НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Людмила Василівна БІЛЕЦЬКАОлег Вікентійович БІЛЕЦЬКИЙВасиль Іванович САВИЧ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

(ПОЛІТЕКОНОМІЯ. МІКРОЕКОНОМІКА.МАКРОЕКОНОМІКА)

2-ге видання,перероблене та доповнене

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів - Б. А. СладкевичДизайн обкладинки - Б. В. БорисовКоректор — С. С. Саеченко

Підписано до друку 22.05.2009. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 40.Наклад — 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UAСвідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006

4 Veblen T. The place of Science in Modern Civilization and Other Essays. — N.Y.,Huebsch, 1919. — P. 239. Цит. за: Нестеренко А. Современное состояние и основ-ньіе проблемьі зкономической теории // Вопросьі зкономики. — 1997. — № 3.

ПРЕДМЕТ, МЕТОД,

1 Маркс К., Енгельс Ф. Твори. — 2-е вид. — Т. 6. — С. 425.

1 Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія. Переклад з англійської. —К.: основи. — 1995. — С. 37.

1Мочерний С., Топішко І. «Тіньова» економіка. — Економічна енциклопедія. —Т. 3. — С. 638.

1 1 1

K =

1 дС 1 - MPC MPS'Д7

або а =

Y - Y - 1

1 п 1 п 1

1Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підпри-ємств». Закон України від 24 грудня 2003 року № 349-lV // Відомості ВерховноїРади України. — 2003. — № 12. — С. 320—338.

1          Мочерний С. Бюджетний дефіцит // Економічна енциклопедія. — К.: 2001. —Т. 1. — С. 127—128.

3.         Тривала рівновага, коли фірми можуть відмовитися від ста-рих підприємств або збудувати нові, пристосувавши всі фактори тавитрати до ціни, що змінилася. Тоді в даній галузі з'являються новіфірми, ряд інших фірм виходять з галузі (рис. 10).

[1]       Нестеренко А. Современное состояние и основньїе проблеми зволюционной теории // Вопросьі зкономики. — 1997. — № 3. — С. 73.

[2]       Норт Д. Инстутициональньїе изменения: рамки анализа // Вопросьі зкономи- ки. — 1997. — № 3. — С. 6.

[3]       Давидов В. В. Теория деятельности и социальная практика // Вопросьі фило- софии. — 1996. — № 5. — С. 52—62.

[4]       Глазиев С. Теория долгосрочного технико-зкономического развития. — М., 1993. — С. 85.

[5]       Давидов В.В. Теория деятельности и социальная практика // Вопросьі филосо- фии. — 1996. — № 5. — С. 52—62.

[6]       Тамбовцев В. Теоретические вопросьі институционального проектирования // Вопрось зкономики. — 1997. — № 3. — С. 82.

[7] Лукінов І. Пріоритетна політика держава в технологічних перетвореннях // Економіка України. — 1997. — № 2. — С. 4—19; Шаститко А. Условия и резуль- тать формирования институтов // Вопрось зкономики. — 1997. — № 3. — С. 73.

[8]Дорогунцов С.; Горська О. Трансформація структури економіки: теорія і прак- тика // Економіка України. — 1998. — № 1. — С. 4—12.

[9]Симоненко В. К. Регионьї Украиньї: проблемьі развития. — К., 1997.

[10]Абалкин Л. Зкономическая теория на пути к новой парадигме; Медведев В. Некоторьіе размьішления о новой парадигме зкономической теории; Нуреев Р. Предпосьілки новой зкономической парадигмьі: отношения и гносеология; Бузга- лин А. Отечественная зкономическая теория: от кризиса к новой парадигме? // Во- просьі зкономики. — 1993. — № 4; Чохин В. Я. Об одном из аспектов новой пара- дигмьі развития зкономической теории; Чекмарев В. В. Зпистемология зконо- мической теории начала ХХ в.; Рязанов В. Т. Постиндустриальная трансформация, ее социально-зкономические модели и судьба зкономики России в ХХ в. // Фило- софия хозяйства. — 2001. — № 2, № 5; Бажал Ю. Еволюційна парадигма еко- номіки перехідного періоду // Економіка України. — 1994. — № 11; Тарасевич В. Еволюція економічної теорії та сучасне парадигмальне зрушення // Економіка Ук- раїни. — 1996. — № 2; Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та її значення для України // Економіка України. — 2001. — № 11, № 12; Марчук Є. К. Стратегічна орієнтація суспільства — рух на випередження // Стратегічна панора- ма. — 1999. — № 4; Лукінов І. Регіони — економічного прогресу бастіони // Демо- кратична Україна 1998. — 8 січня; Гайдар Е. «Детские болезни» постсоциализма // Вопрось зкономики. — 1997. — № 4.

[11]Основи економічної теорії. Підручник за ред. академіка НАН України А. А. Чухна. — К., Вища школа. — 2001. — С. 42—46, 52—84, 212—232.

[12]Там само.

[13] ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

До 90-х років XX ст. у нашій країні у формуванні економічного мислення виключне місце займала марксистська політична еконо- мія. Тому предмет дослідження економіки як науки трактувався однобічно, інші теорії не вивчалися або оголошувалися ненаукови-

[14]Основн зкономической теории: Учебник / С. В. Мочерньїй, В. К. Симоненко, В. В. Секретарюк, А. А. Устенко; Под общ. ред. С. В. Мочерного. — К.: О-во «Знання», 2000. — С. 16.

[15] Маркс К. До критики політичної економії. Передмова. Маркс К., Енгельс Ф. — Твори. — Т. 13. — С. 6—7.

[16] Маркс К. Капітал. Критика політичної економії. Т. 2 // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. — Т. 24, с. 43—44.

[17] Макконелл К. P., Брю С. Л. «Зкономикс» В 2-х томах. — М.: Республика, 1992. — Т. 2. — С. 31.

[18] Дафт Р. Менеджмент. 6-е изд. / Пер. с англ. — СПб: Питер, 2006., С. 573.

[19]     Мочерний С. Національний дохід. — Економічна енциклопедія. — Т. 2. — С. 543.

[20] Макконелл К. P., Брю С. Л. Економіка: принципи, проблеми і політика. — Т. 1. — С. 39.

[21]     Про державний бюджет України на 2004 рік. Закон України від 27 листопада 2003 року № 1344-IV // Відомості Верховної ради України, 2004. — № 17—18. — С. 580.

[21]Див. Мочерний С. Бідність. Економічна енциклопедія. Т. 1. — С. 102.

[22] Див. Мочерний С. Прожитковий мінімум. Економічна енциклопедія. Т. 3. — С. 123—124.

[23] Там само. Соціальна політика. — С. 423.

[24] Мочерний С. Соціальна політика. — Економічна енциклопедія. — Т. 3. — С. 422.

[25]Мочерний С. В., Устенко О. А. Основи економічної теорії. Навчальний посіб- ник. — Тернопіль: Астон, 2001. — С. 480.

[25]    Короткострокова рівновага, коли фірми можуть більше виро- бляти продукції на існуючих підприємствах, пристосувавши працю і змінні фактори до умов, що змінилися (рис. 9).

[26] Див. Макконнел К. P., Брю С. Л. Економикс: принципи, проблеми и полити- ка. В 2-х томах. — М.: Республика, 1992, Т. 1, С. 57—144.

[27] Загальна економічна теорія (політична економія). Підручник. У 2-х частинах. Тернопіль, 1999. Ч. 1, С. — 353.

[28] Зірочкою позначені лауреати Нобелівської премії з економіки.

[29] http://news.izvestia.ru/economic/news89410