1. Натуральне виробництво

магниевый скраб beletage

Історично першим виникло натуральне виробництво, за якогопродукти праці призначаються для задоволення власних потреб ви-робництва, для споживання всередині господарства, що їх вироби-ло, тобто для забезпечення життєдіяльності замкнутого у собі гос-подарства (первісної чи феодальної общини, селянського господар-ства тощо). У цих господарствах існував замкнений рух продукту,який практично не виходив за його межі.

Тут переважало натуральне виробництво з нерозвинутим суспі-льним поділом праці, а всі економічні процеси відбувалися в рам-ках окремих господарських одиниць (община, сім'я, господарствовласника чи феодальне помістя). Робоча сила — раби і кріпаки —закріплювалися за певними господарськими об'єктами (хоча вжеспостерігається поділ між рабами, що виконували різні види робіт),що відтворювали консерватизм натурально-виробничих економіч-них відносин. Для натурального виробництва характерні примітив-ні знаряддя праці і технологія виробництва. Економічні зв'язки бу-ли вкрай обмежені рамками замкнутого господарства. Продукт утакому господарстві вироблявся для власного споживання, тому ві-дносини обміну результатами праці не мали достатньої бази длярозвитку. За натурального господарства деякі продукти праці (сіль,залізо, прянощі, шовк тощо) обмінювалися на ринку як товари. Алетакий обмін був випадковим і відігравав другорядну роль. Низькийрівень продуктивних сил і виробничих відносин зумовили обмеже-ну мету виробництва. Виробничі відносини в натуральному госпо-дарстві не уречевлювалися, тому існували як відносини між людь-ми, а не набували форми відносин між продуктами їх праці, щозабезпечувало дуже повільний розвиток продуктивних сил. Екс-плуатація в антагоністичних формаціях, де панувало натуральневиробництво, базувалася на позаекономічному примусі, на відно-синах особистої залежності. Таким чином, натуральне виробництвобуло малоефективним, консервативним.