6.2. Мала група як фактор соціального впливу

Хоча мала група досліджується в соціальній психології по­над 100 років, визначення самого поняття «мала група», принци­пи виділення малих груп, кількісні їх характеристики ще й досі залишаються дискусійними.

Мала група стала фокусом інтересу соціальної психології з декількох причин. По-перше, ускладнення самого суспільного життя, що було зумовлено посиленням диференціації видів люд­ської діяльності і включенням людей у численні утворення за цими видами діяльності, посилило роль малих груп в житті лю­дини і вимагало уваги дослідників до цих груп, бо саме в них приймаються групові рішення, від яких залежить успіх всього виробництва.

По-друге, важливою причиною інтересу дослідників до ма­лих груп був також і той факт, що проблема малих груп з'явилася немов би на перехресті психології і соціології, на стику яких і формувалася соціальна психологія. Малі групи стають тим пред­метом дослідження, в якому віддзеркалюється специфіка самої соціальної психології.

Третя причина полягає в тім, що мала група виявилася тією одиницею аналізу, де був можливий соціально-психологічний ек­сперимент. Як відомо, метод лабораторного експерименту стає на перехресті ХІХ-ХХ ст. критерієм науковості психології, зокрема й соціальної психології. Отже, мала група немовби «допомогла» соціальній психології зміцнитися в якості експериментальної ди­сципліни.

Вплив соціально-психологічних параметрів малої групи на особистість

Найбільш ранні дослідження малих груп було проведено в США в 20-х рр. ХХ ст. Це були дослідження так званих «контак­тних» груп, тобто груп, які трактувались як «факт присутності інших». Ці дослідження виявили феномен фасилітації. Другий етап - це був етап переходу від вивчення коактних груп до ви­вчення взаємодіяльності індивідів в малій групі.

Було виявлено, що найважливішим параметром групової взаємодіяльності є не просто «факт присутності», а сумісна дія­льність. Було доведено, що ті ж самі проблеми в умовах сумісної взаємодії вирішуються в групі більш коректно, ніж в умовах їх індивідуального вирішення.

У більш детальних дослідженнях було встановлено також, що результати вирішення завдань у групі залежать також і від ха­рактеру самої діяльності, але ця ідея на даному етапі дослідження не отримала розвитку.

Третій етап дослідження малих груп характеризується їх бі­льшою розгалуженістю. Дослідження малих груп було спрямова­но не тільки на виявлення впливу групи на індивіда, але й харак­теристики групи як малої групи: її структуру, типи взаємодій ін­дивідів у групі. Було удосконалено також і методи вимірювання різних групових характеристик.

У галузі дослідження малих груп поставлено багато важли­вих питань, проведено сотні цікавих і витончених у технічному відношенні експериментів, вивчено в деталях численні процеси і ефекти малих груп. Ці питання вирішувалися в рамках різних те­оретичних схем, з точки зору різних методологічних підходів, а тому і відповіді на них отримано неоднозначні. До цих пір зали­шаються дискусійними такі питання, як визначення поняття «ма­ла група», принципи виділення малих груп, кількісні їх характе­ристики, зокрема її нижня і верхня межі.

Малі групи є відносно самостійними суб'єктами суспільних відносин. З одного боку, вони відображають ті суспільні відноси­ни, в які вони органічно включені, і трансформують їх у своєрідні внутрішньогрупові відносини, з другого - на основі особистих контактів між членами групи виникає мережа емоційних, психо­логічних відносин. Обидві системи відносин - об'єктивних (сус­пільних) і суб'єктивних (психологічних) зливаються в єдину сис­тему міжособистісних групових відносин, що надає малим гру­пам особливої якості, яка відрізняє їх від інших соціальних груп.

Родовою ознакою малої групи є належність до соціальних груп, видовою - безпосередній стійкий особистісний контакт (спілкування, взаємодія). Прикладами малих груп є сім'я, вироб­нича бригада, шкільний клас, науковий, військовий та інший ко­лективи.

Мала група виконує функції зв'язуючого кільця в системі «особистість - суспільство». Людина усвідомлює свою належ­ність до суспільства і свої суспільні інтереси через належність до певних соціальних груп і організацій, завдяки яким вона бере участь у житті суспільства. Мала група відіграє важливу роль у вихованні і становленні особистості, її соціалізації, будучи прові­дником тих ідей, настанов, цінностей і норм поведінки, які існу­ють у даному суспільстві як цілісній системі.

Як уже зазначалося, кількісні ознаки групи мають суттєве значення у її характеристиці. Інтерес до цього питання з'явився пізніше, ніж розпочались інтенсивні дослідження малих груп. Бі­льшу частину досліджень особливостей малих груп проведено на діадах, тобто парах, однак є всі підстави вважати, що дійсно мала група починається з тріади.

Діади є спе