5.1. Виробнича програма туристичного оператора:сутність і структура

магниевый скраб beletage

В умовах ринкових відносин роль планування діяльності під-приємств не тільки не знижується, а, навпаки, зростає. Плануваннятуристичної діяльності дозволяє підприємцям погоджувати ресурсидля формування турпродукту з можливостями його збуту, що вима-гає знань споживчого попиту. Знати поточний та перспективнийпопит потенційних туристів на свій турпродукт і встигати вчаснопропонувати його конкретним споживачам - головне завдання підп-риємства і його менеджерів.

Планування виробничої діяльності туристичного підприємст-ва - це передбачення і програмування на малу, середню та великуперспективи обсягів виробництва туристичних послуг і комплекту-вання турпродукту, що користується попитом, а також розрахунокрезультатів від його реалізації. Вихідним моментом обґрунтуваннявиробничої програми туристичного підприємства виступає прийня-тий варіант плану реалізації, зорієнтований на можливий обсяг реа-лізації з урахуванням попиту або на обсяг продажу, необхідний дляодержання цільового прибутку з урахуванням ресурсного забезпе-чення обсягу реалізації турпродукту (послуг).

Незалежно від варіанта плану реалізації, планування ство-рення туристичного продукту неможливе без визначення потреби вресурсному забезпеченні. Виробничу програму туристичного підп-риємства, зокрема туроператора, варто розглядати як документ, уякому передбачаються завдання на створення (комплектування) ту-ристичного продукту визначеної кількості, номенклатури, асорти-менту та якості у встановлений термін за замовленнями потенцій-них туристів або для вільної реалізації на основі ринкового попиту.

При розробленні програми виробництва туристичних послугі комплектування турпродукту застосовуються натуральні і вартісніпоказники (вимірники).

До сфери власне туризму до натуральних показників відно-ситься кількість розроблених і реалізованих туристичних пакетів,турів або окремих туристичних послуг. У галузях, що обслуговуютьтуристів, застосовуються інші натуральні показники їхньої діяльнос-ті. Наприклад, до натуральних показників діяльності об'єктів роз-міщення туристів відноситься кількість наданих спальних місць,підприємств харчування - кількість місць для приймання їжі, натранспорті - кількість пасажиро-місць, у видовищних установах -кількість глядацьких місць і т. д.

Крім натуральних показників, робота всіх підприємств індуст-рії туризму оцінюється сумою виручки від реалізації туристичнихпослуг і товарів у грошовому (вартісному) вираженні.

Виробнича програма туристичного оператора складається зтаких розділів:

план надання туристичних послуг і комплектування турп-родукту за номенклатурою та асортиментом;

завдання з підвищення якості турпродукту та послуг;

план ресурсного забезпечення виробничої програми;

план кооперування туроператора з постачальниками турис-тичних послуг і ресурсів.

План комплектування турпродукту відповідно до передбаче-них обсягів його реалізації буде реальним тільки за умови повногоресурсного забезпечення і наявності необхідних виробничих потуж-ностей туроператорів і турагентів. Тому в плані комплектуваннятуристичного продукту встановлюються чіткі за термінами завдан-ня на закупівлю конкретних видів туристичних послуг, необхіднихдля створення планових обсягів турпродукту, а також визначаєтьсяобсяг робіт у взаємозв'язку з потребами в інших ресурсах.

Планування випуску туристичного продукту або розробки турівохоплює прогнозування та програмування, що грунтується на можли-востях реалізації, детальних розрахунках потреби в туристичних ресу-рсах і пошуках ефективних джерел ресурсного забезпечення.

Туроператор при формуванні туристичного пакета орієнтуєть-ся на послуги підприємств розміщення, харчування, транспорту-вання, екскурсій, оздоровлення, лікування, розваг і спорту, а такожна послуги торгівлі, зв'язку тощо. Усі ці ресурси є для туроперато-рів зовнішніми (покупними). Але при розробці виробничої програ-ми враховуються й ресурси самого підприємства: грошові кошти,трудові ресурси, основні й оборотні фонди і нематеріальні активи.

Усі ресурси підприємств поділяються на відчутні (матеріальні)та невідчутні (торгова марка, ноу-хау, престиж, імідж, кваліфікаціяперсоналу, досвід роботи, компетенція, мистецтво управління тощо).

Витрати ресурсів при розробці виробничої програми розра-ховуються на основі встановлених техніко-економічних нормативівна одного туриста або на визначену кількість туристів (групу турис-тів різної чисельності). При використанні ресурсних нормативів упроцесі обґрунтування виробничої програми конкретного підпри-ємства необхідно враховувати особливості його діяльності, специ-фіку наданих туристичних послуг, інтенсивність туристичних по-токів, їхню спрямованість, кон'юнктурні зміни, що стосуються дія-льність даного підприємства та ін. Відзначені особливості врахо-вуються при плануванні шляхом коригування встановлених норма-тивів з урахуванням таких коефіцієнтів: середня вартість турпродук-ту (послуги), інтенсивність туристичного потоку, підвищення якос-ті ресурсного забезпечення й обслуговування туристів.

Практичне застосування цього методу в туристичному бізнесіпоки що обмежується відсутністю науково обґрунтованих норм інормативів. Існуючі норми стосуються тільки окремих видів турис-тичних послуг.

В умовах ринкової економіки вихідними передумовами розроб-ки виробничої програми туристичного підприємства є втілені в планиреалізації результати маркетингових досліджень туристичного попи-ту. Ці результати формують банк потенційних клієнтів як базу дляобґрунтування виробничої програми (рис. 5.1).

Як показано на рисунку, розробка програми діяльності тур-оператора розпочинається з формування банку потенційних клієнтів,виявлених у результаті вивчення ринкового попиту, охоплює об-ґрунтування обсягу комплектування турпродукту в натуральному івартісному вираженні і закінчується формуванням структури турп-родукту цільового призначення визначеної кількості з виділеннямноменклатури, асортименту та якості за кожним видом туризму(внутрішнього, в'їзного і виїзного).

Обґрунтована в такий спосіб виробнича програма діяльностітуроператора виступає основою економічного управління всіма по-казниками підприємства і фундаментом для прийняття конкретнихпоточних і загальних стратегічних рішень.