нансовими ресурсами і т.ін. - направлений на те, щоб переконати хоча б декілька рекрутів залишитись і прийняти віру, що пропагу­ється даною організацією.

Вербувальників-моністів, наприклад, можна розпізнати за такими прийомами. Миловидна дівчина зупиняє серед вулиці юнака і вручає йому якусь листівку, назвавшись, наприклад, пред­ставником «міжнародного студентського союзу тих, кому небай­дуже майбутнє світу». Після невеличкої приємної бесіди дівчина запрошує юнака на безплатний офіційний обід, що відбудеться найближчим часом. Припустимо, юнак приймає запрошення. В цьому випадку його очікує приємна компанія молодих людей, гос­тинність, доброзичливість. До новака ставляться з повагою, уваж­но слухають. Старожили спрямовують бесіду на справи організа­ції, розповідаючи про її доброчинність і допомогу переборювати труднощі життя.

Люди навкруги постійно дотикаються один до одного, три­маються за руки, обнімаються. В якийсь момент юнак почина