РОЗДІЛ VI. Соціальний вплив групи на індивіда 6.1. Соціально-психологічні параметри соціальних груп та їх вплив на людину

У світі проживає близько 6 млрд. окремих індивідів, які в процесі своєї життєдіяльності об'єднуються в різні групування, яких нараховується дуже багато, і всі вони різні. Існує близько 200 національно-державних об'єднань, 4 млн. громад у різних на­селених пунктах, 20 млн економічних організацій і сотні мільйо­нів інших формальних і неформальних груп, чи це сім'я, збори мешканців або побачення закоханих. Іноді групи - це просто лю­ди, які знаходяться поруч.

Як же ці групи впливають на своїх членів? Чи можна вважа­ти групу надіндивідуальним феноменом, який є фактором впливу на індивідів, незалежно від її членів, і якщо так, то яким чином це відбувається і з якими наслідками? Проблема груп, в які об'єднуються люди в процесі своєї життєдіяльності, - це важливе питання не тільки соціальної психології, але й соціології. В соці­альному аспекті групи виділяються і досліджуються з точки зору місця, яке вони займають в системі суспільних відносин, як осе­редок цих відносин.

Для соціально-психологічного підходу є характерним інший аспект дослідження груп. Група розглядається з точки зору зна­чимості її для індивіда. Соціально-психологічний аналіз групи передбачає визначення таких її характеристик, які значимі для людини в психологічному плані; визначення норм, цінностей та інших особливостей групи, які формують і зумовлюють свідо­мість і поведінку людини.

Існування різних об'єднань, груп і їх вплив на психіку окре­мої людини - це об'єктивний результат історичного розвитку людської цивілізації. Вони об'єктивно існують незалежно від ві­дношень представників тієї або іншої науки, яка досліджує ці об'єднання. Факт впливу цих об'єднань на індивідуума неодна­ково усвідомлювався і оцінювався мислителями різних епох. Со­ціальна психологія тільки в останні півтора століття приєдналася до наук, які мають свій специфічний інтерес у вивченні людських спільнот і об'єднань.

Спілкування в контексті конкретної групи, особистісні змі­ни, що відбуваються під впливом соціального оточення, сама група як суб'єкт цілеспрямованої активності - це найбільш зна­чимий зміст соціальної психології як наукової дисципліни.

Загальна характеристика соціальної групи

Здається, що відповідь на питання, що таке група, є самоз­розумілою. В побутовій мові це поняття використовується, щоб визначити досить стійку сукупність індивідів, що пов'язані єди­ною ціллю, завданням, загальним інтересом. З точки зору даного визначення, група може розглядатись як будь-яка сукупність лю­дей, що включені в послідовну координаційну діяльність, яка сві­домо чи підсвідомо підпорядкована якій-небудь загальній цілі, досягнення якої принесе учасникам певне задоволення.

Щодо наукового визначення поняття група, то тут існують різні його варіанти залежно від наукової парадигми, в якій воно використовуєт