ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Передмова                  8

ЧАСТИНА І

РОЗДІЛ І. ПОЛІТЕКОНОМІЯ                     11

Глава 1. Методологічні підходи розуміння світового розвитку                 11

Глава 2. Найпростіше розуміння економіки. Основні етапи розвитку

економічної теорії                  20

Глава 3. Предмет, метод і функції економічної теорії                     26

Глава 4. Економічні системи                        35

Економічний зміст власності. Типи і форми власності      43

Продукт виробництва. Потреби і економічний вибір                    53

Глава 5. Суспільне виробництво. Еволюція товарного виробництва     57

Натуральне виробництво                 57

Причини виникнення та суть товарного виробництва                58

Товар та його властивості                62

Глава 6. Сутність грошей, грошових систем і їх еволюція             65

Закономірності виникнення і суть грошей              65

Функції грошей                      68

Теорії грошей                         71

Грошова маса та її агрегати              75

Закон грошового обігу                       78

Система грошового обігу та її типи             81

Інфляція і дефляція                 84

РОЗДІЛІІ. МІКРОЕКОНОМІКА                 89

Глава 7. Ринок, його функції і структура                 89

1. Система і структура ринків. Ринковий механізм і його елеме-нти. Попит, пропозиція і ціна                       93

Глава 8. Поведінка споживача в ринковій економіці                     94

1. Концепція корисності і споживацький вибір                 95

Глава 9. Виробництво і фірма. Підприємницька діяльність          97

Підприємницька діяльність  119

Менеджмент фірми    126

форми і методи наукового управління підприємством      131

Сутність та основи маркетингу        133

Глава 10. Витрати. Прибуток. Дохід            143

фонди підприємства та їх рух у виробництві          143

Глава 11. Конкуренція і ринкова влада. Антимонопольне регулювання 156

Монополістична конкуренція і олігополія   160

Антимонопольне регулювання       163

Глава 12. Функціонування найважливіших ринків факторів

виробництва  166

Ринок праці. Проблема зайнятості  166

форми безробіття. Закон Оукена       171

методи досліджень та способи регулювання зайнятості. Кри-ва Філліпса. Мультиплікатор зайнятості Р. Кана та Дж. Кейнса 172

заробітна плата           175

рівні заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата 182

Ринок капіталів. Процентна ставка та інвестиції    185

капітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталу        185

кредит та його форми           189

банки, їх види і функції. Кредитно-банківська система      191

позичковий процент і його норма   197

ринок цінних паперів як особлива форма руху капіталів . . . . 200

фондові біржі та їх функції     205

Ринок землі. Рента    209

земля як специфічний господарський ресурс. Особливостіпропозиції землі       209

ринок природних ресурсів та його рівновага         210

економічна природа рентних відносин        212

РОЗДІЛ 3. МАКРОЕКОНОМІКА   220

Глава 13. Національна економіка та її найважливіші показники   221

Суспільний продукт та його структура       221

Національний продукт          225

Національний дохід   227

Національне багатство          232

Ефективність суспільного виробництва та її визначення  236

Глава 14. Економічне зростання і розвиток             239

Сутність, цілі, фактори та основні показники економічногозростання     239

Вимір економічного зростання         242

Типи економічного зростання          247

Економічна стагнація             250

Сучасні моделі економічного зростання     251

неокласична модель економічного зростання        252

кейнсіанська теорія мультиплікатора економічногозростання                  256

принципи акселерації економічного зростання                 260

Глава 15. Циклічність економічного розвитку        263

Циклічність як форма розвитку національної економіки. Тео-рії циклів               263

Фази економічного циклу                 268

Глава 16. Макроекономічна рівновага        270

Рівноважне функціонування національної економіки. Понят-тя рівноваги                     270

Відтворення і пропорційність суспільного виробництва              274

Концепції загальної економічної рівноваги                        276

кейнсіанська модель рівноваги: базовий варіант   277

кейнсіанська модель рівноваги: розширений варіант                    279

економічна рівновага і повна зайнятість                 280

Глава 17. Роль держави в ринковій економіці. Державне регулювання

економіки                   282

Необхідність державного втручання в економіку   282

Основні функції сучасної держави   288

Фінансові форми макроекономічного регулювання           291

Грошово-кредитне регулювання                 298

Соціальна політика держави і розподіл доходів     302

Глава 18. Світова економіка. Загальна характеристика світового спів-товариства                    312

Міжнародний поділ праці                314

Економічна інтеграція та інтернаціоналізація                     317

Світовий ринок. Міжнародна торгівля. Теорії ринку         319

Ефективність зовнішньоекономічних відносин                  328

Регулювання зовнішньоекономічних зв'язків         330

Міжнародний рух капіталу. Суть, причини і форми вивезеннякапіталу              334

Міжнародна міграція робочої сили              337

Україна і світове господарство         338

Глава 19. Світова валютна система            342

Валютні відносини і валютна система        342

Визначення курсу національної валюти                 343

Основні етапи розвитку світової валютної системи          344

Валютні ринки і валютні операції                349

ЧАСТИНА ІІ. ГРАФІКИ ТА ФОРМУЛИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Крива попиту                        354

Цінова еластичність попиту                         356

Еластичність попиту. Графічне подання                 356

Перехресна еластичність                  357

Еластичність попиту від доходу                   358

Крива пропозиції      358

Еластичність пропозиції       360

Рівновага попиту і пропозиції          361

Миттєва, короткострокова і тривала рівновага       363

Стійкість ринкової рівноваги. Концепція типу Л. Вальраса         365

Стійкість ринкової рівноваги. Концепція типу А. Маршала          366

Загальна економічна рівновага         368

Загальна рівновага. Закон Вальраса             369

Оптимум В. Парето   370

Поняття корисності    373

Крива граничної корисності             374

Гранична корисність продукту, коли споживач має деяку його

кількість           375

Еластичність кривої граничної корисності 376

Бюджетні лінії, або що доступне покупцю  377

Загальна і гранична корисність        380

Рівновага споживача на ринку         381

Рівновага за умов державних (монопольних) обмежень ринкового ці-ноутворення     382

Вплив податків на ціну ринкової рівноваги           384

Криві постійних, змінних і валових витрат             385

Криві середніх постійних, середніх змінних і середніх повних витрат 388

Крива граничних витрат      390

Крива виробничих можливостей, або крива трансформації         390

Крива довгострокових середніх витрат       392

Віддача від масштабу та прибутковість фірми         393

Крива валового доходу         395

Граничний (додатковий) дохід MR 396

Середній і граничний продукти. Продуктивність праці     397

Максимізація прибутку. Точка оптимального прибутку фірми     398

Рівновага фірми в довгостроковому періоді в умовах чистої конкуренції 399

Ціна в умовах недосконалої конкуренції      400

Олігополія. Ламана крива попиту   401

Правило «Великого пальця» при ціноутворенні для монополіста           403

Показник монопольної влади. Індекс Лернера. Індекс Гарфінделя Хі-

ршмана            404

Олігополія. Модель Курно. Ламана крива попиту Суїзі     405

Розширене, просте і звужене відтворення суспільного виробництва 409

Схема економічного кругообігу Ф. Кене      410

Марксистські схеми суспільного відтворення         412

Валовий національний продукт. Національний дохід       415

Індекс цін       416

Вимірювання інфляції            417

Індекс фізичного обсягу продукту    417

Схильність до споживання  418

Схильність до заощадження              419

Мультиплікатор. Історичне походження     420

Акселератор   421

Взаємозв'язок рівноваги та повної зайнятості в моделі Кейнса    421

Кейнсіанська модель рівноваги: базовий варіант              425

Кейнсіанська модель рівноваги: розширений варіант                   427

Роль держави у стимулюванні сукупного попиту за рахунок власних

витрат і регулювання чистого експорту                  428

Сучасні схеми економічного кругообігу                  429

Кругообіг доходу, ресурсів і продукту за участю державного сектору      430

Макроекономічна рівновага товарного і грошового ринку                       432

Кейнсіанська перевага ліквідності               433

Попит на гроші                      434

Перевага ліквідності. Рівноважний рівень процента         435

Норма процента та інвестиції                      437

Процес зростання суми грошей, покладених у банк                      438

Крива Філліпса                      439

Криві Е. Енгеля          440

Крива В. Парето. Закон розподілу доходів                         442

Крива Лоренца                      443

Крива Лаффера          444

Модель ділового циклу (Самуельсона-Хікса)                     445

Сучасна періодизація довгих хвиль             447

Економічний цикл                 447

Основні етапи розвитку економічної теорії                        448

Структура продуктивних сил                       449

Взаємозв'язок економічних наук      450

Лінійні залежності: обернена і пряма                       450

Грошова маса та її агрегати  451

Структура грошової маси      451

Система грошового обігу                  452

Загальна структура ринку                 452

Характерні риси основних моделей ринку             453

Рівновага ринку послуг природних ресурсів                      453

Структура ринку капіталів                455

Структура кредитно-банківської системи країни за ринкових умов         455

Найважливіші функції ринку                         456

Лінійна структура управління                      456

Функціональна структура управління                     456

Матрична система управління                     457

Регіональна структура управління               457

Структура національного багатства                        458

Історичний розвиток (еволюція) типів, видів і форм власності    458

ЧАСТИНА ІІІ

Економічний словник                       459

Іменний покажчик                555

Лауреати нобелівської премії з економіки за 1968—2008 роки     582

Список англійських скорочень                    584

Покажчик англійських термінів                    587

Список рекомендованої літератури 681

Подобається це чи ні, але основні про-блеми сучасної політики дійсно є чистоекономічними і не можуть бути зрозумі-лими без знання економічної теорії. Лишелюдина, яка розуміється в основних пи-таннях економічної теорії, здатна виро-бити незалежну думку з розглядуванихпроблем.

Людвіг фон Мізес