Питання для обговорення та закріплення матеріалу

магниевый скраб beletage

1. Як ви розумієте те, що соціальна група є надіндивідуальним феноменом? Дайте соціально-психологічну характеристику цього феномена і покажіть його вплив на особистість.

2. Визначте загальні соціально-психологічні характеристики групи, які здійснюють сильний вплив на поведінку індивіда і його особистісні властивості.

3. Як впливає на поведінку людини в групі її груповий статус? Чи бачите ви відмінності між соціальним статусом людини і її груповим статусом?

4. Покажіть на прикладах, як впливає на людину її соціальна роль. Чи можна якось уникнути явища професійних дефор­мацій, яке є наслідком впливу соціальної ролі людини? Опишіть позитивні і негативні наслідки «входження» люди­ни в соціальну роль. Які ви знаєте експериментальні дослі­дження з цього питання?

5. Назвіть характерні соціально-психологічні властивості ма­лої соціальної групи, які визначають поведінку і особисті якості людини. Зверніть увагу на таку характеристику малої групи, як кількість її членів. Як взаємопов'язані кількісні і якісні характеристики групи?

6. Дайте характеристику тим віковим групам людей, які най­більш податливі до впливу первинних груп. Наведіть прик­лади з вашого досвіду, коли первинна група людини не є для неї референтною.

Чи не вважаєте ви, що коли первинна група є одночас­но референтною для індивіда, то її тиск на особистість по­силюється? Аргументуйте свою відповідь.

7. Яке значення для теорії соціального впливу мають хоторн- ські експерименти? На які фактори соціального впливу в них особливо звертається увага?

8. Розкажіть про теорію «людських стосунків». Чи можна на­звати її програмою управління людьми? Чи бачите ви в ній, окрім позитивних, ще й негативні моменти? Що таке «пси­хологічний клімат» групи?

9. Чи бачите ви відмінності у поняттях «конформізм» і «кон­формна поведінка»? Аргументуйте свою відповідь.

10. Що таке соціально-психологічний клімат групи і як він вимірюється? Яке значення має соціально-психологічний клімат групи для окремого індивіда?

11. Який вплив на людину здійснюють неформальні групи? Дайте визначення поняття «формальна група» і «неформа­льна група» Яку функцію в суспільстві і життєдіяльності людини виконують формальні групи? Чому потрібно розг­лядати формальні і неформальні групи у взаємозв'язку?

12. Розкрийте сутність конформізму. Покажіть відмінності цього феномена від інших соціально-психологічних впливів на особистість. Розкажіть про експерименти С. Аша. Чому саме з його досліджень проблема конформізму отримала широкий резонанс у світовій літературі?

13. Покажіть відмінності між інформаційним і нормативним тиском.

14. Який основний феномен було виявлено С. Мілграмом в ек­спериментах з дослідження конформізму?

15. Чому експерименти М. Шерифа, С. Аша і С. Мілграма є класичними? Що в них спільного? Що нового в теорії кон­формізму вніс кожен з цих дослідників?

16. Яке значення мало відкриття феномена «соціальної підт­римки» в дослідженні проблеми соціального впливу? У чо­му сутність цього феномена і хто його відкрив?

17. Дайте соціально-психологічне визначення поняття «групо­ва меншість».

18. Покажіть значення досліджень С.Московічі в розробці те­орії меншості. Які експерименти були ним проведені з вияв­лення факторів впливу меншості?

19. Визначте основні підходи у дослідженні групової згурто­ваності, які існують в соціальній психології.

20. Розкрийте основний зміст «теорії діяльнісного опосеред­кування між особистісних стосунків». Що таке ЦОЄ?

21. Дайте визначення поняття «колектив». Охарактеризуйте історію розвитку теорії колективу.

22. Покажіть відмінності між лідерством і керівництвом.

23. Розкрийте основні теорії виникнення та сутності лідерст­ва.

24. Розкрийте основний зміст теорії лідерства Ф. Фідлера. В чому полягають відмінності між тими лідерами, які орієнто­вані на завдання, і тими, які орієнтовані на взаємовідноси­ни?

25. Які Вам відомі теорії стилів лідерства? Яка теорія стилів лідерства у вітчизняній науці є найбільш поширеною?

26. В яких аспектах традиційно в соціальній психології розг­лядається проблема прийняття групового рішення?

27. Покажіть, чим прийняття групового рішення відрізняється від компромісу.

28. Чому розглядання процесу прийняття групового рішення як процесу нормалізації групи є спрощенням?

29. Відкриття яких феноменів у дослідженні прийняття групо­вого рішення показало непередбачуваність цього процесу?

30. Що таке групомислення? Розкрийте цей феномен і пока­жіть його небезпечність.

31. Визначте симптоми групомислення, які були відкриті І. Джанісом. Розкрийте їх зміст.

32. У чому полягає суть феномену групової поляризації? На­звіть приклади поляризації в повсякденному житті. Який вплив здійснює поляризація на розвиток суспільства?

33. У чому полягає феномен «зрушення до ризику» в процесі прийняття групового рішення? Які ви знаєте гіпотези, що пояснюють виникнення цього феномена?

34. Назвіть відомі вам технології прийняття групою ефектив­них рішень. Покажіть значення експериментальних дослі­джень К. Левіна у дослідженні техніки дискусії. Які форми дискусії вам відомі?