2. Відтворення і пропорційністьсуспільного виробництва

магниевый скраб beletage

У попередніх главах було з'ясовано суть суспільного виробниц-тва, його результати, ресурси і фактори зростання, а тепер розгля-датимуться умови безперервності процесу виробництва. Виробниц-тво повинно бути безперервним, адже суспільство не можеперестати споживати життєві блага, які створюються у виробницт-ві. Адже, згідно із законом зростання потреб — задоволення однієїпотреби породжує нові потреби. Людям постійно потрібні їжа,одяг, взуття, житло, духовні і культурні блага, а виробництву — за-соби виробництва і робоча сила. Щоб задовольнити усі потреби(особисті і суспільні), виробництво постійно повинно повторюва-тися.

Постійне повторення процесу виробництва називається відтво-ренням. Отже, відтворення — це суспільне виробництво, що розг-лядається як безперервно повторюваний процес і розвиток на ційоснові продуктивних сил та виробничих відносин яке здійснюєтьсяяк в межах кожного окремого підприємства, так і суспільства в ці-лому.

Однак, відтворення не обмежується лише повторенням вироб-ництва. Вироблений у суспільстві продукт містить у собі різнома-нітні споживчі вартості виробничого і особистого призначення. Уринковій економіці вони не потрапляють безпосередньо від вироб-ника до споживача. Спочатку вони повинні розподілитися, потімобмінятися на ринку і лише після того споживаються. Таким чи-ном, процес відтворення включає такі елементи: виробництво, роз-поділ, обмін і споживання.

Щоб процес відтворення відбувався безперервно, слід постійномати у наявності всі необхідні виробничі фактори і умови. Тому ві-дтворення включає відновлення продуктивних сил, природних ресу-рсів, природного середовища, економічних відносин.

Головний з виробничих факторів — робоча сила. Відтворенняробочої сили — це безперервне відновлення фізичних сил і розу-мових здібностей людини, набуття і підвищення її кваліфікації,спосіб залучення працівників в трудовий процес, їх розподіл міжвиробництвами. У більш широкому розумінні відтворення робочоїсили включає проблему народонаселення, тобто народження і ви-ховання нових поколінь робочої сили.

Кожний новий виробничий цикл вимагає й поновлення необ-хідної кількості засобів виробництва — машин і обладнання, меха-нізмів та інструментів, сировини і матеріалів, енергії і палива тощо.Відтворення засобів виробництва відбувається у певних пропорціях(кількісних співвідношеннях), що є об'єктивною умовою відтво-рення та розвитку суспільного виробництва.

Відповідно виникають певні пропорції між елементами суспіль-ного продукту, які використовуються на заміщення споживання інагромадження між виробництвом, споживанням і нагромаджен-ням, сукупним попитом і сукупною пропозицією, засобами вироб-ництва тощо.

Складовою частиною нормального розвитку економіки та її зро-стання є відтворення природних ресурсів та природного середови-ща, в якому живе людина. Це відновлення родючості грунтів, про-дуктивності лісів, водойм, очищення вод і атмосфери, дотриманняекологічної безпеки. Слід особливо бережливо використовуватиневідтворювані ресурси — нафту і газ, вугілля, руду тощо.

Відтворюючи продуктивні сили, люди вступають у відповідніорганізаційно-економічні і соціально-економічні відносини, які та-кож постійно відновлюються у процесі відтворення. Йдеться прозв'язки між підприємствами з приводу спеціалізації, кооперування ікомбінування виробництва (організаційно-економічні відносини) тавідносини власності (соціально-економічні відносини), які теж від-новлюються. Але вони відновлюються лише тоді, коли сприяютьекономічному прогресу. Коли ж відносини власності починаютьгальмувати економічний розвиток, вони відтворюються або в об-меженому обсязі, або замінюються новими, більш прогресивнимивідносинами власності.

Процес відтворення має свої особливості на мікроекономічному(рівні підприємств) і макроекономічному (суспільному) рівнях. Намакроекономічному рівні аналізується уся структура економічної си-стеми та її елементів у вартісний (грошовій) та натурально-речовійформах. Аналіз відтворення на макроекономічному рівні національ-ної економіки дозволяє дати відповідь на питання: де, і за якими ці-нами виробники купують засоби виробництва, який обсяг буде мативироблений продукт, як він буде розподілений, обмінений і спожи-тий, яка частка його буде використана на споживання, а яка на на-громадження. А на мікроекономічному рівні вирішуються найголов-ніші для виробників питання: що, як і для кого виробляти, за якимицінами продавати. Усе це реалізується у процесі відтворення.

Відтворення на рівні макроекономіки включає в себе проблемипропорційності. У процесі відтворення потрібно дотримуватися ві-дповідних пропорцій (кількісних співвідношень) між елементами су-спільного виробництва і частинами суспільного продукту чи націо-нального доходу. Проблема пропорційності виробництва пов'язаназ макроекономічною рівновагою, моделі якої розглядаються у да-ному розділі (див. статті до схем «Марксистські схеми суспільноговідтворення»).

Відтворення буває простим і розширеним. Просте відтворен-ня — це таке постійне повторення процесу виробництва, коли обсягвиробленого продукту і фактори виробництва відтворюються у не-змінних масштабах. Розширене відтворення — це повторення ви-робництва з року в рік у зростаючих масштабах. Джерелом розши-реного відтворення є додатковий продукт, частина якогоспрямовується у фонд нагромадження. Можливе також і звуженеабо регресивне відтворення, коли процес виробництва повторюєть-ся в масштабах, які все зменшуються. При цьому не існує фондунагромадження, а суспільству стає уже замало існуючого фондуспоживання, а тому на особисте споживання використовується і ча-стина фонду заміщення. Суспільство починає «проїдати» свій капі-тал і вступає в кризовий стан (див. схему «Розширене, просте ізвужене відтворення суспільного виробництва»).

При розширеному відтворенні економіка буде зростаючою, припростому — статичною, незмінною, при звуженому — скорочуваною.