§ 4. Неолібералізм

магниевый скраб beletage

Неоліберальні концепції державного регулювання економіки

Неолібералізм — один з основних напрямів сучасної економічної теорії та еконо-мічної політики, які ґрунтуються на визнанні необхідності поєднання державного ре-гулювання економіки зі здійсненням принципів економічної свободи, максимальноможливим використанням ринкових механізмів і вільної конкуренції в умовах зрос-таючої тенденції до монополізації господарського життя суспільства. Неолібералізмприйшов на зміну класичному лібералізму, ідеї якого на початку XX ст. виявилисянедостатніми для розробки відповідної системи ефективних заходів, спрямованих назапобігання монополізації ринкового господарства, соціальній поляризації суспіль-ства, нарощуванню державного інтервенціонізму. Велика депресія 1929-1933 рр.означала остаточний занепад класичного лібералізму, моделі вільного ринковогогосподарства, що набуло відображення, з одного боку, в генезисі кейнсіанства якідеології макроекономічного регулювання, а з іншого — в суттєвому перегляді всієїсистеми ліберальних поглядів, насамперед щодо проблеми співвідношення ринковихі державних механізмів координації господарського життя суспільства. Саме в ре-зультаті перегляду ортодоксальних ліберальних позицій у 30-ті роки XX ст. виниклирізні теоретичні школи економічного неолібералізму, який багато в чому є підсумкомтривалої ідейної полеміки навколо проблем, породжених системою природного по-рядку і послідовним державним втручанням в економіку.

Вирішення цих завдань узяли на себе німецькі неоліберали, які в період між дво-ма світовими війнами безпосередньо зіткнулися з гострими соціальними наслідка-ми саморуйнування ринкового господарства, тоталітарною диктатурою фашизму, звиникненням, розвитком і цілковитим крахом централізовано керованої примусовоїекономіки. У Німеччині на початку 30-х років було як мінімум три групи неолібера-лів, кожна з яких зробила помітний внесок у з'ясування можливості антитоталітарноїі соціальної еволюції системи вільного підприємництва, в теорію і практику соціаль-ного ринкового господарства.

Найстаріша група німецьких неолібералів, яка склалася в еміграції у Стамбуліпісля приходу нацистів до влади і яку очолили В. Репке і А. Рюстов, зазнала істотно-го впливу ідей і поглядів Л. Мізеса. Найважливіша її заслуга — розробка загальнихоснов і пріоритетів теорії і політики неолібералізму, аналіз його соціальних функційі специфіки на відміну від економічної платформи класичного лібералізму, зокрематеорії природного порядку. Особливу увагу ці економісти приділяли питанням теоріїекономічного ладу й економічної політики, розмежуванню і взаємозв'язку цих по-нять. Економічний лад суспільства, за В. Репке, покликаний розв'язати дві головніпроблеми: по-перше, забезпечити господарський порядок, що надійно функціонує, умежах якого правильно визначалося б, що, коли, в якій кількості та в який спосіб маєбути вироблене; по-друге, забезпечити економічні умови і стимули, які спонукалиб людей до продуктивної праці, до створення максимальної кількості благ і послугнайвищого ґатунку. Саме на це має бути спрямована економічна політика держави,яка, з одного боку, підтримувала б загальні принципи й умови господарювання, а зіншого — за допомогою фінансово-податкових важелів стабілізуюче впливала б наекономічні процеси. Найадекватніше цим вимогам відповідає, на думку В. Репке,конкурентний лад ринкового господарства і властива йому економічна політика.

Друга група сформувалася навколо В. Ойкена і Ф. Бьома у Фрейбурзькомууніверситеті. На відміну від В. Репке і А. Рюстова, вони розпочинали як самостій-ні дослідники, залучивши чимало наукової молоді. Так виникла фрейбурзька школанеолібералізму, представники якої зуміли багато в чому подолати обмеженість ні-мецької національної економіки, що характеризувалася прагматичністю, описовістюв дослідженні конкретно-історичних форм розвитку окремих країн на шкоду теоре-тичним узагальненням і висновкам. Водночас, теоретики фрейбурзької школи засво-їли і розвинули найважливіші положення історичної школи в Німеччині серединиXIX ст., у межах якої, чи не вперше в економічній науці, розроблялися класифікаціїнаціональних господарств, було виділено спільні стадії господарського розвитку длярізних країн та ін. Принципи, покладені в основу цих класифікацій, критерії визна-чення стадій історичного та економічного розвитку, трактування економічної систе-ми й системоутворюючих факторів — такий основний зміст теорії та політики госпо-дарського ладу В. Ойкена. По суті, В. Ойкену в його праці «Принципи економічноїполітики» (Тюбінген, 1952 р.) вдалося поєднати два основні способи мислення, якимвін дав назву «мислення в історичних формах» і «мислення у формах ладу». Заслу-гою В. Ойкена, на думку лібералів, є також трактування ним економічної науки яктеоретичної основи для визначення цілей, інструментів, форм економічної політики,спрямованої на формування, підтримання і розвиток конкурентного ладу ринковогогосподарства. Теоретики фрейбурзької школи, більш відомі як ордоліберали, доситьдетально виклали свої уявлення про теорію і політику ладу.

Третя група німецьких економістів, репрезентована А. Мюллером-Армаком,Л. Ерхардом та їх учнями, увійшла в історію як кельнська школа неолібералізму, вмежах якої було розроблено концепцію соціального ринкового господарства. Тодіяк В. Репке і А. Рюстов у 20-ті роки досліджували основні проблеми теорії ладуі політики ладу, а В. Ойкен працював над «Принципами економічної політики»,А. Мюллер-Армак розпочав розробку концепції соціального ринкового господарства,використовуючи праці своїх попередників і спираючись на теоретичні підвалини ор-долібералізму фрейбурзької школи, які в той час уже склалися.

Термін «соціальне ринкове господарство» запропонував А. Мюллер-Армак піс-ля 1946 р. для характеристики форм переходу від воєнної, надцентралізованої еко-номіки до мирної, і розглядав таке господарство спочатку як тимчасовий захід дляпожвавлення господарського життя і розв'язання проблем відбудови народного гос-подарства. Відтак, це поняття наповнилося новим змістом і перетворилося на кон-цепцію нового економічного ладу для ФРН, послідовно реалізовану ще у 50-ті роки векономічній політиці міністра господарства, а згодом віце-канцлера і канцлера ФРНЛ. Ерхарда. У його праці «Добробут для всіх» (1956 р.) відображено узагальненийдосвід практичного здійснення концепції соціального ринкового господарства у по-воєнній ФРН на основі ідей неолібералізму.

У генезисі німецького неолібералізму на прикладі трьох основних груп йогопредставників виразно виявилася тенденція до створення єдиної, спільної теоріїтрансформації тоталітарного ладу з централізовано керованою, примусовою еконо-мікою в демократичний лад на основі вільного господарювання з його орієнтацієюна вирішення соціальних проблем. Спільними зусиллями трьох груп німецьких не-олібералів було розроблено дуже прагматичну й водночас ідеологічно привабливуконцепцію відбудови у ФРН зруйнованого за роки фашистської диктатури і війнивільного ринкового господарства, позбавленого недоліків класичної ліберальної мо-делі та наділеного більш-менш надійними соціальними й антимонопольними стабі-лізаторами. Методологічна основа і найважливіші елементи концепції соціальногоринкового господарства — це теорія і політика ладу Репке-Рюстова, ідеальні типигосподарства і принципи економіко-політичних заходів щодо адаптації ринкової еко-номіки до розв'язання соціальних проблем Мюллера-Армака — Ерхарда.

Економічні концепції монетаристів. М. Фрідмен

З 30-х по 70-ті роки XX ст. в економічній теорії й економічній політиці панувалиекономічні погляди кейнсіанства. Однак у 70-ті роки відбувся поворот до неокла-сичної теорії, пов'язаний з дискредитацією кейнсіанства внаслідок розвитку такихпроцесів, як «стагфляція», тобто одночасного зростання безробіття і рівня цін, щоне могло бути пояснене в рамках економічної теорії Кейнса. Сучасний варіант нео-класичної теорії представлений у вигляді теорії монетаризму. Теорія одержала назву«монетаризм», оскільки у своїх основних ідеях спиралася на кількісну теорію гро-шей. Слід зазначити, що кількісна теорія грошей — одна з найстаріших економічнихдоктрин, зародження якої належить ще до XVI ст. — часу становлення першої еко-номічної школи — меркантилістів. Кількісна теорія грошей була своєрідною реакці-єю на основні постулати меркантилізму, зокрема на характерну для меркантилістівдоктрину про те, що гроші прискорюють торгівлю, збільшуючи швидкість обертання,і тим самим впливають благотворно на виробництво.

Під сумнів тезу про позитивний вплив збільшення дорогоцінних металів у кра-їні поставили англійські філософи Дж. Локк (1632-1704) і Д. Юм (1711-1776), якіпрямо пов'язали кількість дорогоцінних металів (платіжних засобів) і рівень цін, зро-бивши висновок про те, що товарні ціни є дзеркальним відображенням маси благо-родних металів, наявних у країні. Вони стверджували, що рівень цін у середньомузмінюється пропорційно до зміни кількості грошей, і інфляція виникає всякий раз,коли занадто багато грошей зустрічається із занадто малою кількістю товарів.

Найбільш чітку версію кількісної теорії грошей висунув американський еконо-міст Ірвінг Фішер (1867-1947), який у праці «Купівельна сила грошей» (1911 р.), ви-вів своє знамените рівняння, що ґрунтується на двоякому вираженні суми товарнихугод:

як добуток маси платіжних засобів на швидкість їх обігу;

як добуток рівня цін на кількість реалізованих товарів.

Рівняння Фішера має такий вигляд:

Мх V = P х Q,

де М — обсяг платіжних засобів;

V — швидкість обігу;

Р — середньозважений рівень цін;

Q — сума всіх товарів.

Рівняння обміну складається з двох частин. Права частина — «товарна» — пока-зує обсяг реалізованих на ринку товарів, цінова оцінка яких задає попит на гроші.Ліва частина — «грошова» — показує кількість грошей, сплачених при купівлі товаріву різноманітних угодах, що відображає пропозицію грошей. Отже, рівняння Фішерахарактеризує рівновагу не тільки товарного, а й грошового ринку. Оскільки гроші єпосередником в актах купівлі-продажу, то кількість сплачених грошей завжди будетотожна сумі цін реалізованих товарів і послуг, тобто це рівняння становить тотож-ність, де рівень цін прямо пропорційний кількості грошей та швидкості їх обертан-ня й обернено пропорційний обсягу торгівлі. Прагнучи довести нейтральність такихфакторів, як V і Q, Фішер приймає посилку неокласичної теорії про те, що виробни-цтво перебуває в точці максимально можливого обсягу, а швидкість обігу грошей єпостійною величиною. Ці припущення дали Фішеру можливість стверджувати, щов довгостроковому плані розвиток економіки визначається реальними факторами(факторами пропозиції), а гроші впливають тільки на рівень цін.

Варто підкреслити, що теорія монетаризму, як і всі варіанти кількісної теорії гро-шей, базується на таких основних посилках:

кількість грошей, які є в обігу, визначається автономно;

швидкість обертання грошей жорстко фіксована;

зміна кількості грошей справляє однаковий вплив на ціни всіх товарів;

виключається можливість впливу грошової сфери на реальний процес відтво-рення.

Кількісна теорія грошей лягла в основу політики, яка проводилася центральнимибанками майже всіх країн Західної Європи у 20-х роках XX ст. Ця політика не прине-сла бажаних результатів, чим деякою мірою й пояснюється поворот від неокласичноїтеорії грошей до кейнсіанської, в якій гроші впливають насамперед не на ціни, а назайнятість і обсяг виробництва. Однак у 70-ті роки знову намітилося повернення донеокласичних теорій, одним із варіантів яких з'явився «монетаризм», безпосередньопов'язаний з ім'ям американського економіста М. Фрідмена.

Мільтон Фрідмен (нар. 1912 р.) — американський економіст, світову популяр-ність якому принесла книга «Дослідження в галузі кількісної теорії грошей» (1956 р.).

Фрідмен є прихильником класичної школи, поділяючи одну з головних її тез —про невтручання держави в економіку. Причому на відміну від представників нео-ліберального напряму, що захищають ринок з ідеологічних і моральних позицій,Фрідмен захищає його з утилітарних позицій. Аргументація така: ринок є гарантомвільного вибору, а самий вільний вибір — умовою ефективності й життєздатностісистеми. Життєздатної, насамперед, тому, що вільний обмін, на якому вона ґрунту-ється, здійснюється тільки тоді, коли він вигідний обом сторонам. Іншими словами,кожна угода або приносить вигоду, або взагалі не укладається; отже, загальна вигодав ході обміну зростає. Механізмом, який забезпечує реалізацію економічної волі йвзаємозв'язок дій вільних індивідів, є механізм цін.

Фрідмен звертає увагу на те, що ціни одночасно виконують три функції: інфор-маційну, стимулюючу і розподільну. Інформаційна функція пов'язана з тим, що ціни,вказуючи на зміни попиту та пропозиції, несуть у собі інформацію про потреби в тихчи інших товарах, про дефіцит чи надлишок ресурсів і т. ін. Ця функція має надзви-чайно важливе значення для координації економічної активності. Друга функція по-лягає в стимулюванні людей ефективно використовувати наявні ресурси для того,щоб одержати якнайбільше високооцінюваних ринком результатів. Третя функціяпоказує що і скільки одержує той чи інший економічний суб'єкт (оскільки ціни одно-часно є і чиїмись доходами). Усі ці функції цін тісно взаємозалежні, і спроби виклю-чити одну з них негативно позначаються на інших. Тому прагнення соціалістичнихурядів відокремити останню функцію від інших і змусити ціни сприяти реалізаціїсоціальних цілей Фрідмен вважав абсурдним, оскільки, на його думку, ціни нада-ють спонукальні мотиви тільки у зв'язку з тим, що беруть участь у розподілі доходів.Якщо ціни не виконують третю функцію — розподілу доходу, то людині немає сенсутурбуватися щодо інформації, яку несе в собі ціна, і немає сенсу реагувати на цю ін-формацію. Ефективність економічної системи і її гнучкість залежать від можливостііндивідуального вибору, тому Фрідмен є прихильником вільного ринку. Разом із тим,він визнає, що «ринкова модель» не повинна безроздільно панувати в суспільстві.Якщо для окремого підприємця характерна орієнтація власних зусиль на збільшенняприбутку, то для суспільства в цілому може бути далеко не байдуже, якою мірою всійого члени мають доступ до цілої низки благ, що у цьому суспільстві — з погляду па-нівних у ньому культурних, моральних, релігійних та інших підвалин — вважаютьсябезумовно необхідними для життя людини. До таких благ (із середини XX ст.) нале-жать насамперед освіта і медичне обслуговування, а також механізм матеріальної за-безпеченості громадян незалежно від результатів їхньої конкретної діяльності. ТомуФрідмен, допускаючи державне втручання для забезпечення всім громадянам до-ступу до цих благ, підкреслює необхідність пошуку компромісу між неминучими забудь-якого втручання елементами диктату й індивідуальним волевиявленням. Фрід-мен допускає державне втручання тільки в таких формах, які мінімально обмежуютьсвободу людини, у тому числі свободу витрачати гроші. Звідси випливають і реко-мендації Фрідмена щодо надання допомоги незаможним у грошовій, а не натураль-ній формі і введення замість безпосередніх виплат малозабезпеченим людям (доходияких не досягають установленого мінімального рівня) системи податків на особистідоходи, що не знижує активності людей щодо поліпшення їхнього матеріального ста-новища, так званої системи негативних податків. Однак у цілому Фрідмен є супро-тивником надмірного розширення сфери надання соціальних благ, вважаючи, що цепороджує «інституціональне безробіття» і «нову бідність».

Однак світову популярність Фрідмену принесли не його світоглядні погляди,а розробка сучасної версії кількісної теорії грошей. За духом вона близька до нео-класичної, тому що припускає гнучкість цін і заробітної плати, обсяг виробництва,що прагне до максимуму, й екзогенний (тобто зовнішній стосовно системи) характерпропозиції грошей. Своїм завданням Фрідмен поставив пошук стабільної функції по-питу на гроші за сталої швидкості їх обертання.

Функція попиту на гроші близька до кембриджського варіанту і має такий вигляд:

M = f(Y, х),

де: Y — номінальний дохід;

х — інші фактори.

Запропонована Фрідменом функція попиту на гроші є ключовим моментом йогогрошової теорії: знаючи параметри цієї функції, можна визначити ступінь впли-ву зміни грошової маси на динаміку цін чи на відсоток. Це, однак, можливо лише втому разі, якщо функція стійка. Фрідмен вважає, що за інших рівнянь попит на гроші(утримуваний населенням грошовий запас) становить стійку частку номінальноговалового національного доходу. Якщо дохід родини не досягає мінімуму, нарахову-ється негативний податок за єдиною ставкою на «недоотриману» частину доходу,після чого отримана величина «податку» фактично додається до того доходу, якийфактично одержала родина. За такої системи людям стає вигідніше більше заробля-ти, а не «сидіти» на утриманні держави, оскільки чим більший зароблений дохід, тимбільшим буде дохід після «сплати» податків. Рівняння має такий вигляд:

M = Y + P,

де: М — довгостроковий середньорічний темп зростання пропозиції грошей;

Y — довгостроковий середньорічний темп зміни реального (у постійних цінах)сукупного доходу;

Р — рівень цін, за якого грошовий ринок перебуває в стані короткострокової рів-новаги.

Іншими словами, цим рівнянням Фрідмен хотів показати, що в довгостроковомуплані зростання грошової маси не позначиться на реальних обсягах виробництва івтілиться лише в інфляційному зростанні цін, що цілком укладається в кількісну те-орію грошей і в більш широкому плані відповідає уявленням неокласичного напрямуекономічної теорії.

Стабільність руху грошової маси Фрідмен розглядає як одну з найважливішихумов стабільності економіки в цілому. Він пропонує відмовитися від спроб викорис-тання кредитно-грошових важелів для впливу на реальні змінні (рівень безробіття івиробництва) і як мету цієї політики визначає контроль над номінальними змінними,насамперед цінами. Досягнення цієї мети Фрідмен бачить у дотриманні «грошовогоправила», яке допускає стабільне і помірне зростання грошової маси в межах 3-5%у рік. Ці рекомендації прямо пов'язані з розробкою так званої проблеми запізнюван-ня. Ще Фішер визнавав, що наслідки кредитно-грошової політики держави виявля-ються із затримкою. Фрідмен показав, що таке запізнювання становить від 12 до 16місяців, і це було дуже тривожним висновком, тому що надійно пророкувати станринку економісти вміють, як вважається, не більше ніж на рік уперед. У цьому разірекомендації економістів щодо теперішньої політики будуть мати сумнівну цінність.Тому Фрідмен запропонував відмовитися від гнучкої кредитно-грошової політики,узявши за правило постійно нарощувати грошову масу невеликими і досить рівними(за роками) порціями. При встановленні розмірів таких збільшень, Фрідмен запро-понував орієнтуватися на два показники, отримані на основі обробки статистичнихданих: середньорічний приріст обсягу валового національного продукту (у фізично-му виразі) за багато років і середньорічний темп зміни швидкості обертання грошовоїмаси. Виконавши необхідні обчислення, Фрідмен й одержав темп зростання грошо-вої маси в 3-5%. Неважко припустити, що Фрідмен виступив за обмеження надмір-ної свободи дій центральних кредитно-грошових органів, вважаючи, що будь-якийрізкий захід центрального банку може спричинити непередбачувані наслідки.

Теорії «економіки пропозиції» та «раціональних очікувань»Теорія «економіки пропозиції»

Багато хто з економістів розчарувався у спробах пояснити і розв'язати проблемуекономічної стабільності методами попиту. Традиційна політика попиту не дуже доб-ре спрацьовує в сучасній змішаній економічній системі. Прихильники теорії «еко-номіки пропозиції» виходять з того, що головним є пропозиція товарів і послуг, а непопит на них. Тому вони вважають за важливе створювати якнайсприятливіші умо-ви для розвитку підприємницької діяльності: зменшувати податки, послаблюватидержавне регулювання. Єдиний спосіб, у який уряд може стимулювати економіч-ний розвиток, — це поліпшити для фірм перспективи одержання прибутків. У 80-тіроки у багатьох країнах світу (особливо в США) податкова політика стала головнимінструментом державного стимулювання економічного розвитку. Характерною осо-бливістю була лібералізація ставок оподаткування. Здавалося б, що вона мала при-звести до втрати доходів державного бюджету. У ринковій економіці це можливо,але лише в короткостроковому періоді. У довгостроковій перспективі лібералізаціяставок податків збільшує надходження до бюджету, скорочує його дефіцит, стримуєінфляцію. Прихильник теорії «економіки пропозиції», відомий американський еко-номіст Артур Лаффер вважає, що нижчі ставки податків можуть дати вагоміші по-даткові надходження коштів до державного бюджету, ніж високі.

Ефект Лаффера виявляється не завжди. Для того, щоб він став реальністю, необ-хідні розвинуті ринкові відносини, вільне перетворення заощаджень в інвестиції, на-дійний контроль за інфляцією, добре організована податкова служба тощо.

Теорія «раціональних очікувань»

У 70-ті роки професор Чиказького університету Роберт Лукас разом із колегамипіддав сумніву багато кейнсіанських і монетаристських ідей. Вони обстоювали думкупро те, що люди можуть раціонально передбачити майбутнє і реагувати відповідно довласних інтересів. Це означає, що люди формують свої очікування, зокрема і щодоінфляції, на підставі слушних уявлень про функціонування економіки.

Засновники теорії «раціональних очікувань» вважають, що лише ринок, а не дер-жава, може оперативно реагувати на раціональні очікування людей. Якщо ринковаекономіка і система цін мають риси досконалої конкуренції, то ринки адаптуютьсяшвидко і ніяка політика стабілізації не зможе результативно впливати на виробни-цтво та зайнятість. Усі заходи держави негайно нейтралізуються поведінкою індиві-да на ринку, тому державне втручання в економіку є неефективним. Але за теорією«раціональних очікувань» неефективність політики зумовлена не політичними по-милками або нездатністю урядовців приймати своєчасні рішення, а реакцією людейна очікувані наслідки цієї політики. Висновок полягає в тому, що найкраще дати рин-ковій економіці свободу, але вже на основі нових аналітичних методів.

Теорія «раціональних очікувань» привернула до себе увагу багатьох економістів,по-перше, тим, що вона намагається встановити зв'язок між макро- і мікроекономіч-ними теоріями, а по-друге, прагне з'ясувати, чому інфляція і безробіття можуть існу-вати водночас, і через суб'єктивні дії людей вирішити цю проблему.

Нині більшість економістів не погоджуються з основними положеннями теорії«раціональних очікувань». Перш за все висловлюються сумніви щодо того, що людидобре поінформовані й обізнані в ситуаціях. Далі критикують тезу, що ринковий ме-ханізм діє негайно й досконало, бо насправді ринки не є суто конкурентними, отже,вони не можуть оперативно пристосовуватись до мінливих умов функціонуванняекономіки.

Як бачимо, світова економічна наука розробила кілька теоретичних концепцій ви-ходу національної економіки з кризи і досягнення макроекономічної стабільності. Ре-алізація їх на практиці — це справа і мистецтво політиків та їх економічних радників.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

Які основні тенденції визначали розвиток економічної теорії ХХ ст.?

Визначіть зв'язок між основними категоріями в економічній теорії Дж. М. Кейн-са.

Які основні елементи містить процес так званого неокласичного відродження вкраїнах розвиненої ринкової економіки?

Які твердження покладено в основу теорії раціональних сподівань?

Яке місце займає теорія економіки пропозиції в структурі сучасної економіч-ної думки?

У чому полягає неоднозначність суджень вчених щодо нинішньої класичноїситуації?

Контрольні тести

Хто в ХХ столітті розвинув теорію ефективного попиту Т. Мальтуса?

а)         Дж. Кейнс;

б)         М. Фрідмен;

в)         Л. Ерхард;

г)         Ф. Хайєк.

Термін «економікс» одержав загальне визнання після того, як його вперше ви-користав у заголовку праці:

а)         Жан Батіст Сей;

б)         Джон Стюарт Мілль;

в)         Альфред Маршалл;

г)         Джон Мейнард Кейнс

Як Дж. М. Кейнс сформулював «закон Сея»:

а)         закон економічної рівноваги;

б)         закон попиту і пропозиції;

в)         попит породжує відповідну йому пропозицію;

г)         пропозиція створює відповідний їй попит.

Згідно з «основним психологічним законом» Дж. М. Кейнса зі зростанням до-ходів темпи приросту споживання:

а)         залишаються на попередньому рівні;

б)         випереджають темпи приросту доходів;

в)         зростають, але не тією ж мірою, що й доходи;

г)         зменшуються порівняно з попереднім рівнем.

Термін «соціальне ринкове господарство» належить:

а)         Дж. М. Кейнсу;

б)         М. Фрідмену;

в)         А. Мюллеру-Армаку;

г)         П. Самуельсону.

Назвіть представника раннього інституціоналізму з наведеного списку:

а)         А. Маршал;

б)         М. Фрідмен;

в)         Т. Веблен;

г)         Ф. Ліст.

Термін «соціальне ринкове господарство» уперше використовував:

а)         Дж. М. Кейнс;

б)         А. Мюллер-Армак;

в)         М. Фрідмен;

г)         К. Менгер.

Представники нової історичної школи аналізували:

а)         економічний розвиток країни;

б)         соціальний розвиток країни;

в)         особливості соціально-економічного розвитку на новому етапі;

г)         ринкове господарство.

Л. Брентано як виразник ідеї класового миру пропонував:

а)         політичну боротьбу класів;

б)         ідею «соціального миру»;

в)         насильницькі методи боротьби;

г)         немає правильної відповіді.

10. Монетаристи вважають, що швидкість обігу грошей :

а)         непостійна;

б)         постійна;

в)         часом постійна;

г)         часом непостійна.

РОЗДІЛ 3.

ПРОЦЕС СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА,ЙОГО ФАКТОРИ ТА ФАЗИ