4.3. Класифікація планів реалізаціїтуристичних послуг (турпродукту)

магниевый скраб beletage

В умовах поглиблення ринкових відносин планування обся-гів реалізації окремих туристичних послуг або їхніх пакетів є нетільки вихідним моментом, а й найбільш відповідальним етапомпланування всієї фінансово-господарської діяльності суб'єктів ту-ристичного бізнесу. Туристичний продукт формується туроперато-ром, виходячи з кон'юнктури туристичного ринку відповідно дозамовлень потенційних туристів або організацій. Туроператоротримує право на реалізацію послуг, які включені в пакет за відпо-відним туром, на основі договорів з особами, що надають окреміпослуги, або з туроператором, який приймає туристів і забезпечуєнадання всіх видів послуг, забезпечуючих тур.

Конкретне замовлення туристів на формування пакета турис-тичних послуг оформляється в письмовій формі як угода, що маєхарактер попереднього договору. При плануванні обсягів реалізаціїтуристичного продукту враховується комплекс заходів, спрямова-них на створення та підготовку до реалізації туристичних послуг.Місцем реалізації туристичних послуг є країна, в якій зареєстрова-но суб'єкт, що реалізує туристичний продукт, а місцем надання ту-ристичних послуг - країна, на території якої надаються реалізованіпослуги.

Реалізація туристичного продукту оформляється договоромна туристичне обслуговування за встановлену плату. Такий договірукладається в письмовій (електронній) формі відповідно до законо-давства України. Формою письмового договору на туристичне абоекскурсійне обслуговування може бути ваучер, який є документомсуворої звітності.

Важливою складовою договору з реалізації туристичногопродукту є умови безпеки туризму. Під безпекою туризму розумі-ється особиста безпека туристів, збереженість їх майна, не нане-сення шкоди довкіллю під час подорожування.

План реалізації всього асортименту туристичних послуг виз-начає програму їхнього виробництва, ресурсного забезпечення, ро-зрахунків собівартості, прибутку та рентабельності окремих послугі всього турпродукту та інших показників господарської діяльностітуристичних підприємств.

При плануванні продажу туристичних послуг (товарів) необ-хідно враховувати характерні риси туристичного ринку, що визна-чають його класифікацію (рис. 4.2).

Спеціалізація ринку, на якому функціонує туристичне під-приємство, визначається об'єктом реалізації, що пропонує підпри-ємство. До таких об'єктів відноситься окрема туристична послугаабо їхня сукупність без утворення туристичного продукту, окремийтовар або товарна група для туристів і, нарешті, туристичний про-дукт як комплекс туристичних послуг і товарів.

При плануванні виділяється внутрішній ринок, який можебути загальнодержавним або регіональним (місцевим), ринок для іно-земних туристів і ринок для виїзного туризму. Окремо в цій групіможе виділятися міський і сільський туристичний ринок.

3.3а рівнем монополізації в туризмі переважає конкурентнийринок із усіма його атрибутами, хоч об'єкти туристичного інтересуможуть бути унікальними.

Ознаки класифікації туристичного ринку

2. Організаційні форми туризму

Внутрішнійринок

Ринок для інозем-них туристів

Ринок для зарубіж-них подорожей

ZX

Регіональ-

Загальноде-ржавний

J

6. Життєвий цикл

1

^ 1 1

X

Народжуваний

Зростаючий Стабільний

Бесперспективний

 

і

 

Занепадаючий

Рис. 4.2. Класифікація туристичних ринків70

За рівнем насичення туристичний ринок може бути ринкомпродавця, коли попит на ньому переважає пропозицію, або ринкомпокупця, якщо пропозиція перевищує чи дорівнює попиту. Ця ха-рактеристика відіграє велику роль при розробці збутової політикипідприємства, обґрунтуванні стратегії ціноутворення та політикизастосування цінових знижок.

Рівень інтеграційних зв'язків країн світу визначає відкри-тість туристичного ринку. Наприклад, замкнутий (автактический)ринок обмежується територіальними рамками в'їзду туристів і ту-ристичних груп, оскільки застосовується адміністративна заборонаабо обмеження на пересування поза встановленим маршрутом.

Життєвий цикл ринку визначає такі його види: народжува-ний, зростаючий, стабільний, занепадаючий та безперспективний.Кожен з цих видів ринку вказує на доцільність (недоцільність) на-рощування туристичної діяльності.

Знання основних характеристик ринку туристичного продук-ту дозволить підприємству визначити свою «ринкову нішу», тобтовідшукати прийнятний для нього сегмент ринку і визначити кількіс-ні параметри реалізації своїх туристичних послуг.

Крім того, при плануванні обсягів реалізації туристичногопродукту необхідно враховувати, що формування та просуваннятуристичних послуг на ринок знаходиться під впливом зовнішніхфакторів; головне:

S політична та економічна ситуація в країні й у світі;

S рівень конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринках;

S міжнародне становище країни і рівень глобалізації;

S екологічні умови розвитку туризму;

S інфраструктура обслуговування туристів (віддаленістьаеропортів, автострад, наявність кемпінгів, мотелів, готелей, роте-лей, ботелей, флотелей тощо).

Перш ніж проводити планові розрахунки, необхідно з існуючоїсистеми планів вибрати той вид, що більше інших відповідає конк-ретному завданню і реальній ситуації. Види планів класифікуютьсяза різними ознаками, головні з яких представлені на рис. 4.3.

Розробка планів реалізації турпродукту або окремих послугґрунтується на принципах науковості, комплексності, безперервно-сті, реальності, цілеспрямованості.

Стратегічні, довгострокові та середньострокові плани реалі-зації передбачають перспективи розвитку діяльності підприємства.

Головною особливістю цих планів є те, що вони складаються наоснові концепції економічної, соціальної та науково-технічної полі-тики підприємства.

Поточні плани складаються на рік з розподілом по кварталах імісяцях. Вони передбачають послідовну реалізацію середньостроковихі довгострокових планів з урахуванням реальної кон'юнктури ринку таумов господарювання, охоплюють ширше коло завдань і виступаютьгнучкою формою планового управління діяльністю підприємств.

Оперативні плани - це деталізовані завдання для кожного ви-конавця поточного плану на короткий період (декаду, тиждень,день, годину).

При обґрунтуванні планів реалізації турпродукту підпри-ємств застосовуються у взаємозв'язку два підходи.

Перший підхід передбачає використання маркетингових кон-цепцій планування, які орієнтують на врахування ринкового попитуі конкурентного середовища, а другий - спирається на цільові орієн-тири, пов'язані з необхідним, можливим або ресурсозабезпечнимобсягом реалізації турпродукту та окремих послуг.

При маркетинговому підході використовується п'ять основ-них концепцій.

Виробнича концепція спрямована на удосконалення про-цесу виробництва та комплектування турпродукту з метою знижен-ня його собівартості. Вона є типовою для ринку пропозиції, тобто вумовах незадоволеного попиту споживачів, а також при високій со-бівартості турпродукту і послуг, коли є резерви її зниження.

Продуктова концепція характеризується тим, що основоюпланування обсягів реалізації виступає поліпшення споживчих влас-тивостей турпродукту (послуг), підвищення його якості. Ця концеп-ція відповідає умовам конкурентної боротьби, коли є можливість зарахунок поліпшення споживчих властивостей та якості обслугову-вання туристів підвищити конкурентоздатність туристичного про-дукту (послуг).

Комерційна концепція полягає в тому, що для забезпечен-ня реалізації турпродукту активізується робота збутових служб:працівників реклами, агентів зі збуту, система Інтернет тощо.

Концепція індивідуального маркетингу орієнтує діяльністьпідприємства на виявлення і задоволення індивідуальних потребтуриста, відмінних від масового споживача, наприклад, унікальногоекстріма.

Концепція      соціального маркетингу спрямована на врахуваннясуспільних потреб та інтересів перспективного характеру, таких зок-рема, як охорона навколишнього середовища, зміцнення здоров'я лю-дей, розвиток економіки країни і підвищення добробуту населення.

Обрана концепція маркетингу є основою для вибору цільовоїорієнтації планування. Планування може орієнтуватися на минуле,сучасне, майбутнє або їхній взаємозв'язок.

Планування, зорієнтоване на минуле, називається реактив-ним, оскільки передбачає тільки екстраполяцію досягнутого намайбутній період. Таке планування спрямоване на виживання. Воноприведе до витіснення турпродукту і послуг не тільки із зовнішньо-го, а й із внутрішнього ринку.

Орієнтація планування на сучасний асортимент та якість ту-ристичного продукту називається інактивним плануванням. Цекращий варіант порівняно з попереднім, але він не передбачає рухувперед, його основною метою є стабілізація діяльності.

Прогресивним є преактивне планування, зорієнтоване на ро-звиток та невпинне удосконалення виробництва турпродукту нетільки відповідно до ринкового попиту, а й випереджаючи його,тобто пропонуючи потенційним туристам допоки невідомі їм пос-луги та маршрути.

Орієнтація на взаємодію реактивного, інактивного та преак-тивного планування визначає інтерактивний вид планування, сут-ність якого полягає у визначенні бажаного майбутнього і пошукуреальних шляхів його досягнення. Таке планування спрямоване нарозвиток туристичної діяльності як окремого підприємства, так івсього туристичного бізнесу. Інтерактивне планування потребує якмінімум три варіанти розрахунків.

Перший варіант полягає в обґрунтуванні можливого обсягуреалізації турпродукту (послуг) на основі споживчого попиту наринку діяльності підприємства з урахуванням конкурентів.

Другий варіант ґрунтується на можливостях ресурсного за-безпечення формування (комплектування) та реалізації туристично-го продукту (послуг).

Третій варіант планових розрахунків передбачає визначен-ня необхідного обсягу реалізації турпродукту (послуг) для досяг-нення цільового розміру прибутку підприємства.

Конкретний процес планування може охоплювати різні варі-анти розрахунків. їх вибір залежить від тривалості планового пері-оду, наявності необхідної інформації, досвіду й уміння плановихпрацівників.