Питання для обговорення і закріплення матеріалу

магниевый скраб beletage

1. Зіставте поняття «інтеракція», «взаємодія», «соціальна взаємодія», «дія», «діяльність», «активність», «комуніка­ція».

2. Чи згодні ви з визначенням соціальної взаємодії М. Вебера як раціональної і орієнтованої на інших діяльності? Аргу­ментуйте свою відповідь.

3. Який внесок зроблено системно-структурною теорією Т. Парсонса у дослідження проблеми взаємодіяльності?

4. Покажіть, як можна застосувати схему Р. Бейлза в практи­ці роботи психолога.

5. Дайте визначення взаємодії як організації діяльності. З яких елементів складається взаємодія як організація діяль­ності?

6. Розкрийте механізм соціальної взаємодії. Покажіть в ньому значення потреби і мотивації індивіда.

7. Назвіть основні типи взаємодій з точки зору дихотоміч­ного підходу.

8. Дайте визначення поняття «соціальна установка». Хто перший ввів його в науку? Чим воно відрізняється від по­няття «установка»?

9. Як Ви розумієте поняття «установочна система»? Хто і для чого створив модель установочної системи людини? Назвіть які компоненти входять в установочну систему.

10. Опишіть власну систему установок стосовно якого- небудь значимого для вас об'єкта . Визначте кожний з її компонентів і поясніть, яким чином ця установка може зіграти позитивну роль у формуванні образу вашого «Я».

У чому полягає «парадокс Лап'єра»? Дайте обгрунтова­ну критику результатів експерименту, який провів Р. Лап'єр, використовуючи аргументи, які застосовували відомі дослідники цього «парадоксу». Як пояснює можливу розбіжність установки і поведінки теорія «змиваючого потоку»?

Назвіть основні типи взаємодій з точки зору дихотоміч­ного підходу.

Назвіть умови, за яких соціальні установки можуть спрогнозувати поведінку людини?

Визначте особистісні фактори, які впливають на детер­мінацію поведінки особистості її установками. Назвіть ситуаційні фактори, що впливають на зв'язок соціальних установок і поведінки.

Опишіть модель «обґрунтованої дії», покажіть її значен­ня у дослідженні взаємозв'язку установок і поведінки людини. Де може використовуватися ця модель? Охарактеризуйте основні ознаки кооперації. Як ви розу­мієте поняття «Енергія сукупного суб'єкта»? Дайте визначення соціально-психологічного конфлікту. Чи кожна об'єктивна суперечність перетворюється в кон­флікт?

Назвіть основні структурні компоненти конфлікту. Яке значення в ньому має формування суб'єктивного образу конфліктної ситуації?

Які викривлення об'єктивної ситуації конфлікту можливі у його суб'єктивному образі? Покажіть значення розк­риття цих викривлень для профілактики конфліктів. Назвіть стадії розвитку конфлікту. Розкрийте їх зміст. Які відомі вам можливості розв'язання конфлікту? Яко­му способу його розв'язання ви надаєте перевагу: через зняття інциденту чи через конфронтацію до співробітни­цтва?

Дайте характеристику конструктивних і деструктивних конфліктів.

Чи згодні ви з висловлюванням Д. Мейєрса, що організа­ції, в яких немає конфліктів, очевидно, приречені на зга­сання? Аргументуйте свою відповідь.

 

26. Що таке соціальні дилеми? Наведіть приклади.

27. Яке значення мають лабораторні ігри з соціальних дилем для практики розв'язання конфліктів?

28. Розкрийте зміст лабораторної гри «дилема в'язня». Які ігри такого типу вам відомі?

29. Покажіть, яку загальну сторону парадоксів людського життя розкривають «трагедія громадських вигонів» і гра Д. Едні «Гайки».

30. Які можливі вирішення соціальних дилем пропонуються соціальними психологами? Чому соціальні дилеми важко вирішуються у великих спільнотах?