6.3. Конформізм як феномен групового тиску

магниевый скраб beletage

У широкому розумінні конформізм - це підпорядкування людини соціальній групі.

Конформізм (від лат. conformis - подібний, схожий) - це пристосування, пасивне прийняття існуючого порядку речей, па­нуючої думки і т.ін.

Як зауважив І. Кон, на рівні побутової свідомості цей фено­мен зафіксовано давно в казці Андерсена про голого короля. А тому в повсякденній мові поняття «конформізм» набуває негати­вного відтінку.

Щоб позбавитися цього негативного відтінку, в соціально- психологічній літературі частіше говорять не про конформізм, а про конформність, або конформну поведінку, маючи на увазі чи­сто психологічну характеристику позиції індивіда відносно пози­ції групи, прийняття або неприйняття ним певного стандарту ду­мки, яка притаманна групі, міру підпорядкування індивіда групо­вому тиску. Протилежними конформності поняттями є поняття «незалежність», «самостійність позиції», стійкість щодо групово­го тиску.

Людська психіка має властивість економити час і сили. Так і тенденція підпорядковуватися соціальним нормам фактично еко­номить мислення: все, що від нас вимагається в певній соціальній ситуації, - це бездумно демонструвати соціально очікувану пове­дінку. В. Чалдіні, в книзі «Вплив» наводить аргументи з приводу того, якою великою є роль соціальних норм у спрощенні нашого життя і скорочення обсягу необхідних розумових операцій. Така тенденція , на його думку, працює на нашу користь. Можливо, в ранньому віці ми виявляємо, наскільки простіше жити, якщо ми дотримуємося соціальних норм і навчаємося це робити, практич­но не задумуючись.

Хоча у більшості випадків нашою реакцією буде майже ав­томатичне підпорядкування соціальним нормам, безумовно, іс­нують ситуації, коли ми цього не бажаємо. Отже, якщо люди під­порядковуються, то це зовсім не означає, що вони згодні з соціа­льним договором. Люди змінюють свою поведінку у відповіднос­ті до соціальних норм, навіть якщо у дійсності вони їх не сприй­мають. Цей тип підпорядкування отримав назву поступливість (бажання уникнути соціального покарання і завоювати соціальне схвалення), а основу його складає нормативний тиск.

Поступливість - це тип підпорядкування соціальним нор­мам, коли людина не сприймає їх, проте приводить свою поведі­нку у відповідність з ними, щоб уникнути покарання і отримати соціальне схвалення.

Тип підпорядкування соціальним нормам, коли людина з ними повністю згодна - це схвалення і інтерналізація. Тип підпо­рядкування соціальним нормам, коли людина повторює дії ро­льової моделі, є ідентифікація. Уявлення, що пов'язані з іденти­фікацією, можуть змінитися, якщо нова ідентифікація змінить попередню (наприклад, підлітки можуть почати ідентифікуватися з групою однолітків більше, ніж з батьками).

Конформність полягає не просто в тому, що індивід діє так само, як всі, але в тім, що він піддається впливові загальної дії, тобто він поводиться не так, як це було б, коли він був наодинці. Конформність констатується там і тоді, де і коли фіксується ная­вність конфлікту між думкою індивіда і думкою групи та подо­лання цього конфлікту на користь групи.

Можна виділити декілька факторів, що складають специфі­ку конформізму.

По-перше, конформістська поведінка є реакцією на тиск групи. Але цей тиск не виражено у формі конкретної вимоги. По­ведінка людини є добровільною. Навпаки, наявність вираженої вимоги здатна спонукати людину до нонконформістської реакції.

По-друге, конформізм веде до нівелювання, гомогенізації членів групи. Тиск групи робить усіх рівними і безособленими. Навпаки, підпорядкування вимозі, коли один наказує, а інший підпорядковується, говорить про нерівність, диференційовану структуру групи.

По-третє, конформістська поведінка не дає індивідові мож­ливості перекласти відповідальність за свої дії на інших, бо він не може визнати того факту, що він пішов на поводу у групи. На­впаки, у випадку підпорядкування конкретній особі, особливо, коли це має негативні наслідки, людина, як і у випадку підпо­рядкування, схильна перекласти відповідальність на інших.