1.2. Туристичний бізнес як економіко-технологічна система

магниевый скраб beletage

Поняття «туризм» визначається в законі України «Про ту-ризм» як тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання воздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях безздійснення оплачуваної діяльності в місці перебування (стаття 1).Такий виїзд людини робить її туристом. Туристом вважається осо-ба, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не забо-роненою законом країни перебування метою на термін від 24 годиндо одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності таіз зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначе-ний термін.

Поняття «туризм» охоплює систему трьох взаємопов'язанихелементів: географічний компонент (регіон появи туристів, транзит-ний регіон і туристична дестинація), турист і туристична індустрія.

Вихідним моментом створення й розвитку економічної сис-теми сучасної сфери туризму є задоволення туристичних потреб,що лежать в основі попиту на туристичні послуги. Задоволенняцього попиту здійснюється через систему пропозиції туристичногопродукту на ринку.

Туристичний бізнес виступає єдиною економіко-технологіч-ною системою формування й реалізації туристичного продукту зметою задоволення попиту на туристичні послуги. Він охоплює чо-тири основних елементи:

виробництво туристичних послуг;

комплектування туристичного продукту;

реалізація туристичного продукту або окремої послуги;

споживання туристичного продукту (послуги).

Туристична послуга в економіко-технологічній системі бізне-су виступає товаром, а суб'єкт туристичної діяльності - підприєм-ницькою структурою, що створює, пропонує і реалізує на ринку ціпослуги споживачам, тобто туристам.

Окрема туристична послуга (розміщення, харчування, транс-портування, екскурсії, побутові послуги, культурно-видовищні за-ходи, спортивні, рекреаційно-оздоровчі послуги і т.п.) може задо-вольнити тільки якусь конкретну потребу туриста, а не комплексйого потреб. Тому виникає об'єктивна необхідність об'єднання всі-ляких за призначенням туристичних послуг у єдиний комплекс, якийприйнято називати туристичним продуктом. Необхідність форму-вання комплексу туристичних послуг у вигляді продукту з метоюзадоволення потреб туристів стала основою створення таких підпри-ємницьких структур як туристичні оператори та агенти (ділери).

Отже, на шляху до ринку туристичні послуги проходять ста-дії виробництва комплектування й анімації, тобто об'єднання втурпродукт.

У Законі України «Про туризм» туристичний продукт ви-значається як попередньо розроблений комплекс туристичних пос-луг, який поєднує не менше двох таких послуг, що реалізуютьсяабо пропонуються до реалізації за визначеною ціною. До складутуристичного продукту входять послуги перевезення, розміщення,організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, ре-алізації сувенірної продукції тощо, тобто послуги, спрямовані назадоволення потреб туриста під час його подорожі. Визначаючи ту-ристичну послугу коротко, слід зазначити, що вона являє собоюдоцільну діяльність по задоволенню якої-небудь потреби туриста.

Туристичні послуги та товари поділяються на дві групи: ха-рактерні (основні) та супутні (додаткові).

Характерні туристичні послуги та товари призначені для за-доволення потреб споживачів, виробництво й надання яких суттєвоскоротиться без їх реалізації особам, що подорожують, а супутніхоч і призначені для задоволення потреб туристів, але їх виробницт-во несуттєво скоротиться без реалізації туристам.

Важливу роль у туристичному бізнесі відіграє просуваннятуристичного продукту до споживачів, яке охоплює комплекс за-ходів, спрямованих на створення та підготовку до реалізації турис-тичного продукту або окремих туристичних послуг. До таких захо-дів відносяться організація рекламно-ознайомлювальної діяльності,проведення або участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, ви-дання каталогів, буклетів тощо.

Місцем продажу туристичних послуг є країна, в якій зареєст-ровано суб'єкт господарювання, що реалізує туристичний продукт,а місцем надання проданих послуг - країна, на території якої зна-ходяться туристичні об'єкти, які надають відповідні послуги.

На відміну від звичайних споживчих товарів, які постачають-ся до місць перебування (помешкання) споживача, основні турис-тичні послуги надаються там, де знаходяться об'єкти інтересу ту-ристів (туристичні об'єкти), що викликає необхідність подорожей зметою отримання таких послуг. Оскільки об'єкти туристичних від-відувань знаходяться як на території своєї країни, так і поза нею, тоза цією ознакою виділяються дві організаційні форми туризму: внут-рішній та міжнародний.

Внутрішній туризм в Україні - це подорожі в межах своєї те-риторії своїх громадян та осіб, які постійно проживають на її терито-рії. До міжнародного туризму належать: в'їзний туризм, який охоп-лює подорожі в межах України осіб, що постійно не проживають на їїтериторії, та виїзний, який являє собою подорожі українських грома-дян та осіб, що постійно проживають в Україні, до інших країн.

Оскільки туризм - це переміщення людини з місця постійно-го проживання до туристичного об'єкта і повернення назад, то поя-вилося поняття «тур», яке походить від французького слова«tour» і означає рух по колу. Завчасно визначений шлях подорожіназивається маршрутом. Ця назва походить від німецького слова«marschrute», що в перекладі означає послідовний шлях руху. Отже,тур - це ціленаправлена подорож людей (пішохідна або на транс-порті) за визначеним маршрутом у конкретні терміни тривалістюпонад 24 години, але не більше одного року. Така тривалість подо-рожей потребує забезпечення туристів певним комплексом послуг,який називається пакетом туристичних послуг за відповідним мар-шрутом (туром). Відтак у широкому розумінні поняття «тур» охоп-лює не тільки туристичний маршрут, а й пакет товарів і послуг, не-обхідних туристам під час подорожування за цим маршрутом.

У ринковій економіці тур як єдність маршруту з його матері-ально-технічним, культурним та іншим забезпеченням виступає то-варом, ціна на який визначається за законами ринку.

Формування турів охоплює розробку маршрутів і пакетуван-ня товарів і послуг, необхідних для задоволення потреб туристів підчас подорожування за певним маршрутом. До основних туристич-них послуг відносяться реклама, перевезення, харчування, розмі-щення, організація відвідувань туристичних об'єктів, забезпеченнявідпочинку й рекреації (оздоровлення).

Формування, продаж та проведення турів здійснюють спе-ціальні суб'єкти туристичної діяльності, якими є підприємства,установи, організації різних форм власності, фізичні особи, які за-реєстровані у встановленому законодавством України порядку таотримали ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з наданнямтуристичних послуг. Отже, суб'єкт туристичної діяльності, по-перше, утворюється відповідно до чинного законодавства країни;по-друге, займається формуванням (створенням) і/або реалізацієютуристичного продукту (послуги); по-третє, функціонує на принци-пах комерційного розрахунку з метою максимізації прибутку абоіншого ефекту, в тому числі й соціального.

На туристичному ринку споживачеві пропонується товар уформі конкретного туру, який охоплює попередньо розробленийкомплекс туристичних товарів і послуг, необхідних при подорожіза певним маршрутом. Формування цілісно-цільової спрямованостітуристичного продукту в складі туру є основною функцією туропе-раторів, що готують цей продукт для реалізації в закінченому, тоб-то скомплектованому вигляді.

Споживання туристичного продукту завершує відтворюваль-ний цикл руху туристичних послуг. Туристичні ресурси при цьомувиступають факторами формування турів як комплексу туристич-них послуг за певним маршрутом подорожей.

В умовах ринку як туристичні ресурси, так і результати їх-нього використання здобувають усі властивості товару - корисністьдля споживача і ціну для виробника.

Туристична діяльність здійснюється комплексом підприєм-ницьких структур, який називається туристичною індустрією. Су-часна індустрія туризму охоплює всю сукупність суб'єктів госпо-дарювання, які виконують туристичні послуги (рис. 1.1).

Туристична індустрія є міжгалузевим комплексом підприєм-ницьких структур з виробництва та реалізації туристичного продук-ту для внутрішнього й міжнародного туризму.

З метою підвищення якості туристичного обслуговування,забезпечення захисту прав і законних інтересів, життя, здоров'я тамайна громадян, підвищення рівня екологічної безпеки об'єктамтуристичної індустрії присвоюються категорії якості та рівня об-слуговування. Види категорій об'єктів туристичної індустрії, поря-док їх установлення та зміни визначаються Кабінетом МіністрівУкраїни.