§ 1. Економіка провідних країн в роки Другої світової війни.

магниевый скраб beletage

Економічні наслідки війни

Друга світова війна (1939-1945) виникла в результаті загострення економічнихта політичних протиріч імперіалізму. Вона була розв'язана головними агресорами —Німеччиною, Італією та Японією і стала найкрупнішою економічною катастрофою.

У війну були втягнуті 60 держав з населенням більше 4/5 мешканців планети.Військові дії відбувалися на території 40 держав Європи, Азії, Африки і охопилипростори Атлантичного, Тихого, Індійського та Північного Льодовитого океанів. Ві-йна забрала життя близько 55 млн осіб. Знищено національне багатство вартістю316 млрд. дол.

Господарство воюючих країн було переведено на воєнні рейки, а виробництвозброї, боєприпасів, амуніції, бойової техніки тощо стало пріоритетним. Так, у Німеч-чині з початком війни промисловість працювала на військові потреби, випускаючиодні з кращих у світі танки, літаки, гармати. Виробництво військової техніки і зброїстимулювало розвиток важкої промисловості. Легка промисловість набагато відста-вала від неї.

Військові успіхи Німеччини на початковому етап другої світової війни дали мож-ливість використовувати економічний потенціал завойованих країн.

Військова промисловість під час війни була основою економіки. У 1939 р. її пито-ма вага в загальній вартості валової продукції становила 80% . Потребу в робочій силінацисти задовольняли за рахунок примусової праці військовополонених, мільйонівдепортованих з окупованих країн.

Незважаючи на тотальну мілітаризацію, німецька економіка була неспроможноюповністю задовольнити потреби фронту. З кінця 1943 р. Німеччина відчула серйознітруднощі в усіх галузях господарства. Були порушені зв'язки між окремими еконо-мічними комплексами, відчувалася гостра нестача сировини, палива, людських ре-сурсів, фінансових засобів.

З другої половини 1944 р. промислове та сільськогосподарське виробництво різ-ко знижується. Наступає економічний крах.

Єдиною державою, що не лише не зазнала краху, а навпаки, виявилася сильною,були США. Ще до вступу у війну (7 грудня 1941 р.) США надавали в позику чиоренду зброю, боєприпаси, стратегічну сировину, продовольство та інші матеріальніресурси країнам антигітлерівської коаліції. Ленд-ліз, так називалася широкомасш-табна система допомоги США країнам-союзницям, став одним з найбільших джерелзбагачення держави у роки Другої світової війни. Ленд-ліз забезпечив масовий збутамериканських товарів і продуктів на зовнішньому ринку (загальна сума поставокза ленд-лізом становила 46,7 млрд. дол.). Унаслідок цього США перетворилися намогутній військовий «арсенал», а промислове виробництво за період з 1939 по 1944 р.

зросло більш як удвічі. У розпал війни США давали 60% світового промислового ви-робництва. Частка США у світовому капіталістичному експорті зросла з 14 до 33%.У 1944 р. американський долар став головною валютою міжнародних платежів і роз-рахунків.

Значно більше, ніж США, постраждала в Другій світовій війні Великобританія.Було блоковано морські комунікації, окуповано деякі колонії, втрачено частину тор-гового і військово-морського флоту. Промислове виробництво, незважаючи на зна-чне збільшення випуску військової продукції, скоротилося на 5%, а сільськогоспо-дарське — наполовину.

У роки війни і після неї активізувався національно — визвольний рух у колоніяхБританської імперії. З її складу вийшли Індія, Цейлон, Бірма, інші колонії, що значноускладнило економічне становище метрополії.

Безпосереднім наслідком війни для Англії стало посилення залежності від США.

Франція, незважаючи на значний економічний потенціал, у роки другої світовоївійни також зазнала величезних збитків. Рівень промисловості в 1944 р. порівняноз довоєнним становив 38%. Більшість шахт, електростанцій, суднобудівних заводівбуло зруйновано. Франція втратила весь торговий і військовий морський флот. Роз-падалася французька колоніальна система. Національна валюта (франк) девальвува-лася. Капіталовкладення за кордоном зменшилися в 10 разів. Загальні втрати країниу війні оцінювалися у 1440 млрд. довоєнних франків.

Японія виступила у війні на боці гітлерівської коаліції і на початковому етапі ві-йни мала певний успіх — захопила Філіппіни, Бірму, Індонезію, В'єтнам та інші тери-торії. У 1941-1942 рр. вона, маючи запаси продовольства, паливно-енергетичних ре-сурсів, рідкісних металів, успішно вела війну зі США. Війна сприяла перетвореннюЯпонії в індустріально-аграрну державу, збільшенню частки важкої промисловості.Зростала концентрація виробництва, а розміри контролюючого капіталу в компаніях«Міцубісі» й «Сумітомо» зросли у 10 разів, у «Міцуї» — більше ніж у 6 разів. Про-те витримати тривале суперництво з американською військовою потугою Японія незмогла.

Після американських атомних бомбардувань Нагасакі і Хіросіми у серпні 1945 р.Японія капітулювала.

Отже, результатом війни було знищення, демонтаж індустріальних господарствНімеччини, Франції, Японії, багатьох менших індустріальних країн Європи. Частко-во було знищено господарство Англії. Єдиною індустріальною країною, яка під часвійни пережила справжнє економічне піднесення, були США.

В результаті війни зазнав серйозних руйнувань механізм міжнародних валютнихвідносин. У 1944 р. у Бреттон-Вудсі (США) відбулася міжнародна фінансова кон-ференція, на якій був створений Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банкреконструкції та розвитку.

У липні 1947 р. в Парижі було створено Організацію європейського економічногоспівтовариства (ОЄЕС), завданням якої було вироблення спільної програми відбу-дови Європи.