11.1. Сутність, види та джерела отримання прибуткув туристичному бізнесі

магниевый скраб beletage

Прибуток - одна з найвідоміших з давніх часів категорій гос-подарської діяльності - одержав у нашій країні новий поштовх доформування та використання у зв'язку з переходом до ринковоїекономіки. Слід зазначити: протягом ряду сторіч не змовкають супе-речки стосовно її сутності та форм вираження.

Прибуток є метою і результатом економічної діяльності під-приємницьких структур як фізичних, так і юридичних осіб, що ви-ступають суб'єктами ринкових відносин. Перехід України до рин-кової економіки підсилює багатоаспектність прибутку. Прибуткуналежить провідна роль у господарському механізмі функціону-вання країни і в забезпеченні стійкого розвитку підприємств.

Розрізняють два підходи до визначення прибутку. В бухгалтер-ському розумінні прибуток - це різниця між доходами і бухгалтерсь-кими витратами підприємства. По-іншому бухгалтерські витрати на-зиваються явними. Економічні витрати включають витрати, пов'язаніз використанням усіх факторів господарської діяльності, незалежновід того, чи купуються вони на ринку, чи є власністю підприємця.

Витрати підприємства, пов'язані з використанням власнихресурсів, зазвичай називають упущеною вигодою або внутрішніминеявними витратами. Упущена вигода прирівнюється до витрат.Тому економічні витрати перевищують бухгалтерські на суму упу-щеної вигоди, а економічний прибуток, навпаки, менший бухгал-терського на ту ж суму упущеної вигоди.

Прибуток забезпечує умови розширеного відтворення і томувиступає критерієм ефективності підприємницької діяльності. Дляоцінки прибутку як фінансового результату діяльності доход зістав-ляється з витратами. Результатом цього є різниця з позитивним абонегативним значенням. Позитивне значення - це прибуток, а нега-тивне - збиток. Отже, прибуток є частиною доходу, що залишаєть-ся підприємству після відшкодування витрат і сплати податків таобов'язкових зборів:

П _ Дч - В - Под,       (11.1)

де П - чистий прибуток;

Дч - чистий доход;

В - витрати;

под - податки й обов'язкові збори.

Якщо доход перевищує витрати і податкові платежі, то цесвідчить про одержання прибутку. Якщо доход дорівнює витратам,то забезпечується лише беззбитковість, тобто нульовий прибуток.При витратах, що перевищують доход, підприємство одержує нега-тивний фінансовий результат, тобто збиток.

Прибуток є синтетичною категорією, в якій відображаютьсядоходи, витрати, податки й ефективність використання ресурсів.

Економічна сутність прибутку чітко проявляється в її функ-ціях, які полягають у тому, що прибуток:

узагальнює результати господарсько-фінансової діяльнос-ті і є вимірником ефективності використання усіх видів ресурсів;

забезпечує формування доходної частини бюджету підп-риємства, регіону і країни;

є джерелом винагороди власників капіталу, інвестованогов діяльність підприємства, і преміювання працівників;

виступає внутрішнім джерелом інвестування розвитку ді-яльності підприємств;

створює привабливість і надійність для внутрішніх і зов-нішніх інвесторів (кредиторів).

До прибутку підприємства існує макро- і мікроінтерес.

Макроінтерес полягає в тому, що держава і регіон зацікавле-ні в тому, щоб підприємства одержували прибуток, оскільки части-на його через податки та обов'язкові платежі надходить до відпові-дних бюджетів, а мікроінтерес виявляється в зацікавленості самогопідприємства, його власників, кредиторів і працівників в одержаннітакої величини прибутку, яка забезпечить умови для самофінансу-вання підприємства, стимулювання праці та винагороди власниківкапіталу. З цими інтересами пов'язаний процес розподілу прибутку.

Прибуток туристичних підприємств класифікується за різни-ми ознаками (рис. 11.1).

Джерелами отримання прибутку (збитку) є різні види діяль-ності, що забезпечують доход, - це звичайна діяльність і надзви-чайні події. Звичайна діяльність підрозділяється на операційну тафінансову. Кожен вид діяльності повинен забезпечувати прибуток.Але результатом економічної діяльності може бути збиток.

Прибуток (збиток) від операційної діяльності являє собоюрізницю між чистим доходом від усіх видів операційної діяльності ісумою витрат, пов'язаних з цією діяльністю. Прибуток (збиток) відфінансової діяльності виступає як різниця між доходами і витрата-ми в цій діяльності.

Загальна сума прибутку (збитку) від операційної та фінансо-вої діяльності - це прибуток (збиток) від звичайної діяльності дооподатковування. Після сплати податку на прибуток залишаєтьсячистий прибуток.

Аналогічно формується прибуток (збиток) від надзвичайнихподій. Але, якщо утвориться збиток від надзвичайних подій, то вінпокривається чистим прибутком від звичайної діяльності з ураху-ванням повернення підприємству податку на ту частину прибутку,що пішла на покриття збитку.

Сума чистого прибутку (збитку) від звичайної діяльності і над-звичайних подій утворює сукупну суму чистого прибутку (збитку)підприємства. Як показано на схемі, залежно від оподатковування іс-нує два види прибутку. Перший - це той прибуток, що підлягає опо-даткуванню, а другий - це чистий прибуток.

Прибуток, що підлягає оподатковуванню, визначається впроцесі податкового обліку і фіксується в Декларації про прибутокпідприємства. Ця декларація подається у відповідний податковийорган і є підставою для визначення суми податкових зобов'язаньпідприємства. Чистий прибуток характеризується тією сумою, щозалишається в розпорядженні підприємства після сплати податку наприбуток, а також інших податків, обов'язкових платежів і зборів.Отриманий чистий прибуток є власністю підприємства і викорис-товується відповідно до його Статуту.

Пн       (11.2)

Залежно від методики оцінювання визначається номінальнийі реальний прибуток. Номінальний прибуток - це фактично отри-мана сума прибутку, тобто прибуток, виражений у діючих цінах, ареальний прибуток - це прибуток, виражений у порівнянних цінах.При визначенні реального прибутку враховується індекс інфляції заформулою

П ном

'інф

де Пр, Пном - відповідно реальна і номінальна сума прибутку,грн;

Іінф - індекс інфляції, коефіцієнт.

Залежно від мети розрахунків виділяється бухгалтерський таекономічний прибуток. Бухгалтерський прибуток - це прибуток,розрахований відповідно до вимог бухгалтерського обліку, а еко-номічний прибуток носить умовний характер. Він менший бухгал-терського на суму упущеної вигоди. Упущена вигода характеризу-ється тією сумою прибутку, який власник підприємства (капіталу)одержав би як мінімум від вкладення капіталу в іншу діяльність абов банк на депозити. Упущена вигода разом з бухгалтерськими ви-тратами утворює економічні витрати, що зменшують на відповіднусуму бухгалтерський прибуток, перетворюючи його в економічнийприбуток.

Залежно від величини прибутку підприємство може бутизбитковим, з мінімальним, максимальним або цільовим прибутком.Якщо доходи підприємства менші витрат, то утворюється збиток. Увипадку збитковості не можна допускати, щоб сума змінних витратперевищувала доход від усіх видів діяльності. У такій ситуації вар-то припинити діяльність або провести санацію. Рубежем для при-пинення діяльності є ситуація, за якої чистий доход від реалізаціїтурпродукту менший або дорівнює сумі змінних витрат:

Уч < Взм,        (11.3)

де Уч - чистий доход від реалізації турпродукту (послуг);

Взм - сума змінних витрат.

Під мінімальним прибутком розуміється така величина чис-того прибутку, яка дорівнює середній відсотковій ставці за поточ-ний період на депозитні внески в банках. Для забезпечення такогочистого прибутку підприємець повинен одержати відповідну су-му прибутку, що підлягає оподатковуванню. Величину мінімаль-ного прибутку, що підлягає оподатковуванню, можна розрахуватиза формулою

ІН' Сдеп

П,

(11.4)

mm

100 - сп

де Птіп - мінімальний прибуток, що підлягає оподатковуванню;

ІН - сума інвестованого капіталу в діяльність підприємства;

Сдеп - середня за поточний період відсоткова ставка на бан-ківські депозити;

Сп - ставка податку на прибуток та інших обов'язковихплатежів з прибутку.

Максимальний прибуток виступає метою підприємницькоїдіяльності. Він визначається доцільністю нарощування обсягів реа-лізації туристичних послуг при мінімізації витрат. Основною вимо-гою одержання максимального прибутку є умова, за якої сума гра-ничного доходу (MR) дорівнює сумі граничних витрат (МС):

MR = MC.       (11.5)

Цільовий прибуток - це сума чистого прибутку, яка відпові-дає можливостям підприємства одержувати обсяг прибутку, що ві-дповідає потребам підприємства в забезпеченні економічного тасоціального розвитку. Вважається, що за нормальних умов цільо-вий прибуток повинен перевищувати мінімальний.

11.2. Показники прибутку та рентабельності підприємствтуристичного бізнесу

Прибуток будь-якого підприємства виміряється абсолютноювеличиною, тобто сумою, що виступає узагальнюючим підсумко-вим показником господарсько-фінансової діяльності. Однак абсо-лютна величина прибутку не характеризує рівень ефективності дія-льності підприємства в цілому та ефективності використання йогоресурсів і дотримання режиму економії. Тому для оцінювання ефе-ктивності економічної діяльності підприємства, характеристики рі-вня раціональності використання його ресурсів і витрат використо-вується відносний показник, який називається рентабельністю.

Прибуток як абсолютний синтетичний показник визначаєтьсяна основі розподілу доходу з урахуванням діючої системи оподат-кування доходу і прибутку.

Сума прибутку - це перевищення доходів над витратами, по-датковими й обов'язковими платежами, а рентабельність визнача-ється як відсоткове відношення суми отриманого прибутку до яко-го-небудь іншого показника (рис. 11.2).

Система рентабельності охоплює дві групи показників:

рентабельність діяльності підприємства;

рентабельність використовуваних ресурсів.Рентабельність діяльності характеризує, скільки прибутку

припадає на одиницю виручки (доходу) від реалізації турпослуг абона одиницю витрат підприємства. Рентабельність виручки являє со-бою частку прибутку в середній ціні турпродукту (послуги).

Розрахунок показників рентабельності туристичних підпри-ємств залежить від виду їх діяльності.

Для туроператора розраховується рентабельність у відсот-ках до виручки (доходу) від реалізації турпродукту та окремихпослуг (РОр) за формулою

роп — П- • 100,         (11.6)

Дч

де Пч - чистий прибуток туроператора;

Дч - чистий доход (виручка) від реалізації туроператора.

Для турагентської діяльності розраховується рентабельністькомісійної винагороди (р^г) за формулою

Ра — KB • 100,          (11.7)

де Пч - чистий прибуток турагента;

КВ - комісійна винагорода турагента.

Рентабельність витрат визначається як відношення суми при-бутку підприємства до суми його витрат за певний період і виража-ється у відсотках. Цей показник характеризує ефективність поточ-них витрат підприємства, їхню окупність і величину прибутку, щоприпадає на одиницю витрат.

Особливе місце в оцінюванні ефективності витрат займає ре-нта-бельність, обчислена до фонду оплати праці, яка означає, скіль-ки чистого прибутку підприємства припадає на 100 грн заробітноїплати трудового колективу. Формула для розрахунків цього показ-ника не залежить від виду підприємства і має такий вигляд:

рфоп — •100, (11.8)

де Рфоп - рентабельність фонду оплати праці, %;

ФОП - фонд оплати праці підприємства.

Однак показники рентабельності діяльності підприємств нехарактеризують економічну ефективність використання їхніх ресу-рсів. Рентабельність діяльності може бути високою навіть при ни-зькій ефективності використання ресурсів. Тому використовуєтьсядруга група показників рентабельності, які визначаються як від-ношення прибутку до середньої вартості певних видів ресурсів, ви-ражене у відсотках.

Виняток складає лише рентабельність використання трудо-вих ресурсів (Ртр), яка розраховується як відношення прибутку досередньооблікової чисельності працівників підприємства:

П

тр = —>          (П.9)

де Чоб - середньооблікова чисельність працівників.

Цей показник характеризує величину прибутку, яку забезпе-чує підприємству один середньообліковий працівник. Він виража-ється в гривнях на одного працівника.

Рентабельність основних фондів (Роф) підприємства визна-чається за формулою

Роф =  П         іоо,      (1110)

оф (ОФн + ОФк): 2    У '

де ОФн, ОФк - відповідно основні фонди на початок і кінецьперіоду.

Рентабельність оборотних активів розраховується аналогіч-но рентабельності основних фондів з тією лише різницею, що взнаменнику використовується середня сума оборотних активів.

Рентабельність капіталу підприємства може розраховувати-ся стосовно сукупного капіталу, авансованого в діяльність підпри-ємства, або окремих його складових:

- рентабельність сукупного капіталу (Рск):

Рск ~ (ВБп + ВБк ) : 2 '100'    (11.11)

де ВБп, ВБк - відповідно сума валюти балансу на початок і накінець періоду;

рентабельність власного капіталу (Рвк):

рвк — (ВКп +ВКк ) : 2 Ш      (11-12)

де ВКп, ВКк - відповідно власний капітал на початок і кінецьперіоду;

рентабельність чистого оборотного капіталу (Рчок):

Рчок —           Пч       100,     (1113)

чок (ЧОКп + ЧОКк): 2          1 ,

де ЧОКп, ЧОКк - відповідно чистий оборотний капітал на по-чаток і кінець періоду;

рентабельність перманентного капіталу (Рпк):

рпк — (ПКН +Пкк) : 2 100'   (11Л4)

де ПКН, ПКк - відповідно перманентний капітал на початок ікінець періоду.

Чистий оборотний капітал - це сума власного оборотного ка-піталу, а до перманентного капіталу відноситься той капітал, щознаходиться в довгостроковому розпорядженні підприємства. Ве-личина перманентного капіталу (ПК) дорівнює сумі всіх джерелвласного капіталу і довгострокових кредитів на певну дату:

ПК = ВК + Кдс,         (11.15)

де Кдс - сума довгострокових кредитів.

Усі показники рентабельності можна розраховувати як на ос-нові чистого прибутку, так і оподаткованого прибутку.

Розрахунки рентабельності за даними чистого прибутку до-зволяють оцінити вплив податкових та інших обов'язкових плате-жів на рентабельність.

11.3. Стратегія економічного управлінняприбутком підприємств

Стратегія управління прибутком підприємства пов'язана з ви-значенням головної мети його діяльності. Найчастіше ця головнамета формулюється як досягнення певного рівня рентабельності навкладений капітал і одержання бажаної маси чистого прибутку.

Послідовність етапів обґрунтування стратегії економічногоуправління прибутком підприємства представлена на рис. 11.3.

На першому етапі визначається цільова сума прибутку підпри-ємства, величина якої залежить від стадії життєвого циклу підприєм-ства, стратегічних завдань і тактики їхнього вирішення. При визна-ченні обсягу цільового прибутку виходять з того, що він повинен за-безпечити заплановане самофінансування розвитку підприємства.

На другому етапі для туроператора визначаються обсяги реа-лізації турпродукту і послуг, а для турагента - обсяги агентськоївинагороди, які забезпечать одержання цільового прибутку при за-даних розмірах витрат.

Розрахований обсяг реалізації турпродукту (послуг) узгод-жують з ринковим попитом на основі результатів маркетинговихдосліджень і розробляють асортиментну структуру турпродукту(послуг). Маркетинговий підхід до вивчення ринкового попиту охоп-лює і систему цін (тарифів), яка використовується як основа розроб-ки цінової політики. Метою цінової політики є визначення опти-мальних цін реалізації турпродукту і послуг на основі маркетингу.На цих етапах розробки стратегії головна увага приділяється марке-тингу, оскільки величина прибутку залежить від:

-правильності вибору напрямів маршрутів і комплектуванняпакетів туристичних послуг;

-створення конкурентоздатних умов продажу своїх туристич-них послуг (ціна, якість обслуговування);-системи надання знижок та ін.

Особливе місце в обґрунтуванні стратегії економічногоуправління прибутком посідає пошук резервів збільшення обсягівреалізації і зниження собівартості турпродукту. Це потребує враху-вання та прогнозування всіх факторів зовнішнього і внутрішньогосередовища, що впливають на доход і витрати.

Формування ресурсної політики передбачає вибір ефектив-них джерел залучення всіх видів ресурсів для здійснення туристич-ної діяльності.

Управління доходом і поточними витратами здійснюється ві-дповідними методами. Стратегічний план досягнення цільовогоприбутку приймається на основі оцінки можливостей його одер-жання з урахуванням доходу і поточних витрат, особливо змінних.

11.4. Економічне управління формуванням і розподіломприбутку підприємств

Планування прибутку - це найбільш відповідальний етапуправління господарською діяльністю будь-якої підприємницькоїструктури.

Система планових розрахунків прибутку охоплює визначенняджерел його отримання та обґрунтування напрямів використання.

Основним джерелом прибутку в туризмі є виручка від реалі-зації турпродукту (послуг). Прибуток від реалізації планується різ-ними методами.

(11.16)

Перший метод грунтується на використанні двох уже розро-блених планів: плану доходів від реалізації турпродукту (послуг) іплану витрат, пов'язаних з його комплектуванням і реалізацією.Для розрахунків цим методом плану прибутку для туроператораможна використовувати таку формулу:

П™ = Vпл - ПДВ -Впл,

де Пм - планова сума прибутку туроператора від реалізації;Vпл - планова сума виручки (доходу) від реалізації турпро-дукту (послуг) туроператора;Вт - витрати на комплектування та реалізацію плановогообсягу турпродукту (послуг).

(11.17)

При плануванні прибутку турагента необхідно враховуватиспецифіку утворення його доходу і витрат за формулою

Пш = квпл - ПДВ -Впл,

де n^ - планова сума прибутку від реалізації турпродукту тапослуг турагента;

КВ"л - планова сума комісійної винагороди;

Впл - витрати турагента на просування на ринок і реаліза-цію турпродукту (послуг).

Другий метод полягає у використанні середнього рівня рен-табельності діяльності підприємства, установленого на плановийперіод. При розрахунках плану прибутку цим методом використо-вуються такі формули:

- для туроператора -

(11.18)

- для тур агента -

Паг = КВПЛ1д0Ркв , (11.19)

де дП - чистий доход туроператора на плановий період;

Рвир - плановий рівень рентабельності виручки туропера-тора;

квчпл - чиста комісійна винагорода турагента на плановийперіод;

Ркв - плановий рівень рентабельності комісійної винаго-роди турагента.

Плановий рівень рентабельності діяльності туристичних під-приємств визначається коригуванням фактичного рівня рентабель-ності на можливі зміни доходу і витрат.

Третій метод передбачає прямі розрахунки цільового прибут-ку. Основою такого планування є визначення потреби в прибуткудля кожного напряму його використання:

інвестування виробничого й соціального розвитку підпри-ємства;

виплата доходів і дивідендів власникам капіталу не нижчепроцентної ставки за депозитними внесками;

додаткове матеріальне стимулювання працівників;

створення фінансових резервів і фондів ризику;

сплата податків та інших обов'язкових платежів із прибутку.

Перераховані види потреб формують загальну потребу в чис-тому прибутку. Для розрахунків оподатковуваного прибутку, щозабезпечить одержання планового чистого прибутку, використову-ється формула

^пл ППЛ • 100

Пп — 100п0і  (1L20)

де ПОП - оподатковувана сума планового цільового прибутку;пП11 - планова сума чистого прибутку;Спод - ставка податку на прибуток, %.

Розрахований таким методом оподатковуваний прибуток євихідним моментом програмно-цільового методу планування дохо-ду та інших показників господарської діяльності.

Планування прибутку з інших джерелах здійснюється мето-дом прямих розрахунків.

Завершальним етапом планування фінансово-господарськоїдіяльності є складання прогнозу прибутку (збитку) за формою, на-веденою в табл. 11.1.

Таблиця 11.1

Прогноз прибутків (збитків) підприємства на _ рік

№п/п

Найменування показника

Значенняпоказника,тьіс. грн.

1

Доход (виручка) від реалізації

 

2

ПДВ, єдиний податок та інші податкові збори з доходу(р. 1 х Сп : 100)

 

3

Чистий доход (р. 1 - р. 2)

 

4

Собівартість реалізованої продукції

 

5

Валовий

 

5.1

прибуток (р. 3 - р. 4)

 

5.2

збиток (р. 3 - р. 4)

 

6

Інші операційні доходи

 

7

Адміністративні витрати

 

8

Витрати на збут

 

9

Інші операційні витрати

 

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

 

10.1

прибуток (р. 5.1 + р. 6 - р. 7 - р. 8 - р. 9)

 

10.2

збиток (р. 3 - р. 4 + р. 6 - р. 7 - р. 8 - р. 9)

 

11

Доход від фінансової діяльності

 

12

Фінансові витрати

 

13

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподат-ковування (р.3 - р. 4 + р.6 - р.7 - р. 8 - р. 9 + р. 11 - р.12)

 

13.1

прибуток (+)

 

13.2

збиток (-)

 

14

Податок на прибуток (р. 13.1 х Спод: 100)

 

15

Чистий

 

15.1

прибуток (р. 13.1 - р. 14)

 

15.2

збиток (р. 13.2)

 

Позначки: р. - рядок; Спод - ставка податку на прибуток.

Схема прогнозування прибутків і збитків, представлена в таб-лиці, ґрунтується на використанні двох розроблених планів: планудоходів від усіх видів діяльності (рядки 1, 6, 11) і плану витрат (ряд-ки 4, 7, 8, 9, 12). На основі даних цих двох планів розраховуютьсятакі планові показники:

валовий прибуток (р. 5.1) або валовий збиток (р. 5.2);

фінансовий результат від операційної діяльності, тобтоприбуток від операційної діяльності (р. 10.1) або збиток (р. 10.2);

фінансовий результат від звичайної діяльності до оподат-ковування - це сума прибутку до оподатковування від звичайної ді-яльності (р. 13.1) або сума збитку (р. 13.2);

чистий прибуток підприємства (р. 15.1) або збиток (р. 15.2).

Система розподілу прибутку підприємства повинна врахову-вати як інтереси суспільства, так і інтереси самого підприємства, йо-го власників і працівників. Це вимагає дотримання ряду принципів:

першочергового виконання фінансових зобов'язань передсуспільством в особі держави через сплату податку на прибуток;

забезпечення за рахунок прибутку потреб розширеного від-творення;

винагороди власників капіталу, авансованого в діяльністьпідприємства;

матеріального стимулювання працівників;

задоволення соціальних потреб трудового колективу.

Основою плану розподілу прибутку виступає базова еконо-мічна стратегія діяльності підприємства. План розподілу прибуткуповинен бути спрямованим на підвищення ринкової вартості підп-риємства, на формування інвестицій для забезпечення саморозвиткупідприємства, на забезпечення матеріальної зацікавленості власни-ків капіталу та працівників підприємства, на формування резервно-го фонду.

Розподіл чистого прибутку здійснюється підприємством са-мостійно на основі його Статуту. Загальна сума чистого прибуткурозподіляється за напрямами, зазначеними на рисунку 11.4.

Як показано на рисунку, метою розподілу прибутку виступаєїї капіталізація і споживання. Капіталізований прибуток використо-вується для реінвестування, тобто для розвитку діяльності підпри-ємства, для формування резервного фонду та для інших цілей роз-витку. Важливу роль у діяльності суб'єктів підприємництва відіграєрезервний фонд. В економіці України відповідно до законодавствапро акціонерні товариства відрахування прибутку в резервний фондносить першочерговий характер. Резервний капітал забезпечує збіль-шення акціонерної власності, характеризує готовність підприємствадо економічного ризику, а також за відсутності прибутку поточногороку забезпечує можливість виплати дивідендів на привілейованіакції. Резервний фонд зміцнює фінансову стійкість підприємств.Особливо важливим є використання засобів резервного фонду нарозширення діяльності підприємства, приріст власного оборотногокапіталу та покриття його нестачі.

Прибуток, що використовується на споживання, виходить зісфери діяльності підприємства, він «проїдається», а з розвиткомдіяльності підприємства пов'язаний через стимулювання праці йкапіталу. Прибуток, спрямований на соціальні потреби, витрачаєть-ся на утримання та експлуатацію соціально-побутових об'єктів, щознаходяться на балансі підприємства, на фінансування будівництваоб'єктів оздоровчого та культурно-масового характеру. Зі спожива-ної частини прибутку виплачуються премії за досягнення в праці,надається матеріальна допомога, одноразові виплати ветеранампраці, пенсіонерам і т.п. Особливе значення при плануванні розпо-ділу прибутку акціонерних товариств має дивідендна політика, ос-новними варіантами якої можуть бути такі:

незмінність рівня дивідендів протягом декількох років;

неухильне збільшення рівня дивідендів, що виплачуютьсяакціонерам;

виділення на виплату дивідендів установленої (норматив-ної) частини прибутку;

гнучка система виплати дивідендів із залишку прибутку пі-сля капіталізації;

виплата дивідендів додатково випущеними акціями.

(11.21)

Для оцінювання ефективності розподілу чистого прибутку ви-користовується коефіцієнт капіталізації, що розраховується за фор-мулою

  • К _ Пкап 100Ккп ~ П 'Пч

де Ккп - коефіцієнт капіталізації чистого прибутку;Пкап - прибуток, що капіталізується;Пч - чистий прибуток.

Розподіл чистого прибутку вважається раціональним, якщокоефіцієнт його капіталізації становить не менше ніж 25% (Ккп >25%).

Контрольні запитання та завдання

Розкрийте економічну сутність і функції прибутку підприємств?

Яка різниця між економічним і бухгалтерським прибутком?

Охарактеризуйте взаємозв'язок доходу і прибутку.

На який вид прибутку впливає упущена вигода підприємства вбудь-якій сфері діяльності?

Яка роль прибутку в економіці підприємства як критерію ефек-тивності підприємницької діяльності?

Із яких джерел формується прибуток підприємств туристичногобізнесу?

Виділіть головні напрями використання прибутку туристичнихпідприємств.

Який макроінтерес існує до прибутку будь-якого господарськогосуб'єкта?

Що являє собою прибуток від операційної діяльності в туризмі іяк він розраховується?

За якими ознаками класифікується прибуток (збиток) підпри-ємств?

Як впливає прибуток (збиток) від надзвичайних подій на зага-льну суму прибутку підприємств?

За допомогою якого документа сповіщається відповідний пода-тковий орган про прибуток підприємства, що підлягає оподат-куванню?

Чим відрізняється номінальний прибуток від реального?

За яких умов підприємство отримує збитки або мінімальнийприбуток?

Що необхідно робити, щоб підприємство позбавилося збитків ізабезпечило отримання цільового прибутку?

У яких показниках оцінюється прибуток? Дайте їх характеристику.

Розкрийте систему показників рентабельності діяльності та ви-користання ресурсів підприємства.

Чим відрізняються розрахунки рентабельності діяльності туро-ператорів і турагентів?

Розкрийте сутність етапів обґрунтування стратегії управлінняприбутком підприємств.

Яке значення в плануванні діяльності підприємства має визна-чення цільового прибутку?

Що охоплює система планових розрахунків прибутку підпри-ємств?

Охарактеризуйте методи планування прибутку підприємств,прийнятні для туристичного бізнесу.

Які показники застосовуються при плануванні прибутку підп-риємств?

Чим визначається система розподілу прибутку при його плану-ванні?

За якими напрямами розподіляється прибуток підприємств?

Як розраховується коефіцієнт капіталізації прибутку підприєм-ницьких структур?

Тема 12. Рух грошових коштів на підприємствахтуристичного бізнесу