ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

Становлення ринково орієнтованої системи господарювання та розвиток доско-налих конкурентних відносин між її суб'єктами в Україні вимагають впровадження од-ночасно керівного і керованого організаційно-економічного механізму, здатного за-безпечити стабільне ефективне високоприбуткове функціонування найважливішихструктурних одиниць - підприємств - та мобільно інтенсифікувати відтворювальніпроцеси як на локальному, так і на глобальному рівнях.

Ефективне функціонування вітчизняних підприємств на відповідному ринку вба-чається авторами в необхідності досягнення ними високого рівня конкурентоспромо-жності як прояві відносин, що мають урівноважити господарчо-правові стосунки міжекономічними суб'єктами.

Застосування діалектичного підходу до вивчення тенденцій розвитку вітчизня-них підприємств і процесів, що відбуваються в економіці в цілому дало можливістьвстановити еволюційну закономірність розвитку їх відносин відповідно до наступноїперіодизації: 1991-1994 рр. - період лібералізації та обвального спаду виробництва зіслабким протистоянням кризовим явищам; 1995-1998 рр. - тривала криза; друга по-ловина 1999 р. - фаза започаткування економічного піднесення, протягом якої спо-стерігається зростання промислового виробництва, що відразу ж позначилося настабілізації виробничих та споживчих процесів.

Прискорений розвиток протягом 2000 р. і активне використання маркетинговогоінструментарію дало позитивні результати в забезпеченні ефективного товароруху,що пожвавило виробничу активність в галузях, працюючих на внутрішній ринок і за-довольняючих потреби рядових споживачів. Позитивним результатом 2001 р. ставефективний державний вплив на формування доходів населення, а відтак і на активі-зацію споживчого попиту завдяки активному впровадженню маркетингових заходівдля стимулювання збуту вироблюваної продукції, внаслідок чого відбувалося синх-ронне зростання ВВП і споживання населення. Загальна частка товарів вітчизняноговиробництва в 2001 р. зросла як по групі продовольчих, так і по непродовольчих то-варах, що є свідченням поступового економічного росту товаровиробництва.

Для України з теперішнім рівнем життя населення характерною є пряма залеж-ність між грошовими доходами і витратами споживачів на купівлю товарів. Тому, нанаш погляд, саме підвищення рівня поточних доходів населення в 2001 р. визначилозростання споживчого попиту в наступний період.

Моніторинг діяльності вітчизняних підприємств та аналіз факторів, що формуютьїх середовище на макро- та мікрорівнях, показує, що найбільш впливовими з них є:

а)         на макрорівні: демографічні (динаміка чисельності та соціально-економічногоскладу населення); соціально-економічні (купівельна спроможність, структура спожи-вання, рівень життя населення); природо-кліматичні (забезпеченість ресурсами, клі-мат, екологічна ситуація); науково-технологічні (науково-технічний прогрес, іннова-ційна діяльність, ступінь оновлення техніки і технологій); політико-правові (державнавлада, стабільність, однозначність чинного законодавства); культурологічні (ціннісніорієнтири, менталітет, стереотипи мислення);

б)         на мікрорівні: внутрішньопідприємницькі: внутрішньовиробничі (ціна, собіва-ртість продукції, рентабельність продукції та підприємства); класифікаційні (товарнийасортимент і номенклатура); техніко-технологічні (якість, експлуатаційні властивості,відповідність стандартам); ергономічні (гігієнічні, антропометричні, психофізичні вла-стивості); естетичні (дизайн, товарна марка, упакування, привабливість тощо); орга-нізаційні (умови постачань, сервісного обслуговування, товарного кредиту, продажу,взаємозв'язки між функціональними підрозділами підприємства, професійно-кваліфі-каційний склад їх персоналу) та зовнішньопідприємницькі (конкуренти, постачальни-ки, посередники, споживачі, інші зацікавлені в продукції особи).

Діяльність сьогоднішніх підприємств, які пройшли складний шлях ринкових тра-нсформацій, пов'язана з вирішенням ряду складних проблем. Зокрема, завдяки роз-маїтості сфер і видів діяльності на сучасному підприємстві, воно втрачає чутливість,має низьку сприйнятливість, адаптивність, самоорганізацію і самоврядування; низь-кий рівень впровадження наукових досліджень і культури бізнесу; відсутність потуж-ного «мозкового центру» на підприємстві унеможливлює мобільне опрацюванняконструктивних управлінських рішень.

Всі ці питання мають вирішуватися на локальному рівні, в системі економіки під-приємства. Адже успішне функціонування окремих одиниць суспільного виробництвасприяє зростанню загальногосподарського добробуту вітчизняної економіки в цілому.

Економіка підприємства як окрема галузь економічної науки повинна мати поту-жну теоретичну та методологічну основу, що стане міцним підґрунтям для забезпе-чення ефективного функціонування конкретних суб'єктів господарювання.

Відтак метою економіки підприємства як загальнообов'язкової навчальної дис-ципліни для підготовки спеціалістів з економіки є вивчення, узагальнення і система-тизація ключових понять прикладної економіки, визначення особливостей організаціїта ефективного функціонування первинної ланки ринкової системи господарювання,систематизація теоретичних і практичних знань з питань ефективного управління їхдіяльністю.

Головними завданнями курсу є:

вивчення сучасної кадрової політики, відтворення і використання основнихфондів, формування і визначення ефективності фінансових і виробничих інвестицій,особливостей розвитку підприємства на базі науково-технічного і організаційногопрогресу, визначення мотивації праці, якості і конкурентоспроможності виробів, на-прямків ефективної діяльності в умовах ринкової економіки;

вироблення творчого підходу до обґрунтування і прийняття управлінських рі-шень, характеристики структури і напрямків діяльності підприємства, розробки і реа-лізації плану його розвитку, аналізу і узагальнення результатів виробничо-господар-ської і комерційно-фінансової діяльності, опрацювання пропозицій щодо підвищенняефективності заходів господарювання і контролю за їх здійсненням при зміні ситуаціїу ринковому середовищі.

Отже, предметом вивчення дисципліни є закономірності функціонування і роз-витку підприємств в ринкових умовах.

Об'єктом навчальної дисципліни є економічні процеси, що відбуваються на віт-чизняних підприємствах.

Предмет і об'єкт навчальної дисципліни «Економіка підприємства» визначаютьосновні аспекти, яким приділено особливої уваги. Зокрема, в навчальному посібникувисвітлено ключові поняття та визначено категоріальний апарат економіки підприєм-ства; розглянуто форми ефективної організації та дієвого управління різнонаправле-ними процесами з дотриманням вимог чинного законодавства; обґрунтовано механі-зми оцінки та використання потенціалу підприємства; детально охарактеризованонапрямки фінансової діагностики результатів діяльності підприємства.

Навчальний посібник відповідає програмі курсу «Економіка підприємства», за-твердженою Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти й науки України(ГСВО МОН), чинним з 06.06.2002 р. Логіко-структурна схема вивчення курсу відпові-дно до зазначеного нормативного документа наведена нижче.

Навчальний посібник містить тринадцять розділів, в яких чітко систематизованота структуровано теоретичний матеріал відповідно до сформульованого на початкурозділу переліку ключових питань для вивчення з поданням наприкінці кожного роз-ділу переліку тренувальних вправ для розпізнання термінів, тестових завдань длясамоперевірки, ділових ситуацій та практичних задач, що має допомогти читачу са-мостійно пересвідчитись в рівні набутих знань.

Системний підхід, запропонований в навчальному посібнику для сприйняття,узагальнення та засвоєння основ економіки підприємства, створює всі необхідні пе-редумови для опанування відповідних знань. Навчальний посібник «Економіка підп-риємства» допоможе читачеві, на наш погляд, більш ґрунтовно підійти до здійсненняпрактичної діяльності в межах конкретних підприємств, а крім того просто розібрати-ся з безліччю термінів, використовуваних в теорії і практиці їх функціонування в рин-ковому середовищі. Він розрахований на широке коло читачів: студентів, викладачіввузів, аспірантів, працівників адміністративних установ, підприємців, інших зацікав-лених осіб, які спеціалізуються чи виявляють інтерес до економіки вітчизняних підп-риємств.

Навчальний посібник підготовлений авторським колективом у складі:кандидата економічних наук, доцента Гетьман О.О. - передмова; розділи 1-3;розділи 6-13; загальне редагування;

кандидата економічних наук, доцента Шаповал В.М. - розділи 4-5.