В С Т У п

магниевый скраб beletage

Наскрізна тема цієї книги - це соціальний вплив. Життєдія­льність людей пов'язана з соціальним впливом, тобто з обстави­нами, в яких люди взаємодіють і здійснюють вплив на поведінку один одного.

Соціальний плив - це процес взаємодії людей, в якому пе­редбачається така поведінка однієї людини, яка має своїм наслід­ком або метою змінити поведінку, почуття або думки іншої люди­ни з приводу якогось явища, об'єкта, події.

Специфіка соціального впливу на відміну від впливів в інших світах, наприклад, впливів у тваринному світі, полягає, перш за все, в зміні психіки людини в середовищі відносин з іншими людьми.

Соціальний вплив є основою найактуальнійших суспільних процесів: пропаганди здорового способу життя, екологічної грамот­ності, іміджмейкерів в політиці, спеціалістів з реклами і маркетингу. Він пронизує все людське життя. У взаємовідносинах з оточуючими ми виступаємо або в якості суб'єкта або в якості об'єкта впливу. Стикаючись із засобами масової комунікації, ми стаємо своєрідними мішенями різного роду впливів, спрямованих на формування у нас певної позиції щодо того чи іншого питання, події або людини. Нас намагаються мотивувати на здійснення певного вибору, дії, суджень тощо. На організацію пропагандистських, ідеологічних і рекламних впливів виділяються величезні кошти.

Соціальний вплив лежить в основі педагогічних процесів, взаємодії педагогів і учнів, у яких діють різні види, форми і меха­нізми соціального впливу.

Соціальний вплив всюдисущий, він здійснюється всюди і завжди та є частиною побудови світу. У всіх сферах людської дія­льності функціонують закони загального соціального впливу, які спрямовані на зміну поведінки, установок, переконань людей. Во­ни стосуються різних стратегій міжособистісної взаємодії, сили тиску групи на її членів, зміни особистісних якостей людини в ре­зультаті дії як внутрішніх, так і зовнішніх факторів впливу.

Кожна людина, яка є складовою соціального світу, не в змозі уникнути впливів з боку інших. Особистість - це та сторона лю­дини, яка є джерелом впливу і сама прагне здійснити вплив на ін­ших: з метою зробити їх своїми прихильниками, змусити здійсни­ти якийсь вчинок, розділити точку зору і навіть життя.

Мати певний статус у суспільстві означає брати участь у процесах «соціального обміну», бути вплетеним у тканину соціа­льного контексту, який наповнює смислом наше життя.

Людина є вільною у своєму виборі, проте вплив інших може схилити наше рішення в ту або іншу сторону в результаті переко­нання, конформності, підпорядкування авторитетові, соціального научіння та інших соціально-психологічних процесів, які відбу­ваються в результаті взаємодії суб'єкта і об'єкта впливу.

Соціальний вплив здійснюється без будь-яких насильниць­ких дій, без обмежень фізичної свободи, без будь-якої загрози (прямої чи опосередкованої) життю або здоров'ю об'єкта впливу. Об'єкт впливу вільно, добровільно приймає систему ціннісних смислів від суб'єкта (агента) впливу. Соціальний вплив здійсню­ється на основі психологічних особливостей людини, які роблять її податливою до впливу, а саме:

- особливостей емоційно-мотиваційної сфери особистості;

- особливостей самосвідомості, зокрема, потреби у її підт­римці, у підвищенні самооцінки;

- особливостей самосвідомості людини, що пов'язані з нор­мами обов'язку, які з раннього дитинства включені в само­свідомість людини як її «зверх-Я» (З.Фрейд), або «Я, яке повинно бути» (Т.Хіггінс).

Отже, соціальний вплив - це вплив на психіку людини, який є законом буття людей. Тому не дивно, що тема психології впливу є надзвичайно важливою для психології і вважається центральною у соціальній психології.

Соціальний вплив став об'єктом ретельної дослідницької уваги соціальних психологів, які намагаються розкрити його ме­ханізми, особливості та умови ефективності його застосування. Важливими питаннями, які намагаються з'ясувати соціальні пси­хологи, є такі: які саме зміни відбуваються у людини під впливом інших і які фактори детермінують ці зміни.

Соціальні психологи, досліджуючи сутність соціального впливу, його закономірності, особливості психологічних механіз­мів, завдяки яким відбувається соціальний вплив, спираються на такі основні позиції.

- Поведінка людини, її психічні процеси зумовлені свідоміс­тю, тому пояснити, яким чином на думки, почуття і вчинки індивіда впливають інші люди, можна, фокусуючи увагу на індивідуально-психологічних процесах.

- Психічні процеси індивіда визначаються зовнішніми фак­торами. Особливо значимим фактором є те, що говорять або роблять інші люди, а також характеристики конкретної ситуації, які на основі попереднього досвіду людини акти­візують у її свідомості специфічні інтерпретації того, що відбувається, і відповідні паттерни поведінки. Курт Левін склав просте рівняння: поведінка є функцією двох змін­них - унікальної особистості індивідуума і ситуації, в якій вона відбувається.

Тому в поведінці людини важливу роль, окрім індивідуаль­них диспозицій, відіграє вплив соціальних ситуацій, які інколи здійснюють такий суттєвий вплив на поведінку і мислення, що іс­нуючі індивідуальні відмінності між людьми стираються, і люди починають реагувати однаково в одному й тому ж самому соціа­льному оточенні. Проблема впливу соціальних ситуацій на соціа­льні установки та інші схильності людини є однією з найважливі­ших у дослідженнях соціальних психологів.

- Поведінка людини, її психічні процеси значною мірою за­лежать від індивідуальної інтерпретації ситуації. Ця інтерпретація інколи має більше значення, ніж об'єктивна реальність як така. Тому в дослідженнях соціального впливу соціальні психологи ро­блять акцент на суб'єктивному сприйнятті ситуації впливу.

У соціальній психології найбільший досвід накопичено у до­слідженні особливостей соціального впливу залежно від того, в яких соціально-психологічних реаліях він відбувається. Розгляда­ються характерні особливості соціального впливу в таких різних середовищах як: міжособистісний вплив, вплив у групах і натовпі. Однією з відмінностей між подібними сферами виявлення впливу є те, наскільки особистісними або індивідуалізованими вони є. Друга відмінність полягає у ступені і широті, які охоплюють ці­льову аудиторію, на яку спрямовано вплив.

Найбільш індивідуалізованим є міжособистісне середовище впливу, де кількість безпосередніх учасників є невеликою і спілку­вання агента впливу з об'єктом відбувається «очі в очі». Значна час­тина соціально-психологічних досліджень присвячена тому, як здій­снюється вплив однієї людини на іншу. Першочергова увага у зв'язку з цим приділяється таким проблемам, як соціальна допомога, прагнення досягти прихильності, проведення переговорів, соціальне научіння, психотерапія, вплив засобів масової інформації та інше.

Із соціальним впливом людини на людину пов'язано багато інших тем: це переконання, поступливість, дисонанс і самоатри- буція, взаємозв'язок між установками і поведінкою, невербальна комунікація і навіть підпороговий вплив.

Досліджуючи вплив на людину групи, соціальні психологи найбільше приділяють уваги таким проблемам, як конформізм, групова поляризація, соціальні лінощі, лідерство та інші. Важливу роль на якість змін людської поведінки відіграє тривалість впливу, засоби, які в цьому задіяні.

Створюючи цей навчальний посібник, ми прагнули подати якнайширше всі сторони соціального впливу, використовуючи но­ві знання, накопичені в дослідженнях цієї проблеми.

Добре усвідомлюючи те, що звільнитися людині від соціаль­ного впливу є заняттям безперспективним, ми впевненні проте, що навчитися розпізнавати його і певною мірою контролювати людині посильно. Цьому може посприяти знання психологічних особливостей соціального впливу.

У світі існують тисячі різних тактик, які використовуються з метою отримати певну поступливість від інших. Ці тактики базу­ються на соціально-психологічних принципах поведінки людини, серед яких Р.Чалдіні виокремлює такі:

- принцип послідовності;

- принцип взаємного обміну;

- принцип обов'язку;

- принцип прихильності;

- принцип дефиціту.

Ці принципи пов'язані з особливостями свідомості та емо­ційно-мотиваційної сфери особистості і використовуються «про­фесіоналами поступливості» (так Р.Чалдіні називає людей, які ви­користовують ці принципи у своїх техніках впливу на інших) у рі­зних сферах соціальної діяльності.

Якщо людина хоче досягти успіхів у цьому світі, їй зовсім не завадить знати тактики соціального впливу.

Посібник детально описує можливості практичного застосу­вання теорії соціального впливу. Можливо, ця книга зможе дати пораду, як встояти проти небажаного впливу і як досягти більшо­го успіху у власних спробах вплинути на інших.

Посібник розрахований на те, щоб дати кожному можливість познайомитися з різними видами, формами і механізмами соціа­льного впливу. В ньому, зокрема, порушуються такі питання, як стратегії міжособистісної взаємодії, які націлені на зміну поведін­ки; йдеться про вплив на установки людей з метою зміни їх думок, переконань, поведінки; значна увага приділена впливу групи на індивіда, зокрема, груповому тиску, який змінює не тільки поведі­нку людини, але й її особистісні якості. Ми намагалися перекона­ти читача в тому, що у світі соціальних відносин панує абсолют­ний закон всезагального впливу.

Посібник розрахований, головним чином, на студентську ауди­торію, написаний для майбутніх спеціалістів із соціальної психології. Його можна використовувати як основне або допоміжне джерело ін­формації із соціальної психології, проводити на основі питань, які в ньому розглядаються, різні семінари, які можна було б назвати «Со­ціальний вплив» або «Управління людською психікою», «Соціаль­ний вплив у малих і великих соціальних групах» та ін.

Проте глобальна проблема соціального впливу належить не тільки соціальній психології, тому ми намагалися зробити посіб­ник цікавим і для інших студентів - гуманітаріїв. Ця книга може бути корисною і для аспірантів - психологів, соціологів.

Приклади засобів застосування викладених в книзі теорій можуть бути цікавими також пересічній людині

Мета цього посібника - викласти основні відомості, що роз­кривають природу соціального впливу у всій його різноманітності виявлень. Звичайно, значна частина проблем залишилася за ме­жами нашого розглядання. Ми чітко розуміємо також, що ті теми, які розглядаються, могли б бути значно розширеними за рахунок більш детального аналізу внутрішніх психологічних особливостей людини, які є тим підгрунтям, на основі якого відбувається пода­тливість людини і вплив на неї інших.

Ми будемо вдячні читачам за висловлені нам корисні заува­ження і побажання.