§ 1. Революція в галузі науки та її наслідки

магниевый скраб beletage

Основною рисою економічного розвитку капіталістичних країн в кінці XIX ст.був поступовий перехід від капіталізму, заснованому на вільній конкуренції окремихсамостійних підприємств, до монополістичного капіталізму.

За останні десятиріччя XIX ст. світова промислова продукція виросла більше ніжв 3 рази. В різних галузях промисловості на основі досягнень науки відбулися вели-кі технічні зрушення. Особливо велике значення мали винаходи і вдосконалення велектротехнічній та хімічній промисловості, в металургії та машинобудування. Та-кий стрибок в розвитку світового промислового потенціалу був зв'язаний з початкомII науково-технічної революції.

На рубежі XIX-XX ст. кардинально змінилися основи наукового мислення, пе-реживає розквіт природознавство, йде створення єдиної системи наук. Цьому сприя-ло відкриття електрона і радіоактивності.

Пройшла нова наукова революція, яка розпочалася у фізиці і охопила всі основнігалузі науки. Її представляють М. Планк, який створив квантову теорію, та А. Ейнш-тейн, який створив теорію відносності, яка ознаменувала прорив в галузь мікросвіту.

Процес революційних перетворень в галузі науки охопив техніку та техноло-гію. В 1867 р. в Німеччині В. Сіменс винайшов електромагнітний генератор. В 70-тіроки була винайдена динамо-машина, яку можна було використовувати як генераторелектроенергії.

У 80-90-х роках винайдені двигуни внутрішнього згорання — карбюраторний(Н. Отто, Німеччина, 1887 р.) та дизельний (Р. Дизель — Німеччина, 1893 p.).

У 80-х роках двигуни внутрішнього згоряння були вдосконалені. На їх базі ні-мецькі винахідники І.Г. Даймлер і К. Бенц створили автомобіль.

Відкриття в галузі виробництва хімічної продукції (синтетичні барвники, кисло-ти, фарбувальні, лікарські, парфумерні та інші вироби) дали поштовх для прискоре-ного розвитку хімічної промисловості.

Велике економічне значення мали технічні вдосконалення в металургії — кон-верторний спосіб виробництва сталі, впровадження мартенівських печей, що значнопідвищували продуктивність праці.

Темпи технічного прогресу були вражаючими, їхні результати важко переоціни-ти. Технічні та технологічні відкриття різко підвищили ефективність праці, почалосямасове виробництво товарів, знизилася їх собівартість.

Нова ступінь розвитку продуктивних сил капіталістичної промисловості обумо-вила значні зміни в самій структурі економіки. Прискорюється процес індустріаліза-ції. Змінилася роль важкої промисловості порівняно з легкою: вона стає провідною.