6.2. Сутність і показники експлуатаційноїпрограми підприємств готельного типу

магниевый скраб beletage

Експлуатаційна програма є вихідним розділом плану госпо-дарської діяльності підприємства, яке надає послуги з розміщеннятуристів. Цей розділ за суттю аналогічний виробничій програмібудь-якого підприємства, але відрізняється методологією розробки.

План експлуатаційно-фінансової діяльності підприємства го-тельного типу включає такі розділи:

експлуатаційна програма (програма використання номер-ного фонду);

план доходу від експлуатаційної (основної) діяльності, до-даткових послуг і допоміжних підрозділів;

план щодо праці і заробітної плати;

план витрат на готельні послуги (плановий кошторис витрат);

план прибутку від усіх видів діяльності;

прогноз грошових потоків;

план підвищення якості експлуатаційної діяльності;

заходи щодо забезпечення виконання плану експлуатацій-но-фінансової діяльності.

Експлуатаційна програма складається на основі кількостімісць для розміщення (проживання) гостей, що передбачається вплановому періоді. Вона виражається в натуральних і вартісних по-казниках. Натуральним показником експлуатаційної програми є кіль-кість місце-днів, а вартісним - виручка (доход) від реалізації послугз розміщення клієнтів.

Плануванню експлуатаційної програми передує аналіз, у про-цесі якого оцінюється ряд показників, характерних для оцінки екс-плуатаційної потужності підприємства, - це місткість, пропускнаспроможність і завантаженість об'єкта розміщення. Місткість (єм-ність) об'єкта розміщення виражається кількістю спальних місць ірозраховується за формулою

  • Єм =!Імін чм,          (6.1)

i=1

де Єм - ємність (місткість) готелю в кількості спальних місць;И1н - кількість номерів кожної i-тої категорії;Ч'м - кількість місць у кожному номері i-тої категорії;n - кількість категорій номерів.

Пропускна спроможність готелю визначається потенційноюкількістю місце-днів (місце-діб) за формулою

пот

  • Нмд = Єм Д,           (6.2)

де N™)" - потенційна кількість місце-днів у готелі;

Д - кількість днів у періоді.

Цей показник характеризує можливу пропускну спромож-ність готелю за умови повного завантаження всього номерного фон-ду. Виходячи з потенційної пропускної спроможності, розраховуєть-ся планова кількість місце-днів з урахуванням прогнозованої кіль-кості відвідувачів готелю і планових можливостей використанняпропускної спроможності. Потенційна пропускна спроможність ви-ступає верхнім обмеженням планових показників експлуатаційноїпрограми готелю.

Показники завантаження ємності готелю використовуютьсяпри аналізі й обґрунтовуються на плановий період. До цих показ-ників відносяться:

(6.3)

1) рівень (коефіцієнт) завантаження готелю (Кзав), який роз-раховується за формулою

Кзав =

Nнр

де Nр - кількість реалізованих (планованих) номерів;

Nнпр - кількість номерів, які пропонувалися для продажу.

Цей коефіцієнт дає можливість порівняти рівень завантажен-ня готелю за ряд років, а також зіставити з завантаженням іншихготелів з різними експлуатаційними характеристиками, насамперед,з конкурентами;

2) коефіцієнт завантаження номерного фонду готелю (К%фв),який розраховується за формулою

„нф = Чкл

Кзав = р,         (6.4)

Ng

де Чкл - чисельність клієнтів (гостей).

Цей показник означає, скільки людей в середньому за певний

період проживало в кожному номері;

3) коефіцієнт використання спальних місць (К^ ):

(6.5)

ксмКвик

чсмч вик

4 смчпот

де чсм - кількість спальних місць, фактично використаних упевному періоді;чпмт - кількість потенційних спальних місць у готелі.

Наведені коефіцієнти характеризують ефективність викорис-тання ємності не тільки окремих суб'єктів готельного господарства,а й наявного готельного фонду країни або регіону.

В Україні коефіцієнт зайнятості готельних місць не досяг30%, а в Греції, Іспанії в два рази вищий (досяг 60%).