Питання для обговорення і закріплення матеріалу

магниевый скраб beletage

1. Дайте визначення поняття «міжособистісний вплив». Ви­значте основні особливості цього феномена.

2. Поясніть, які психологічні особливості особистості викори­стовуються у різних «особистісно-орієнтованих» техніках впливу. Перелічіть техніки, які використовують емоційно- мотиваційну сферу особистості. Проаналізуйте ці техніки.

3. Які ви знаєте стратегії впливу в умовах міжособистісної взаємодії, що використовуються різними релігійними сек­тами (тоталітарними групами)? Наведіть приклади з літера­тури, а також з Вашого особистого досвіду, якщо такий був, коли на Вас намагалися вплинути з метою залучити до організації подібної до муністської.

4. Визначте причини, за яких мунівцям вдається досить шви­дко впливати на деяку молодь. Чим пояснюється феномен вразливості деяких груп молоді до впливу вербувальників. Назвіть ці групи молоді.

5. Проаналізуйте стандартні техніки впливу, які застосовують вербувальники у тоталітарні групи (секти).

6. Більшість з нас у той чи інший момент приймають установ­ки, цінності і переконання певної соціальної групи (напри­клад студентського клубу, жіночої організації, спортивної

команди або політичної групи). Визначте схожість і від­мінність між впливом даних груп і впливом релігійних сект, подібних культу Муна. За рахунок чого вплив релі­гійних культів стає більш «проникливим», ніж вплив що, здійснюють перелічені вище групи?

7. Традиційно у понятті «вплив» передбачається позиція нері­вноправності партнерів. Один партнер - автор впливу, но­сій цілей і права їх реалізувати, інший партнер розгляда­ється як об'єкт впливу. Чи правильне таке розуміння відно­син між сторонами впливу в ситуації міжособистісного спілкування? Обґрунтуйте свою точку зору.

8. Визначте сфери міжособистісного спілкування, в яких пра­вомірно застосовувати імперативний (директивний) стиль соціально-психологічного впливу, а в яких він несумісний, навіть шкідливий.

9. В яких галузях соціальних відносин маніпулятивний вплив є «цілком законним»? Аргументуйте свою точку зору.

10. Дайте характеристику рольового стилю соціального впливу. Яке значення цей вплив має у сфері соціальних відносин? Покажіть взаємозв'язок рольового впливу з ритуальним. Наведіть приклади з особистого досвіду.

11. Як ви розумієте те, що діалогічний вплив - це така форма соціального впливу, яка виводить індивіда на рівень єднос­ті з родом, колективом, соціумом? Дайте характеристику діалогічного стилю взаємовпливу, спираючись на дослі­дження цього феномена видатними психологами гуманіс­тичного напрямку.

12.Чому суб'єкт впливу ретельно приховує спроби свого впли­ву від об'єкта, на який він прагне вплинути? Які він вико­ристовує прийоми та відволікаючі трюки? Наведіть прик­лади з вашого досвіду.

13.З якими, на ваш погляд, потребами людини пов'язане праг­нення особистості здійснити вплив на іншу людину? Об­ґрунтуйте свою відповідь.

14.Назвіть відомі вам бар'єри, що встановлюються людьми на шляху небажаної інформації в процесі впливу на них через різні повідомлення.

15. Який вплив на людину здійснюється ситуацією, яка отри­мала назву «хронотопи». Поясніть причини виникнення феноменів «лікарняної палати» і «вагонного супутника». Наведіть приклади з вашого особистого досвіду цих спе­цифічних комунікативних ситуацій. Якою була ваша пове­дінка в таких ситуаціях?

16. Яке значення мають контакти обміну для розуміння зако­номірностей соціального впливу?

17. Як ви розумієте, що об'єкт впливу є автором повідомлень, які детермінують застосування засобів впливу суб'єктом? Які психологічні особливості об'єкта впливу важливо вра­ховувати у визначенні особливостей засобів впливу на ньо­го суб'єктом?

18. Яке значення для розуміння особливостей соціального впливу має розвиток знань з фізіогноміки, френології, хі­романтії, графології, астрології?

19. Що таке візуальна психодіагностика? Покажіть її значення у практиці впливу людини на людину.

20. Дайте визначення суб'єктова соціального впливу. Які пси­хологічні особливості суб'єкта впливу пов'язані із резуль­татом впливу?

21. Розкрийте значення вікових і статевих особливостей суб'єкта впливу, які впливають на ефективність результату впливу.

22. Яку роль відіграють стереотипи в процесі соціального впливу в ситуації першого враження? Що таке «ефект оре­олу» і як цей феномен впливає на процес міжособистісної взаємодії?

23. На якій помилці сприйняття людини застосовано техніку маніпулятивного впливу «трьох так»? Чи використовуєте цю техніку ви особисто у спілкуванні з іншими?