7.4. Склад і структура товарообороту

магниевый скраб beletage

Валовий товарооборот слід також розглядати залежно від то-го, як реалізується продукція: оптом чи вроздріб. На схемі чітко по-казано, що валовий товарооборот підприємств є виручкою від розд-рібного й оптового продажу.

Роздрібний продаж - це обмін продукції (послуги) на грошіспоживача. Розрахунки при цьому можуть здійснюватися як за го-тівку, так і за розрахункові чеки (картки) банківських установ, тоб-то за безготівковою системою. Загальна сума виручки від реалізаціїпродукції власного виробництва і покупних товарів безпосередньоспоживачам - це роздрібний товарооборот підприємства харчу-вання. До нього відноситься продаж:

через обідні зали та буфети підприємства, включаючи від-пуск блюд для споживання дома;

через свої магазини кулінарії і напівфабрикатів, палатки,кіоски, розвізну та розносну торговельну мережу і т.п.;

лікувально-оздоровчим установам за готівковий і безготів-ковий розрахунок;

своїм працівникам з наступним утриманням вартості хар-чування з заробітної плати.

Крім роздрібної реалізації, підприємства харчування можутьпродавати продукцію власного виготовлення іншим підприємствамдля перепродажу, наприклад, у роздрібну торговельну мережу абоіншим підприємствам харчування. Сума виручки від такої реалізаціїутворює оптовий товарооборот підприємства харчування.

У роздрібний товарооборот підприємств харчування не вклю-чається:

вартість давальницької сировини;

вартість поверненої тари;

виручка від надання культурно-видовищних послуг, послугперукарень, більярдних, які знаходяться на балансі підприємствахарчування.

Роздрібний товарооборот підприємств харчування включаєтьсядо загального товарообороту регіону, країни. Він є результативним кі-лькісним показником роботи підприємства як конституючого елемен-та економічного механізму регіону і країни в цілому. Виражаючи об-сяг реалізації продукції харчування, товарооборот характеризує рівеньматеріального добробуту населення країни. Частка товарообороту під-приємств харчування в загальному роздрібному товарообороті Украї-ни в останні роки не перевищує 5-7%.

Товарооборот підприємств харчування розраховується на ос-нові роздрібних цін, які покликані покрити вартість сировинного на-бору продукції в покупних цінах, забезпечити отримання націнкипідприємством харчування і сплату податку на додану вартість. Цінана продукцію підприємств харчування розраховується за формулою

Цр = Вс + Нпх + ПДВ,           (7.1)

де Цр - ціна реалізації продукції харчування;

Вс - вартість сировинного набору за купівельними цінамибез ПДВ;

Нт - націнка підприємства харчування;

ПДВ - податок на додану вартість.