12.1. Сутність, роль і види грошових потоків

магниевый скраб beletage

Господарсько-фінансові операції підприємницьких структурусіх галузей і сфер діяльності супроводжуються рухом грошовихкоштів. Рух грошових коштів, як зазначено в Положенні (стандарті)бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», - це на-дходження і вибуття коштів та їхніх еквівалентів (п. 4).

Грошові кошти - це готівка, гроші на рахунках у банках тадепозити до запитання. Еквівалентами грошових коштів є коротко-строкові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвер-туються у певні суми грошових коштів і характеризуються незнач-ним ризиком зміни їх вартості.

Рух коштів, що виступає як надходження і вибуття грошей таїхніх еквівалентів, утворює грошові потоки.

Розглядаючи грошовий потік докладніше, слід зазначити, щовін являє собою сукупність розподіленого в часі і просторі надход-ження та витрачання коштів при здійсненні господарської діяль-ності. Грошовий потік формується на основі економічних відносинміж учасниками туристичної діяльності, тобто між туристами та пі-дприємствами туристичної індустрії. Ці відносини охоплюють по-токи туристів, турпродукту (послуг), а також потоки платіжних за-собів найчастіше в грошовій формі.

Кожному потоку туристичного продукту (послуг) відповідаєзустрічний платіжний потік, який називається грошовим потоком.Взаємозв'язок потоків туристичних послуг і грошових коштівпредставлено на рис. 12.1.

Грошовий потік відомий у світовій практиці як кзш фло (cash

flow).

потік грошей

потік туристичних послуг

Рис. 12.1 Схема потоків туристичних послугі руху грошових коштів

У фінансовій звітності відображаються позитивні і негативнігрошові потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяль-ності. Надходження грошей є для підприємства позитивним потоком,а витрата - негативним. Позитивний грошовий потік утворює доходи,а негативний - витрати підприємства. У вищезгаданому стандарті бух-галтерського обліку дається чітке визначення джерел надходження інапрямів витрачання коштів як взаємозалежних грошових потоків.Якщо немає надходження грошей, то нічого витрачати.

В умовах ринкових відносин важко переоцінити роль і зна-чення потоків грошових коштів, що є для підприємства «кровонос-ною системою», яка обслуговує його господарську діяльність і дозво-ляє оцінити взаємозв'язок між залишками коштів на початок і кі-нець звітного або планового періоду.

Роль руху грошових коштів в економіці підприємств важкопереоцінити.

По-перше, ефективно організований рух грошових коштів за-безпечує платоспроможність і ліквідність підприємства.

По-друге, раціонально сформовані грошові потоки від опера-ційної діяльності з урахуванням сезонності попиту на турпродуктсприяють скороченню потреби підприємства в позиковому капіталі,за який, як відомо, стягується плата. Результатом такої раціоналіза-ції є зниження витратоємності основної операційної діяльності.

По-третє, налагоджена система руху грошових коштів забез-печує прискорення обороту капіталу і зниження ризику неплато-спроможності підприємства.

По-четверте, активізація грошового руху дає можливістьотримати додатковий прибуток, у тому числі й для капіталізації зметою розвитку діяльності підприємства та підвищення рентабель-ності інвестованого капіталу.

Поняття «рух грошових коштів» є агрегованим, оскількивключає багато видів руху грошей в економіці підприємств і за йо-го межами. Рух грошових коштів в основній операційній діяльностітуристичного підприємства є логістичним потоком, пов'язаним зпотоками турпродукту і туристів. Є й інші ознаки класифікації рухугрошових коштів туристичних підприємств (рис. 12.2).

Як показано на рисунку, вихідною і визначальною ознакоюкласифікації руху грошових коштів є види діяльності підприємства.Грошовий потік виступає результатом відповідного виду діяльності(операційної, інвестиційної, фінансової), а сукупний чистий грошо-вий потік являє собою суму результатів від усіх видів діяльності запевний період функціонування підприємства.

За напрямами руху грошові кошти поділяються на вхідні, щостворюють позитивний грошовий потік, і вихідні, утворюючі нега-тивний грошовий потік.

Особливе місце в оцінці ефективності руху грошових коштівяк результатів від різних видів діяльності займає визначення рівнядостатності грошових потоків за звітний період для забезпеченняпідприємницької діяльності.

Якщо утворився надлишковий чистий грошовий потік, то цеозначає: підприємство має кошти, які може використовувати за своїмрозсудом. Світовою практикою підтверджено, що найбільш ефек-тивним напрямом використання «надлишку» грошових коштів є ін-вестиційна діяльність, спрямована на розвиток підприємства. Рів-новажний грошовий потік є нейтральним до розвитку підприємст-ва, а дефіцитний - несе в собі загрозу банкрутства.

Рух грошових коштів знаходиться під впливом інфляційнихпроцесів. Тому процес приведення майбутніх коштів до теперіш-нього рівня має особливо важливе значення при оцінці ефективностіпланового інвестування коштів.

З ритмічністю руху грошових коштів пов'язана своєчасністьрозрахунків за зобов'язаннями підприємства, яка повинна врахову-ватися в процесі управління фінансовими потоками.

Рух грошових коштів в усіх підрозділах підприємства і на-віть в окремих господарських операціях повинен балансуватися зпотребами.

Визначальним підходом до планування руху грошових кош-тів підприємств є обґрунтування їхнього надходження та витрачан-ня за кожним видом діяльності. Основним показником такого пла-нування є визначання сукупного чистого грошового потоку підпри-ємства, величина якого утворюється за рахунок чистого руху гро-шових коштів від усіх видів діяльності: операційної, інвестиційноїта фінансової (рис. 12.3).

12.2. Мета і принципи економічного управліннярухом грошових коштів

Головною метою управління рухом грошових коштів підпри-ємств є забезпечення їхньої фінансової стійкості шляхом збалансу-вання та синхронізації в часі надходження і витрачання коштів.

При управлінні рухом грошових коштів, тобто грошовимипотоками, необхідно керуватися загальновизнаними принципами,головними серед яких є такі:

S інформативна вірогідність, яка повинна відповідати стандар-там бухгалтерського обліку;

S збалансованість руху грошових коштів за обсягами, часом іпростором;

S забезпечення ефективності використання кожної одиницікоштів шляхом мінімізації і запобігання неритмічності грошовогопотоку;

S стабілізація ліквідності та платоспроможності підприємст-ва, пов'язана з дотриманням синхронізації позитивних і негативнихгрошових потоків на кожнім інтервалі часу.

Як показано на схемі, початковим і дуже важливим етапомекономічного управління рухом грошових коштів суб'єктів підп-риємницької діяльності є моніторинг в широкому значенні. Вінохоплює не тільки збір достовірної інформації, а й її аналіз, уза-гальнення та підготовку пропозицій для прийняття ефективнихуправлінських рішень.

Найважливішим етапом економічного управління виступаєоптимізація руху грошових коштів по кожному джерелу формуван-ня і кожному напряму витрачання (використання).

Завершальним етапом такого управління є ефективний конт-роль за дотриманням збалансованості вхідних і вихідних грошовихпотоків як за обсягами коштів, так за синхронністю їхнього руху вчасі та просторі.

12.3. Методи оптимізації руху грошових коштів

Будучи найважливішим етапом управління рухом грошовихкоштів, особливо збиткових і низькорентабельних підприємств, оп-тимізація покликана виконати ряд важливих задач:

виявити та задіяти резерви зниження залежності підпри-ємства від зовнішніх джерел залучення коштів;

забезпечити більшу збалансованість вхідних і вихіднихгрошових потоків як за часом, так і за обсягами;

сприяти тіснішому взаємозв'язку руху грошових коштіввід різних видів діяльності;

сприяти збільшенню обсягу чистих грошових коштів.

Оптимізація руху грошових коштів являє собою процес ви-бору найбільш ефективних форм організації цього руху з урахуван-ням зовнішніх і внутрішніх факторів діяльності підприємства.

Основними об'єктами оптимізації руху грошових коштів ви-ступають такі:

надходження та витрачання грошових коштів;

чистий рух коштів за кожним видом діяльності;

чистий рух сукупних коштів від усіх видів діяльності;

вплив зміни валютного курсу на залишок грошових коштів;

залишок грошових коштів на кінець періоду.

Найважливішою передумовою оптимізації руху грошових

коштів підприємства є оцінювання факторів, які впливають на об-сяг і характер їх формування в часі (рис. 12.5).

Методи оптимізації руху грошових коштів залежать від рівнядостатності планованого грошового потоку.

При оптимізації дефіцитного грошового потоку виходять звивчення тривалості дефіцитності. Дефіцит може бути коротко-строковим або навіть випадковим і довгостроковим, стійко прита-манним даному підприємству.

Збалансованість дефіцитного руху грошових коштів у корот-костроковому періоді досягається застосуванням відомої у світі«Системи прискорення - уповільнення платіжного обороту». Цясистема передбачає розробку підприємством організаційних захо-дів, з одного боку, для прискорення залучення коштів, а з іншого -для уповільнення їх витрачання.

Серед заходів прискорення залучення коштів до діяльностіпідприємств туризму можна виділити такі:

розширення системи цінових знижок на турпродукт з ме-тою ефективного збільшення обсягів його реалізації;

прискорення інкасації платіжних документів покупців тур-продукту.

Уповільнити витрачання грошових коштів у короткостроко-вому періоді можна за рахунок таких заходів:

збільшення періоду (флоуту) інкасації власних платіжнихдокументів;

запобігання передоплати придбання підприємством турпо-слуг і товарів;

розширення оренди (лізингу) замість купівлі основнихфондів;

реструктуризація кредитів (боргів) шляхом переведеннякороткострокових кредитів у довгострокові.

При рішенні проблем збалансування обсягів дефіцитногогрошового потоку в короткостроковому періоді можуть зростатипроблеми дефіциту в довгостроковому періоді. Тому потрібна роз-робка заходів, спрямованих на ліквідацію дефіциту грошових кош-тів у довгостроковому періоді.

Для збільшення надходження коштів у довгостроковому періо-ді рекомендується застосовувати такі головні заходи:

залучення довгострокових кредитів з урахуванням фінан-сового левериджу;

продаж (здача в оренду або по лізингу) зайвих нематері-альних активів підприємства;

для акціонерних товариств - додаткова емісія акцій (облі-гацій).

Зниження витрат коштів у довгостроковому періоді можливеза допомогою таких заходів:

S зменшення кількості та обсягів інвестиційних програм;

S відмова від використання коштів для фінансового інвесту-вання;

S скорочення суми постійних витрат.

Оптимізація надлишкового грошового потоку підприємствавимагає використання надлишку на інвестування розвитку діяльнос-ті підприємства. Серед основних напрямів використання надлиш-кових коштів туристичних підприємств можна виділити такі:

1) збільшення насамперед операційних необоротних активів,тобто придбання додаткових основних фондів і нематеріальних ак-тивів, зокрема, прогресивних програм для забезпечення роботикомп'ютерів;

прискорення запровадження в дію реальних інвестиційнихпроектів;

здійснення перспективної диверсифікації операційної дія-льності;

формування ефективного портфеля фінансових інвестицій;

дострокове погашення довгострокових кредитів тощо.

В системі оптимізації грошових потоків підприємства важли-ве місце посідає їхня синхронізація, тобто збалансованість у часі.Синхронізація грошових потоків може здійснюватися за допомо-гою методу кореляції. Коефіцієнт кореляції в процесі оптимізаціїповинний прямувати до «+1».

Заключним етапом оптимізації руху грошових коштів є за-безпечення умов максимізації чистого руху грошових коштів відусіх видів діяльності підприємства.

Прискорення чистого руху коштів забезпечує самофінансу-вання і підвищення ринкової вартості підприємства. Зростання чис-того руху грошових коштів може забезпечуватися за рахунок:

S скорочення постійних витрат;

S зниження рівня змінних витрат;

S застосування ефективної податкової політики;

S використання ефективної цінової політики;

S впровадження прискореної амортизації основних фондів;

S продажу зайвих основних фондів і нематеріальних активів;

S посилення претензійної роботи з метою повного і своєчас-ного стягнення штрафних санкцій і т.п.

Обґрунтовані заходи оптимізації руху грошових коштів ви-користовуються при його плануванні.

12.4. Планування руху грошових коштів підприємств

Усі види грошових потоків підприємства враховуються вплані надходження і витрачання коштів. Цей план розробляється нарік з поквартальним і помісячним розподілом, що дозволяє врахо-вувати сезонну хвилю попиту і реалізації турпродукту. При розробцібізнес-плану надходження та витрачання коштів визначаються наперший рік з розподілом по місяцях, на другий - по кварталах, апотім - у цілому на роки.

План надходження та витрачання грошових коштів склада-ється за кожним видом діяльності (операційна, інвестиційна та фі-нансова), і в цілому по підприємству.

Розроблювальні плани можуть бути оптимістичними, реаліс-тичними або песимістичними.

Процес планування ґрунтується на різноманітних (альтерна-тивних) розрахунках і виборі кращого варіанта.

Головною метою планування руху грошових коштів є макси-мізація чистого руху грошових коштів від усіх видів діяльності, за-безпечення стійкої платоспроможності та високої привабливостіпідприємства для інвесторів у плановому періоді.

Сума чистих планових грошових потоків від усіх видів дія-льності підприємства утворює його сукупний чистий потік цих ко-штів на плановий період. Оскільки грошові потоки можуть бути по-зитивними й негативними, то величина чистого грошового потокуна плановий період розраховується за формулою

ЧГП = ЧГПП03 - ЧГПнег,     (12.1)

де ЧГП - чистий грошовий потік підприємства;

ЧГПпоз, ЧГПнег - відповідно позитивний і негативний чис-тий грошовий потік підприємства.

Вихідним моментом планування грошових потоків виступаєрозрахунок мінімальної суми коштів, необхідної для продовженнядіяльності підприємства, і вибір методів фінансування. Без забезпе-чення мінімальної потреби в коштах підприємство не зможе здійс-нювати невідкладні платежі, а тому може потрапити в ситуацію бан-крутства навіть тоді, коли всі його активи разом з неліквідами знач-но перевищують заборгованість.

Мінімальна потреба в грошових коштах визначається як від-ношення операційних витрат за рік до кількості оборотів цих коштів.

До операційних витрат туристичних підприємств відносятьсявитрати на закупку туристичних послуг для формування турпродук-ту, виплату заробітної плати, відсотків за кредити, дивідендів, а та-кож витрати на реалізацію турпродукту та окремих послуг.

Кількість оборотів грошових коштів розраховується шляхомділення чистого доходу від реалізації турпродукту (послуг) за пев-ний період на середній залишок грошей за це й же період.

Схема для розрахунків мінімально необхідної суми коштівдля туроператора представлена в табл. 12.1.

Таблиця 12.1Форма розрахунків мінімально необхідної суми       грошових коштів на плановий рік               

№п/п

Найменування показника

Тис.грн.

1

Операційні витрати

 

2

Чистий доход від реалізації турпродукту (послуг)

 

3

Середні залишки коштів і дебіторської заборгованості

 

4

Оборотність коштів, кількість оборотів (р. 2 : р. 3)

 

5

Мінімально необхідна сума грошей (р. 1 : р. 4)

 

Розробка оптимального плану руху грошових коштів повиннаохоплювати всі види діяльності з виділенням по кожному з них чи-стого грошового потоку.

На першому етапі прогнозується надходження і використаннягрошових коштів, пов'язаних з операційною діяльністю з урахуваннямнадзвичайних подій. Підсумком цього етапу розрахунків є визначеннячистого руху коштів від операційної діяльності, який являє різницюміж прибутком від операційної діяльності разом з прибутком (збит-ком) від надзвичайних операційних подій та податком на прибуток.

На другому етапі планується надходження і витрати грошо-вих коштів, пов'язаних з інвестиційною діяльністю з урахуваннямрезультатів від надзвичайних подій в цій діяльності, і визначаєтьсяобсяг чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності.

На третьому етапі планується надходження і витрати гро-шових коштів, пов'язаних з фінансовою діяльністю, аналогічно ін-вестиційній діяльності і визначається чистий грошовий потік відфінансової діяльності.

На четвертому етапі планується чистий грошовий потік під-приємства від усіх видів діяльності, а на п'ятому етапі визначаєтьсязалишок (готівка) коштів на кінець планового періоду, в якому вра-ховується залишок грошових коштів на початок планового періоду,чистий грошовий потік від усіх видів діяльності та вплив змін валют-них курсів на залишок цих коштів.

Готівка на кінець планового періоду визначається як сума за-лишку грошових коштів на початок планового періоду і чистогогрошового потоку в плановому періоді, скоригованого на суму змінвалютних курсів.

Планування надходження коштів підприємств туристичногобізнесу від основної операційної діяльності може здійснюватися різ-ними методами:

досвідно-статистичними;

виходячи з планованого обсягу реалізації турпродукту таокремих послуг, розрахованого на основі маркетингових дослі-джень можливостей ринкового попиту;

виходячи з планованої суми цільового прибутку, тобто про-грамно-цільовим методом.

Для планування грошових потоків може використовуватисяспеціальна форма, представлена в табл. 12.2.

Таблиця 12.2

План надходження і витрачання грошових коштів підприємства

№п/п

Показник

План

надходження

видатків

1

2

3

4

11.1

Рух коштів від операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльностідо оподаткування

 

 

1.2

1.2.1

1.2.2

Коригування на:

амортизацію необоротних активівзбиток (прибуток) від неопераційної дія-льності

 

х

1.3

Витрати на сплату відсотків

 

х

1.4

Прибуток (збиток) від операційної діяльно-сті до зміни в чистих оборотних активах(р.1.1+р.1.2.1±р.1.2.2—р.1.3)

Зменшення

Збіль-шення

1.5

 

Зменшення (збільшення):оборотних активіввитрат майбутніх періодів

Зменшення

Збіль-шення

1.6

1.6.1

1.6.2

Зменшення (збільшення):поточних зобов'язаньдоходів майбутніх періодів

 

 

1.7

Грошові кошти від операційної діяльності(р.1.4 ± р.1.5.1 ± р.1.5.2 ± р.1.6.1 ± р1.6.2)

 

 

Продовження таблиці 12.2

1

2

3

4

1.8

Сплачені:

 

 

1.8.1

податки на прибуток

х

 

1.8.2

відсотки

х

 

1.9

Чистий рух коштів від операційної діяльно-сті до надзвичайних подій (р.1.7 - р.1.8.1 -р.1.8.2)

 

 

1.10

Рух коштів від надзвичайних подій в опе-раційній діяльності

 

 

1.11

Чистий рух коштів від операційноїдіяльності (р.1.9±р.1.10)

 

 

2

Рух коштів у результаті інвестиційноїдіяльності

 

 

2.1

Реалізація:

 

 

2.1.1

фінансових інвестицій

 

х

2.1.2

необоротних активів

 

х

2.1.3

майнових комплексів

 

 

2.2

Отримані відсотки, дивіденди

 

х

2.3

Інші надходження

 

х

2.4

Придбання:

 

 

2.4.1

фінансових інвестицій

х

 

2.4.2

необоротних активів

х

 

2.4.3

майнових комплексів

х

 

2.5

Інші платежі

х

 

2.6

Чистий рух коштів від інвестиційноїдіяльності до надзвичайних подій(р.2.1.1 + р.2.1.2 + р.2.1.3 + р.2.2 + р.2.3)-(р.2.4.1 + р.2.4.2 + р.2.4.3 + р.2.5)

 

 

2.7

Рух коштів від надзвичайних подійінвестиційній діяльності

 

 

2.8

Чистий рух коштів від інвестиційної діяль-ності (р.2.6+р.2.7)

 

 

3

Рух коштів у результаті фінансовоїдіяльності

 

 

3.1

Надходження власного капіталу

 

х

3.2

Отримані позики

 

х

3.3

Інші надходження

 

х

3.4

Погашення позик

х

 

3.5

Сплачені дивіденди

х

 

3.6

Інші платежі

х

 

Закінчення таблиці 12.2

1

2

3

4

3.7

Чистий рух коштів від фінансової діяльнос-ті до надзвичайних подій (р.3.1+р.3.2+р.3.3)-(р.3.4+р.3.5+р.3.6)

 

 

3.8

Рух коштів від надзвичайних подій у фінан-совій діяльності

 

 

3.9

Чистий рух коштів від фінансової діяльнос-ті (р.3.7-р.3.8)

 

 

3.10

Чистий рух коштів від усіх видів діяльностіна плановий період (р.1.11+р.2.8 + р.3.9)

 

 

3.11

Залишок коштів на початок плановогоперіоду

 

х

3.12

Вплив зміни валютних курсів на залишоккоштів

 

 

3.13

Залишок коштів на кінець плановогоперіоду

 

х

Планування надходження коштів від інвестиційної та фінан-сової діяльності здійснюється методом прямого розрахунку на ос-нові відповідних договорів.

Планова виручка від реалізації турпродукту та послуг є гро-шовим надходженням від операційної діяльності туроператора. Та-ке надходження для туроператора утворює позитивний грошовийпотік. Для турагента позитивний грошовий потік від операційноїдіяльності створюється за рахунок агентської винагороди.

Негативним грошовим потоком, пов'язаним з операційноюдіяльністю туроператора або турагента, є планова сума операційнихвитрат, що розраховується за такими елементами: матеріальні ви-трати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи,амортизація та інші операційні витрати.

12.5. Оцінювання ефективності формуваннята використання грошових коштів

Ефективність руху грошових коштів оцінюється за допомо-гою показників, які відображають формування чистого грошовогопотоку.

Підвищення ефективності джерел формування чистого гро-шового потоку в туристичному бізнесі характеризується збільшен-ням частки в ньому чистого прибутку від основної операційної дія-льності, одержуваної за рахунок збільшення обсягів реалізації тур-продукту і скорочення операційних витрат.

Якщо прибуток збільшується за рахунок зростання цін абопозареалізаційних операцій, то таке підвищення чистого грошовогопотоку вважається неефективним.

Серед показників ефективності планових грошових потоківвиділяються чотири.

Коефіцієнт достатності чистого потоку грошових кош-тів туристичного підприємства (КДчгп), який розраховується заформулою

ЧГП

КДчгп _ ОБ^' (12-2)

де ЧГП - чистий грошовий потік підприємства на плановийперіод;

ОБ - сума планових виплат основного боргу за коротко- тадовгостроковими кредитами і позиками підприєм-ства;

Див - сума дивідендів (відсотків), передбачених на пла-новий період.

Коефіцієнт ліквідності грошового потоку підприємства(КЛгп) в плановому періоді розраховується за формулою

_ ВГПп03 -АГК

гп _     ВГП     '           (12'3)

ВГПнег

де ВГПп03, ВГПнег - валовий грошовий потік відповідно пози-тивний і негативний;

АГК - приріст (дельта) грошових коштів у плановому пе-ріоді, який розраховується як різниця між грошови-ми коштами на кінець і початок планового періоду

АГК = ГКк - ГКП,     (12.4)

де ГК^, ГКП - грошові кошти відповідно на кінець і початокпланового періоду.

3. Коефіцієнт ефективності грошового потоку (КЕгп) вира-жається відношенням чистого потоку грошових коштів (ЧГП) до не-гативного валового грошового потоку підприємства за певний період(ВГПнег):

КЕгп -

(12.5)

ЧГПВГПнег

4. Коефіцієнт реінвестування (капіталізації) чистого потокугрошових коштів (КРчгп) характеризується тією часткою коштів, яканаправляється на розвиток підприємства. При розрахунках викорис-товується формула

КР —

1ХГ чгп

(12.6)

ЧГП - ДивАїнн

де АІнв - приріст суми реальних і довгострокових інвестиційу плановому періоді.

Розглянуті показники можуть доповнюватися показникамирентабельності грошових вкладень в активи підприємства. Напри-клад, розраховується коефіцієнт рентабельності середнього залиш-ку грошових вкладень у короткострокові фінансові активи, а такожкоефіцієнт рентабельності середнього залишку накопичених інвес-тиційних ресурсів або довгострокових фінансових вкладень тощо.

Контрольні запитання та завдання

Розкрийте сутність і види грошових коштів, що використовуютьсяв діяльності підприємств?

У чому проявляється роль руху грошових коштів в економіці пі-дприємницької структури?

За якими ознаками класифікуються грошові потоки?

Що кладеться в основу планування руху грошових коштів турис-тичного підприємства?

Охарактеризуйте чистий рух грошових коштів туристичного пі-дприємства і порядок його визначення?

За якою схемою формується сукупний чистий грошовий потікпідприємств туристичного бізнесу?

Яких принципів слід дотримуватися при плануванні руху гро-шових коштів?

Перерахуйте основні етапи економічного управління грошовимипотоками туристичних підприємств?

Яку роль відіграє оптимізація руху грошових коштів при плану-ванні фінансів підприємства?

Чим визначаються методи оптимізації руху грошових коштів?

Що виступає об'єктами оптимізації руху грошових коштів?

Які фактори впливають на рух грошових коштів туристичногопідприємства?

Виділіть ефективні заходи залучення грошових коштів до дія-льності підприємств туризму?

Які заходи потрібні для ліквідації дефіциту грошових коштів пі-дприємств?

Чому оптимізація надлишкового грошового потоку є важливоюпроблемою його планування?

Як забезпечити максимізацію чистого руху грошових коштівза всіма видами діяльності?

З чим пов'язане зростання чистого грошового потоку?

У чому полягає сутність процесу планування руху грошовихкоштів підприємств туристичного бізнесу?

Як плануються позитивні та негативні грошові потоки підпри-ємств?

Розкрийте процедуру планування валових і чистих грошовихпотоків від усіх видів діяльності підприємства?

Якими методами планується надходження грошових коштів відопераційної діяльності в туризмі?

За якою схемою планується надходження й витрачання грошо-вих коштів підприємств?

Що означає коефіцієнт достатності чистого грошового потокутуристичного підприємства та як він розраховується?

Яка роль коефіцієнта ліквідності грошового потоку підприємс-тва при плануванні його фінансової стійкості?

Розкрийте сутність коефіцієнта реінвестування (капіталізації)чистого грошового потоку та охарактеризуйте його роль приплануванні розподілу прибутку підприємства.

Список рекомендованої літератури

Аветисова А.А. Зкономика предприятий питания: Учеб. пособие. -Донецк: ДонГУЗТ, 2002. - 246 с.

Аветісова А.О. Підприємства харчування в системі туризму: Мо-ногр. / А.О.Аветісова, С.В.Сорока. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. - 165 с.

Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, об-служивание: Учеб. пособие. - К.: ВИРА-Р, 2002. - 252 с.

Балабанов И.Т. Зкономика туризма: Учеб. пособие / И.Т.Бала-банов, А.И.Балабанов. - М.: Финансьі и статистика, 1999. - 176 с.

Биржаков М.Б. Введение в туризм. - М.: Невский фонд, 2002. -

320 с.

Бланк И.А. Основи финансового менеджмента. Т.2. - К.: Ника-Центр, 1999. - 512 с.

Володькин М.В. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. - К.:Знання-Прес, 2002. - 149 с.

Господарський кодекс України / Відомості Верховної ради Украї-ни. - 2003. - № 18-22. - Ст. 144.

Гвозденко А.А. Логистика в туризме: Учеб. пособие. - М.: Финан-сь и статистика, 2004. - 272 с.

Герасименко В.Г. Основи туристического бизнеса: Учеб. посо-бие. - Одесса: Черноморье, 1997. - 160 с.

Горбьілева З.М. Зкономика туризма. Практикум: Учеб. пособие. -Мн.: БГЗУ, 2002. - 144 с.

Господарський кодекс України // Відомості Верховної РадиУкраїни. - 2003. - № 18. - Ст. 22.

Гостиничньїй и туристический бизнес / Под ред. проф.

Д.        Чудновского. - М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», ЗКМОС,1999. - 352 с.

Государственная программа развития туризма на 2002-2010 го-ди // Гостиничньїй и ресторанний бизнес. - 2002. - № 6. - С. 93-98.

Громадське харчування і туристична індустрія у ринковихумовах: Зб. наук. праць. - К.: Київськ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 239 с.

Грузинов В.П. Зкономика предприятия: Учеб. пособие //

П.Грузинов,   Д.В.Грибов. - М.: Финанси и статистика, 1998. - 208 с.

Гуляев В.Г. Организация туристической деятельности: Учеб. по-собие. - М.: Нолидж, 1996. - 312 с.

Гуменюк Ю.П. Вплив туризму на економічне зростання в Україні //Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - № 7-8.

Довгань В. Опит предпринимателя. - М.: Красний пролетарий,2002. - 368 с.

Драчева Е.Л. Зкономика и организация туризма. Международ-ньій туризм: Учеб. Пособие / Е.Л. Драчева, Ю.В. Забаев, Д.К.Исмаев; Подред. И.А. Рябовой, Ю.В. Забаева. - М.: КНОРУС, 2005. - 576 с.

Про оплату праці: Закон України від// Відомості Верховної Ради. -1995. - № 3. - Ст. 121.

Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від //Нові закони України. - К., 1997.

Про внесення змін до Закону України «Про туризм» Закон Украї-ни від 20 листопада 2003 р. № 1300-IV // Відомості Верховної Ради України. -2004. - № 13. - С. 434-452.

Зорин И.В. Знциклопедия туризма: Справочник / И.В.Зорин,В.А.Квартальнов. - М.: Финансьі и статистика, 2000. - 368 с.

Зорин И.В. Туристка: Моногр. / И.В.Зорин, В.А.Квартальнов. -М.: Советский спорт, 2001. - 288 с.

Зорина Г.И. Основи туристической деятельности: Учебник /Г.И. Зорина, Е.И. Ильина, Е.В. Мошняга. - М.: Советский спорт, 2000. - 224 с.

Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. -М.: Финансьі и статистика, 2001. - 256 с.

Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учеб. пособие. - Мн.:БГЗУ, 1999. - 644 с.

Инструкция по статистике количества работников, утвержден-ная приказом Государственного комитета статистики Украиньї от 28 сентяб-ря 2005 года № 286 // Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации. - 2005. -№ 51. - С. 21-28.

Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика: Избранньїе труди в5-ти томах. - М.: Финансьі и статистика, 1998. - Т. 2.- 256 с.; Т. 3. - 384 с.

Квартальнов В.А. Туризм. - М.: Финансн и статистика, 2000. -

316 с.

Козьірев В.М. Туристская рента: Методические рекомендации. -М.: Финансьі и статистика, 1998. - 80 с.

Крушельницька О.В. Управління персоналом: Навч. посібник /О.В.Крушельницька, Д.П.Мельничук. - К.: Кондор, 2003. - 296 с.

Кузнецова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанногогосподарства: Навч. посібник. - К., 1997. - 174 с.

Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навч.посібник. - К.: Ніка-Центр, 2002. - 216 с.

Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання:Моногр. - К.: КНЕУ, 2001. - 387 с.

Лігоненко Л.О. Управління грошовими коштами торговельного пі-дприємства: Навч. посібник / Л.О.Лігоненко, Г.В.Ковальчук. - К.: КДТЕУ,

- 156 с.

Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства: Підручникдля вузів/ А.А.Мазаракі, Н.М.Ушакова, Л.О.Лігоненко. - К.: Хрещатик,

- 800 с.

Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу. - К.: ЦНЛ, 2004. -

272 с.

Мате 3. Логістика: Пер. с франц. / Под ред. Н.В.Куприенко /З.Мате, Д.Тиксье. - СПб.: Нева; М.: Олма-Пресс Инвест, 2003. - 128 с.

Монтанер Монтехано X. Структура туристического ринка: Учеб.пособие: Пер. с испан. - Смоленск: СГУ, 1997. - 230 с.

Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник /В.Д.Нємцов, Л.Є.Довгань. - К.: Експресс-Поліграф, 2001. - 560 с.

Осипов В.І. Економіка підприємства: Підручник. - Одеса: Маяк,

- 720 с.

Папарян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели иресторани). - М.: Зкономика, 2000. - 207 с.

Папарян Г.А. Международние зкономические отношения: Зко-номика туризма. - М.: Финанси и статистика, 1999. - 208 с.

Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, ефективність: На-вч. посібник / С.Ф.Покропивний, В.М.Колот. - К.: КНЕУ, 1998. - 352 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», за-реєстроване в Мінюсті України 19.01.2000 р. за №27/4248.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доход», зареє-строване в Мінюсті України 14.12.1999 р. за №860/4153.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок наприбуток», зареєстроване в Мінюсті України 20.01.2001 р. за №47/5238.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рухгрошових коштів», зареєстроване в Мінюсті України 21.06.1999 р. за №398/3691.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінан-сові результати», зареєстроване в Мінюсті України 21 червня 1999 р. за№397/3690.

Пономарьова Ю.В. Логістика: Навч. посібник. - К.: Центр навча-льної літератури, 2003. - 192 с.

Пузакова Е.П. Международний туристический бизнес /Е.П.Пузакова, В.А.Честникова. - М.: Зкспертное бюро. - М., 1997. - 176 с.

Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринковихумовах: Зб. наук. пр. - К.: КНТЗУ, 2002. - 170 с.

Романюк С. Іноземний туризм: стан та шляхи реформування //Новости турбизнеса, 2006. - № 1. - С. 12-13.

Сапрунова В.Б. Туризм: зволюция, структура, маркетинг. - М.:Ось-89, 1997. - 160 с.

Сідун В.А. Економіка підприємства: Навч. посіб.: Вид. 2-ге, пере-роб. та доп. / В.А.Сідун, Ю.В.Пономарьова. - К.: Центр навчальної літератури,

- 356 с.

Слиньков В.Н. Бизнес-план и организация финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. 2-е изд., стерео-типное. - К.: Алерта, 2006. - 456 с.

Соболева Е.А. Финансово-зкономический анализ деятельноституристической фирмьі: Учебно-методическое пособие / Е.А.Соболева,И.И.Соболев. - М.: Финансьі и статистика, 1999. - 128 с.

Сокол Т.Г. Основи туризмознавства: Навч. посіб. - К.: Лайн,1999. - 77 с.

Старовойтенко О. Принципи систематизації видів туризму // Еко-номіка України. - 2002. - № 5. - С. 48-53.

Указ Президента України від 2 грудня 2005 р. № 1688/2005 Проположення про Міністерство культури і туризму в Україні //Урядовий кур'єр.Орієнтир. - 2005. - № 46 (14 грудня). - С. 6-8.

Федорченко В.К. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч.посіб. / В.К. Федорченко, Л.Г. Лук'янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. - К.: Ви-ща шк., 2001. - 237 с.

Федорченко В. Історія туризму в Україні. - К.: Вища шк., 2002. -

195 с .

Фінанси. Методичні вказівки до ситуаційних вправ: Навч.-метод.посіб. / Упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько. - К.: Навч.-метод. центр «Кон-сорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні», 2005. - 452 с.

Фінанси. Ситуаційні вправи: Навч. посіб. / Упоряд.:О.І.Сидоренко, П.С. Редько. - К.: Навч.-метод. центр «Консорціум із удо-скон. менеджмент-освіти в Україні», 2005. - 424 с.

Франжіаллі Ф. Тенденції розвитку міжнародного туризму / Пе-рекл. Т.П. Андрієнко, А.М. Семененко, В.Г. Яблонський. - К.: КУТЕП, 2002.- 26 с.

Цибух В.І. Державне регулювання у сфері туризму в Україні //Статистика України. - 2005. - № 1. - С. 80-85.

Чеботар Ю.М. Туристический бизнес: Практ. пособие. - М.: Мирделовой книги, 1997. - 69 с.

Чепурда Л.М. Економіка та організація діяльності об'єднань під-приємств: Навч. посіб. / Л.М. Чепурда, С.С. Бєляєва, М.В. Плахотнікова; Підзаг. ред. Л.М. Чепурди. - К.: Професіонал, 2005. - 272 с.

Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред.С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 528 с.

Зкономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. Ф.К. Беа,3. Дихтла, М. Швайтцера / Пер. с нем. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 928 с.

Зкономика современного туризма / Под ред. д.з.н. Г.А. Карповой. -М.-СПб.: Торговьій дом «Герда», 1998. - 412 с.

Юрьев А.П. Планирование туризма: Учеб. пособие. - Донецк:ДИТБ, 2001. - 195 с.

Яновская Н.В. Туризм: организация и учет. - 2-е изд. - Харьков:Фактор, 2000. - 229 с.