§ 3. «Прусський» та «американський» шляхи розвитку капіталізмув сільському господарстві

магниевый скраб beletage

Первісне накопичення капіталу в Німеччині в основному проходило лише вXIX ст. і було пов'язане з ліквідацією кріпосного права. За законами селяни призвільненні повинні були віддати частину своєї землі поміщикам і в якості викупу за-платити їм суму, яка в 20 разів перевищувала величину річної ренти. В результатіпроходила капіталізація ренти, тому що для поміщика феодальна рента перетворюва-лась в дохід з капіталу: поклавши викуп в банк, поміщик продовжував би отримуватиу вигляді процентів такий же дохід, який він раніше отримував у вигляді оброку зселян.

Прусський шлях був найбільш важким і соціально несправедливим для селян.Невеликі ділянки землі, які не забезпечували життя селянина, прив'язували його допопереднього пана, дозволяли експлуатувати працю селянина напівфеодальними ме-тодами. Такі «батраки» з наділом складали саму безправну частину населення. Аледля розвитку сільського господарства цей шлях виявився сприятливим, тому що по-міщики (юнкери) переходили до великого товарного виробництва.

Таким чином, розвиток капіталізму в сільському господарстві Німеччини про-ходив шляхом перетворення феодальних помість у великі капіталістичні господар-ства, шляхом перетворення поміщиків в сільських капіталістів, а селян — у найманихпрацівників.

Чому цей шлях названо прусським, а не німецьким? Тому що єдиної німецькоїдержави поки не було, а найбільшою з німецьких держав була Пруссія.

Американський шлях — це шлях розвитку фермерських господарств, але на від-міну від європейських держав — без великого землеволодіння вчорашніх феодалів,без пережитків феодалізму. Він розпочався із «Закону про гомстеди» (1862 р.), заяким кожний громадянин США міг отримати практично безплатно ділянку землі в70 га. при умові, що буде використовувати її для ведення фермерського господарства.Такі ділянки були названі гомстедами. В результаті американський фермер весь до-хід використовував для підвищення технічного рівня свого господарства.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

У чому полягає суть промислового перевороту? Які його наслідки?

Якими були особливості промислового перевороту у Великобританії, Франції,Німеччині та США?

Що собою являв «Закон про гомстеди? Яке значення він мав для аграрногорозвитку США?

Поясніть зміст політики протекціонізму, меркантилізму, фрітредерства.

У чому суть «прусського» шляху розвитку капіталізму в сільському господар-стві?

Контрольні тести

Основна причина затяжного характеру промислового перевороту у Франції?

а)         наполеонівські війни;

б)         політика банків;

в)         вузькість сировинної бази;

г)         слабкість інженерної думки.

В чому полягала перевага більш пізньої індустріалізації Німеччини?

а)         потребувала менше часу;

б)         більше кредиту;

в)         більша роль держави;

г)         більш молода технологічна база.

Перший паровий двигун був сконструйований:

а)         Д. Уаттом;

б)         Р. Бенцем;

в)         Р. Фултоном;

г)         Р. Стефенсоном.

Перша в світі залізниця була побудована в:

а)         Англії;

б)         США;

в)         Франції;

г)         Голландії.

Яка галузь грала головну роль в англійській промисловості ХІХ ст.?

а)         суднобудування;

б)         металургія;

в)         вугільна;

г)         текстильна.

Перший в світі пароплав був сконструйований у:

а)         Великобританії;

б)         США;

в)         Франції.

У якій галузі промисловості Великобританії у останній третині XVIII ст. роз-почався промисловий переворот:

а)         металургійній;

б)         машинобудівній;

в)         легкій;

г)         вугільній.

Який з винахідників вперше винайшов механічний ткацький верстат:

а)         Д. Аркрайт;

б)         Е. Картрайт;

в)         Дж. Кей;

г)         Е. Уітні.

Перший у світі паровоз був сконструйований у

а)         США;

б)         Англії;

в)         Франції;

г)         Росії.

10. Яка соціальна група була ініціатором реалізації «прусського шляху» розвиткукапіталізму в сільському господарстві?

а)         торгова буржуазія;

б)         заможні селяни;

в)         промислова буржуазія;

г)         поміщики.

РОЗДІЛ 32.

ГОСПОДАРСТВО ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУВ ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XIX - НА ПОЧАТКУ XX СТ.