Групова роль та її вплив на члена групи

магниевый скраб beletage

Ще одна характеристика індивіда в групі - це «роль». По­няття «групова роль» концептуально найкраще розроблено в ін­теракціонізмі. Роль тісно пов'язана зі статусом, і в самому зага­льному визначенні вона є поведінка, яка соціально очікується від людини - носія певного статусу. Соціальна роль - це не просто функція, яку виконує особистість, а те, що визначається очіку­ванням суспільства, або експектаціями.

Поняття «експектації» (очікування) фіксує той простий факт, що кожен член групи не просто виконує в ній свої функції, але й обов'язково сприймається, оцінюється іншими. З цього приводу Т. Шибутані розмірковує, що люди рідко бувають ізо­льованими, діючими наодинці, як незалежні агенти. Навіть коли людина фізично знаходиться одна, вона орієнтується у своїй дія­льності на те, якою буде на це реакція інших. Людська поведінка організується у відповідь на експектації, які припускаються ін­шим людям.

Система групових очікувань - це певна сукупність уявлень про те, як повинен поводитися той або інший член групи в певній ситуації. Група через систему очікуваних зразків поведінки, які відповідають кожній ролі, певним чином контролює діяльність своїх членів. Від кожної ролі очікується виконання певних функ­цій. І не тільки простий перелік їх, але й якість виконання цих функцій.

У більшості груп існують чітко визначені ролі. Якщо норми описують, як потрібно поводитися всім членам групи, то ролі - це правила, яким повинні відповідати люди, що посідають в групі певні позиції. На підприємстві, наприклад, начальник і підлеглий виконують різні ролі і передбачається, що в цій ситуації вони і поводитися будуть по-різному.

Як і норми, ролі мають велике значення для життєдіяльності людей, бо завдяки їм люди знають, чого можна очікувати один від одного. Коли члени групи слідують ряду конкретних, виразно окреслених ролей, вони почувають себе задоволеними і успішно діють. Для забезпечення ефективності групової діяльності, досяг­нення групових цілей потрібні розподіл і кооперація функцій.

Типологій групових ролей досить багато, в їх основі лежать відносини влади - підпорядкування або переваги - відторгнення. Найбільш яскраве уявлення про рольовий розподіл в групі дає аналіз таких груп, де є жорстка ієрархія, нестача ресурсів і про­блеми з їх розподілом. Статусно-рольовий розподіл у такій групі найчастіше визначається таким набором ролей.

- Альфа - лідер групи, найбільш енергійний, авторитетний, користується правом першочергового присвоєння благ.

- Бета - друга особа в групі з відповідним правом на блага, менш енергійна, але часто більш інтелектуальна, ніж «альфа»; часто є хоронителем групових норм і правил.

- Гамма - 1 - наближені, опора, соратники, команда «аль­фи».

- Гамма - 2 - частіше численна група інертних членів гру­пи, які підпорядковуються, стають жертвами маніпуляцій представників верхнього рівня.

- Гамма - 3 - опозиція, підгрупа незадоволених своїм ста­тусом, але змушених підпорядковуватись; по відношенню до них застосовується політика «батога та пряника» («пряником» може бути введення в число наближених (кооптація), а «батогом» - обмеження прав, отриманої ви­нагороди, достатку, вигнання з групи і навіть до фізичної розправи).

- Гамма - 4 - блазень, який дозволяє собі (з дозволу лідера) критичні зауваження. підтримує видимість демократії, свободи слова і т.ін., за статусом може бути на рівні від «гамма - 1» до «гамма - 3».

- Омега - «козел відпущення», особа, яка приймає на себе групову агресію. Така роль для групи є необхідною для згуртування, демонстрації єдності, відчуття почуття «ми» (на противагу «омезі», яка якраз і є «вони»). Якщо особа в позиції омеги не згодна зі своїм статусом і кидає групу, група знаходить іншу на цю роль. Досить сильний такий груповий тиск виявляється і в групах соціально незрілих особистостей - дітей, правопорушників.

Розглянуті параметри соціальних груп - це лише деякі з тих, які зумовлюють особливості впливу групи на індивіда.