§ 2. Особливості промислового перевороту у Франціїта Німеччині та США

магниевый скраб beletage

Промисловий переворот у Франції мав свої особливості і специфіку. Він розпо-чався пізніше, ніж в Англії, і був затяжним. Перші машини тут з'явилися ще в кінціXVIII ст., але не мали широкого застосування. Промислове піднесення відбулося у1805-1810 pp. в часи правління Директорії та Наполеона, які активно підтримува-ли промисловість і торгівлю. У цей же час у Франції знайшли поширення англій-ські винаходи. Разом з тим з'являлися і французькі. Особливу роль у текстильнійгалузі промисловості відіграли верстат Жаккара, створений у 1804-1808 pp., якийвиготовляв тканини з візерунком, та машини Жирара (1810 p.), що здійснювалихімічно-механічну обробку льону. Щоправда, ці винаходи поширилися у французь-кій текстильній промисловості лише у 40-х роках. У цілому інженерно-технічна дум-ка у Франції відставала від англійської.

Континентальна блокада Англії, яку проводив Наполеон у 1806 p., закрила фран-цузький і європейський ринки для англійських промислових товарів, створила вели-кі економічні труднощі для Англії. Вона прискорила становлення і розвиток деякихгалузей французької промисловості (суконної, хімічної, металообробної). Проте тігалузі промисловості, які працювали на колоніальній сировині (бавовняна, цукрова),переживали занепад. Франція на довгі роки була позбавлена англійських машин, ме-таловиробів та вугілля, необхідних для механізації виробничих процесів.

На другому етапі промислового перевороту (1815-1848 pp.) хід економічногорозвитку Франції прискорюється. Зростають темпи механізації виробництва, роз-вивається текстильна, металургійна, поліграфічна, керамічна та інші галузі промис-ловості. У 20-х роках зароджується французьке машинобудування. За обсягом ви-робництва промислової продукції в середині XIX ст. Франція займала друге місцеу світі після Великобританії. Однак її технічний рівень і конкурентоспроможністьзалишалися низькими. У Франції зберігалися невеликі мануфактури та дрібне кус-тарне виробництво.

Вже на етапі промислового перевороту у Франції сформувалися фінансова бур-жуазія, яка відігравала значну роль в державі, зате мало опікувалася розвитком про-мисловості. Вона збагачувалася за рахунок лихварства, фінансових та біржових спе-куляцій. Грошовий капітал зростав швидше, ніж промисловий.

Третій етап промислового перевороту у Франції відбувся після революції 1848-1849 pp. і тривав до кінця 60-х років. У цей період фабрично-заводське виробництвоохопило більшість галузей промисловості. Загальний обсяг промислової продукції за1851-1865 pp. зріс майже вдвічі.

За прикладом Англії було проголошено свободу торгівлі, ліквідовано обтяжливімита. Успішно розвивалася кредитна справа, а біржа, банки і акціонерні товариствадосягли небувалої сили і значення.

Отже, в результаті промислового перевороту французька економіка остаточноперейшла на шлях індустріального розвитку. Однак проблема індустріалізації небула вирішена і за структурою економіки країна залишалася аграрно-індустріальною.Провідне місце у державі займала не промислова буржуазія, а фінансова. Франціястає міжнародним банкіром та світовим лихварем.

Німеччина вийшла на шлях капіталістичного розвитку пізніше, ніж Англія таФранція. Промисловий переворот тут розпочався лише в 30-х роках XIX ст. і три-вав до 70-х років. Найважливішою причиною такого відставання була наявність фео-дальних середньовічних порядків в сільському господарстві, збереження цехів у про-мисловості та політична роздробленість країни. До середини XIX ст. переворот невийшов з початкової стадії.

Промисловий переворот прискорюється у 50-60-х роках, коли німецька промис-ловість переходить від мануфактурної стадії до фабрично-заводської. Але навіть до1870 р. фабрика не витіснила мануфактуру і ремесло.

Особливості запізнілого промислового перевороту та індустріалізації в Німеччині:

розвивалася головним чином важка промисловість, а легка відставала. Випе-реджаючий розвиток важкої промисловості можна пояснити будівництвом за-лізниць та військовими потребами;

Німеччина була країною молодого капіталізму (німецькі заводи будувалися напівстоліття пізніше англійських і, природно, оснащувалися новітньою на той

час технікою, купленою в Англії, хоча було здійснено ряд власних винаходів.Тут, наприклад, відкрили методи виробництва анілінових фарб, і в результатіцих відкриттів почала успішно розвиватися хімічна промисловість;

— значна частина необхідних для розвитку промисловості капіталів знаходиласяне в буржуазії, а в поміщиків.

Промисловий переворот США розпочався в останньому десятилітті XVIII ст.,але проходив в особливих умовах. Однією з таких умов був постійний притік емі-грантів з різних країн Європи. Якби не ця обставина, американська промисловість немала б робітників. Другою умовою промислового перевороту був хронічний дефіцитробітників, тому що вони постійно йшли на захід, у фермери.

Як і в більшості країн Європи, переворот розпочався у бавовняній галузі. В 90 —ті рр. XVIII ст. англійський робітник Слейтер, який приїхав в Америку, по пам'ятівідновив креслення ватерної машини, однієї з перших прядильних машин. У ті жроки американський учитель Уїтні винайшов бавовноочисну машину (1793 р.). Пер-ша фабрика в США була заснована в 1791 р. М. Браном у штаті Род-Айленд. Од-нак початковим етапом технічної революції в бавовняній промисловості вважаєтьсязаснування Френсісом Лоуелом в 1815 р. в Уотелі (штат Масачусетс) фабрики, девперше в світі був налагоджений процес виробництва під одним дахом.

До середини XIX ст. переворот у бавовняній промисловості був закінчений іСША за виробництвом бавовняних тканин вийшли на II місце в світі після Англії.

Американці не тільки швидко переймали європейську техніку, але й створили рядвласних винаходів: молотарка, косарка, револьверний станок, бесемерівський процесв металургії, трактор, швейна машинка, пневматична шина, фосфорний сірник та ін.У 50-х роках XIX ст. в промисловості Північно-Східної частини США запанувалафабрична система.

Бурхливий розвиток металургії, будівництво залізниць стали добрим стимуломдля розвитку вугільної промисловості (Пенсільванія). У 1807 р. на р. Гудзон з'явивсяколісний пароплав, збудований Р. Фултоном, швидкими темпами прокладалися ка-нали, які мали велике господарське значення.

Та все ж до середини XIX ст. США залишалися в основному аграрною країною,промисловий переворот завершився лише в північних штатах. Південь залишавсяаграрним районом з рабовласницьким плантаційним господарством. Суперечностіміж північними і південними штатах викликали Громадянську війну в США (1861-1865 pp.), яка водночас була буржуазною революцією. Війна закінчилася перемогоюПівночі. Важливими її наслідками було скасування рабства, ліквідація політичної таекономічної роз'єднаності США та остаточне завершення промислового перевороту.