1.3. Сучасний стан і перспективи розвиткутуристичного бізнесу в Україні

магниевый скраб beletage

Світовий туризм характеризується високими темпами розвит-ку, зростаннням його ролі в економіках окремих країн і регіонів.

Економіка туристичного бізнесу являє собою, з одного боку,сукупність суспільних відносин, що виникають при здійсненні турис-тичної діяльності, тобто при виробництві, розподілі, обміні та спожи-ванні туристичних послуг (турпродукту), яка вивчається економіч-ною теорією, а з іншого боку, є складовою частиною народногоспо-дарського комплексу країни як каталізатора економічного зростання.

Туристичний бізнес як складова економічного комплексукраїни характеризується такими властивостями і функціями:

має свою індустрію виробництва і надання послуг туристам;

створює туристичні послуги, формує турпродукт і здійснюєїх реалізацію;

формує ринок туристичних послуг різного рівня комплекс-ності;

виступає мультиплікатором росту національного доходу,валового внутрішнього (національного) продукту, зайнятості насе-лення, розвитку місцевої інфраструктури і підвищення рівня життянаселення;

є сферою, в якій дешево створюються робочі місця і забезпе-чується високий рівень ефективності й швидка окупність інвестицій;

виступає ефективним засобом охорони навколишнього сере-довища та історико-культурної спадщини людства, що є матеріаль-ною основою ресурсного потенціалу туризму, який утворює специ-фічну сферу діяльності;

сумісність практично з усіма сферами, галузями і видамидіяльності людини;

-має переваги в інтеграційних і глобалізаційних процесах,що відбуваються у світовому просторі.

Основною властивістю туризму є його здатність впливати наекономіку регіону, країни і світу. На зв'язок між стадіями економіч-ного розвитку країни і характерними рисами розвитку туризмуодним з перших звернув увагу американський економіст П. Ротоуще в 1959 р. Незважаючи на те, що моделі економічного впливу ту-ризму на сферу економіки набагато ускладнилися, гіпотезаП. Ротоу не тільки не застаріла, а й продовжує підтверджуватисяновими статистичними даними і сучасними тенденціями.

Якщо оцінювати Україну виходячи з теорії П. Ротоу, то її ва-рто віднести до мінливого суспільства, в якому соціально-еконо-мічні умови сприяють пріоритетному розвитку внутрішнього тав'їзного туризму.

Нині туризм у світовій системі господарства займає провідніпозиції. Він є невід'ємною складовою розвитку світового ринку. Заоцінками Всесвітньої туристичної організації (ВТО), ще наприкінці2000 р. туризм зайняв перше місце серед галузей світового госпо-дарського комплексу за обсягом експорту товарів і послуг. У сферіміжнародного туристичного обміну річний оборот склав понад 2трлн дол. США. На туризм припадає 12% загальносвітового націо-нального продукту, 7% світових інвестицій. Туризм забезпечує 5%податкових надходжень. Ще в 1996 р. за валютними надходженнямитуризм обійшов експорт нафтопродуктів, телекомунікаційного уста-ткування, автомобілебудування і всіх інших видів послуг.

Безпосередньо у світовій сфері туристичних послуг задіянобільше 260 млн осіб, що становить 10 % усіх працівників.

Туризм у цілому займає перше місце в світі щодо наданняробочих місць. Високими темпами розвивається міжнародний ту-ризм у світі. Якщо в 1950 р. кількість міжнародних мандрівниківстановила 25 млн, то через 20 років (1970) - збільшилась до165 млн, ще через 20 років (1990) досягла 450 млн, а в 2000 р. -становила майже 700 млн таких туристів.

І хоч на початку XXI ст. через трагічні події в світі уповіль-нились темпи приросту кількості подорожуючих до деяких країн,туризм у цілому розвивається досить динамічно.

За даними ВТО, загальна кількість туристів (міжнародних івнутрішніх) з урахуванням екскурсантів становить понад третинунаселення земної кулі, а прибуток від туризму в світі за 2003 р. пе-ревищив 500 млрд дол. США.

Згідно з прогнозами, кількість подорожуючих уже найближ-чим часом зрівняється з населенням такої країни, як Китай, а над-ходження від туризму досягнуть одного трильйона доларів США.XXI ст. вважається століттям туризму.

Україна має всі об'єктивні передумови для інтенсивного роз-витку не тільки внутрішнього, а й в'їзного та виїзного туризму.Маючи вигідне геополітичне розміщення, Україна володіє великимтуристично-рекреаційним потенціалом, сприятливим кліматом, ба-гатою флорою і фауною, культурно-історичними пам'ятками світо-вого рівня та туристичною індустрією, яка швидко розвивається.

У затверджений Кабінетом Міністрів України в 2001 р. спи-сок історичних місць внесено 402 міста і селища міського типу, іс-торичні ареали яких розробляються, а деякі вже затверджені. За по-відомленням Державного управління екології та природних ресур-сів Донецької області, станом на 1 січня 2006 р. природно-заповід-ний фонд області нараховує 109 об'єктів площею 80174,09 га.

З огляду на місце і роль туризму в світовій економіці, КабінетМіністрів України 29 квітня 2002 р. затвердив Державну програмурозвитку туризму на 2002-2010 рр., у якій надано пріоритет розви-ткуві в'їзного і внутрішнього туризму. На основі державної програ-ми розроблені і виконуються регіональні програми та програмиокремих туристичних центрів. Розвиток туризму в них узгоджено зтакими секторами економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будів-ництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжит-ку і туристичного призначення. Туризм розглядається як один з най-більш перспективних напрямів структурної перебудови економіки.

Починаючи з 2001 р., обсяг споживання товарів і послуг турис-тичної сфери діяльності і галузей, що забезпечують внутрішні і між-народні туристичні потоки в Україні, становив близько 22 млрд грн, ав 2004 р. цей показник зріс майже в 1,6 разу і становив 35 млрд грн.

Результатом виконання програми розвитку туризму в Украї-ні стало перевищення темпів зростання кількості в'їзних туристівнад виїзними. Зокрема, кількість в'їзних туристів порівняно зпопереднім роком збільшилась у 2002 р. на 14,6 %, у 2003 р. - на19,0, у 2004 р. - на 24,9, а виїзних у 2002 р. скоротилась на 0,8%, у2003 р. - зросла на 0,4, у 2004 р. приріст становив 4,7%. Наведеніспіввідношення змін кількості в'їзних і виїзних туристів привели дотого, що в 2004 р. кількість в'їзних туристів перевищила кількістьвиїзних на 16,5 % (у 2002 р. кількість виїзних туристів перевищува-ла кількість в'їзних на 20,2 %).

Особливо слід вказати на активізацію внутрішнього туризму.Так, приріст кількості внутрішніх туристів порівняно з попереднімроком у 2002 р. становив 4,1 %,у 2003 р. - 5,3, а в 2004 р. - 7,7%.

Говорячи про матеріальну базу України для прийняття турис-тів, слід сказати про наявність майже 5 тис. закладів для їхнього ро-зміщення. На постійній основі в туристичній сфері діяльності вУкраїні працює понад 200 тис. осіб і майже 1 млн сезонних праців-ників. Загальний обсяг туристичного споживання збільшився в на-шій країні у 2004 р. на 65,8 % порівняно з 2001 р. Туристичний се-зон 2005 р. характеризується продовженням загальних позитивнихтенденцій розвитку туризму, які спостерігалися, починаючи з 2001 р.За даними Держприкордонслужби України, темпи приросту кілько-сті в'їзних туристів перевищили в 2005 р. темпи приросту кількостівиїзних туристів на 8%.

Реалізація державної політики розвитку туризму здійснюєть-ся шляхом:

S визначення пріоритетних напрямів туристичної діяльності;

S відновлення та охорони туристичних ресурсів;

S залучення громадян до раціонального використання віль-ного часу (змістовний відпочинок, ознайомлення з історико-куль-турною спадщиною, організація рекреації, оздоровлення і т.п.);

S удосконалення нормативно-правової та податкової базитуризму, адаптації її до світових стандартів і контролю за дотри-манням законодавства;

S упровадження пільгових умов для малозабезпеченихверств населення;

S стимулювання інвестицій у туризм і розвиток туристич-них ресурсів;

S гарантії безпеки туристів, захисту їхніх прав, інтересів імайна;

S організації й розвитку системи наукового забезпеченнятуризму, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кад-рів для сфери туризму;

S ліцензування туристичної діяльності, стандартизації тасертифікації туристичних послуг, визначення кваліфікаційних ви-мог до посад фахівців туристичного супроводу тощо;

S встановлення єдиної системи статистичного обліку та звіт-ності у сфері туризму та курортно-рекреаційного комплексу;

S розвитку співробітництва із закордонними країнами і мі-жнародними туристичними організаціями;

S участі в розробленні та реалізації міжнародних програмрозвитку туризму тощо.

На розвиток туризму впливають як позитивні, так і негативніфактори, пов'язані з політичною, законодавчо-правовою та соціа-льно-економічною ситуацією в країні і в світі (рис. 1.2). Наведені нарисунку фактори впливу на туризм в Україні визначили цілі держа-вного регулювання та пріоритетні напрями розвитку туристичногобізнесу, передбачені законом України «Про туризм».

Основні цілі державного регулювання туристичної діяль-ності:

- забезпечення прав громадян на відпочинок, відновлення тазміцнення здоров'я, на безпечне для життя і здоров'я довкілля, за-доволення духовних потреб та інших прав;

Фактори розвитку туризму

Позитивні

 

Негативні

Стабільність і відкритістьполітики та економіки

 

Напруженість у міжнародних від-носинах

Нестабільність політики тазакритість економіки

Зростання суспільного багатстваі доходів населення

Стагнація економіки та падіннядобробуту населення

Скорочення робочого ізбільшення вільного часу

Невпорядкованістьтуристичних ресурсів

Розвиток транспорту, засобів ко-мунікації таінформаційних технологій

Нерозвинутість індустріїтуризму

Посилення урбанізації

Нераціональне використання ку-льтурно-історичної ікультової спадщини й довкілля

Побудова інтелектуальногосуспільства

Орієнтація країни наінтелектономіку

Низький рівень доходів населеннята нестача вільного часу

Заохочення національних та іно-земних інвестицій урозвиток індустрії туризму

Забруднення навколишнього сере-довища й екологічна небезпека

Юридичні обмеження туризму:заборона на вільне пересуваннятуристів, наявність недоступнихдля туристів зон тощо

Зміцнення позицій України насвітовому туристичному ринку

Спрощення та гармонізація

податкового, валютного,митного, прикордонного таінших форм регулювання

Низький рівень знань про туризмсеред населення, погана реклама

Недооцінка ролі туризму в інте-лектуалізації суспільства

Стимулювання туризму для ді-тей, молоді, людей похилого ві-ку, інвалідів і малозабезпеченихсімей шляхом надання пільг

Відсутність ефективних стимулівінвестування розвитку індустріїту- ризму на рівні світових стан-

Сприяння розвитку індустріїпріоритетної туристичноїдіяльності

Недооцінювання ролі туристичногобізнесу в наповненні бюджету

Рис. 1.2. Умови розвитку туристичного бізнесу

захист прав і законних інтересів туристів і суб'єктів турис-тичного бізнесу;

відновлення та збереження цілісності туристичних ресур-сів України, їх раціональне використання й охорона при плану-ванні та забудові територій, на яких розміщені об'єкти туристич-них відвідувань;

створення сприятливих умов для удосконалення й розвиткуіндустрії туризму, підтримка пріоритетних напрямів туристичноїдіяльності.

До основних пріоритетних напрямів державної політики роз-витку туризму відносяться:

удосконалення правових засад регулювання туристичнихвідносин;

становлення туристичного бізнесу як високорентабельноїгалузі економіки;

заохочення національних та іноземних інвестицій у розви-ток індустрії туризму та створення нових робочих місць;

сприяння розвитку в'їзного та внутрішнього туризму, сіль-ського та екологічного (зеленого) туризму;

розширення міжнародного співробітництва у сфері турис-тичної діяльності та утвердження України на світовому туристич-ному ринку;

гармонізація законодавства України про туризм до світовихвимог, створення нормативної бази функціонування систем стандар-тизації та сертифікації робіт і послуг в туристичному бізнесі тощо.

Розвиток туристичного бізнесу в Україні відбувається на рин-кових засадах, але не знаходиться у «вільному плаванні», бо регу-люється державою на основі законодавства, національної політикита індикативного планування всіх видів туризму.

Контрольні запитання та завдання

Розкрийте сутність економіки туристичного бізнесу.

Охарактеризуйте туризм як міжгалузевий комплекс суб'єктівобслуговування туристів.

Яка роль суб'єктів туристичної індустрії в економіці країни (ре-гіону)?

Що є об'єктом і предметом вивчення економіки туристичногобізнесу?

Поясніть мету вивчення курсу «Економіка туристичного бізнесу».

На яких методологічних підходах ґрунтується вивчення еконо-міки туризму?

Що обумовило виникнення туризму?

Як розвивався туризм та які етапи розвитку він пройшов?

У чому полягає економічна сутність і завдання туристичної дія-льності?

Дайте законодавче визначення туризму і туриста.

Розкрийте поняття «туристична послуга» та «туристичний про-дукт».

Як створюється та просувається туристичний продукт до спо-живачів?

Охарактеризуйте особливості туристичних послуг та їх відмін-ності від звичайних товарів.

Які організаційні форми туризму існують?

Виділіть відмінні риси між внутрішнім і міжнародним туризмом.

Звідки походить слово «тур» і що воно означає?

Як розробляються маршрути і формуються тури?

Які підприємницькі структури існують у туристичному бізнесіУкраїни?

Що являє собою туристична індустрія?

Яка роль туристичного бізнесу в народногоподарському ком-плексі країни?

Перерахуйте умови інтенсивного розвитку туризму в Україні.

Розкрийте сутність державної політики розвитку туризму вУкраїні та шляхи її реалізації.

Які фактори впливають на розвиток туризму позитивно, а якінегативно?

Розкрийте сутність і цілі державного регулювання туристичноїдіяльності в Україні.

Чи існують пріоритетні напрями державної політики України врозвитку туризму?

Тема 2. Підприємницька діяльність - основатуристичного бізнесу