§ 5. Японське «економічне диво»

Японське «економічне диво» розпочалося приблизно у 1948 p., через три рокипісля нищівної поразки і воєнних руйнувань, коли країна ще була під військовоюокупацією. До початку 1953 р. Японія досягла довоєнного економічного рівня, якщоговорити про ВНП. Відтоді вона зберегла високі темпи зростання виробництва. Про-тягом 1952-1963 рр. її ВНП майже потроївся і характеризувався щорічним прирос-том у 9%; протягом цих же років обсяг виробництва товарів зріс у 5 разів, а спожи-вання подвоїлося. Від початку тріумфального економічного поступу і до 70-х роківЯпонії вдалося утвердитися в ролі могутньої промислової держави. Які основні пере-думови японського «економічного дива»?

Американська окупаційна влада провела в країні цілий ряд важливих перетво-рень, які значною мірою сприяли розвиткові японського суспільства і господарства.Було розпущено збройні сили, встановлено демократичні свободи, запроваджено за-гальне виборче право, сформовано парламент, уряд, прийнято конституцію. Окупа-ційні власті здійснили ряд економічних реформ. Було введено антимонопольне зако-нодавство, згідно з яким розпущено найбільші монопольні концерни. Американськіфінансові радники провели реформу податкової системи. Були зменшені податки напідприємницьку діяльність. Встановлювався твердий обмінний курс ієни. Реформи вцілому пожвавили і посилили конкуренцію підприємців, сприяли росту виробництва.

У 1946-1949 pp. була проведена земельна реформа, яка ліквідувала поміщицькеземлеволодіння. Держава викупила у поміщиків і продала селянам майже 80% усіхсільськогосподарських угідь.

Важливу роль у повоєнній відбудові японської економіки відіграла американськадопомога. Стабілізаційна лінія Дж. Доджа, якому президент США Г. Трумен дору-чив очолити перетворення в Японії, сприяла нормалізації фінансів, відновленню ме-ханізмів відтворення. Величезні американські капіталовкладення, а також внутрішнінакопичення капіталу дали змогу повністю оновити обладнання, створити нові ви-робництва. У березні 1952 р. набрав чинності закон про сприяння раціоналізації ви-робництва. Згідно із законом підприємства отримували державну допомогу, податковіта інші фінансові пільги за умови модернізації виробництва, оновлення устаткування.

Японці успішно використовували зарубіжні досягнення в найсучасніших галу-зях індустрії. Закуповуючи патенти й ліцензії на наукові відкриття, оригінальні тех-нології тощо і вміло пристосовуючи їх до своїх умов, японці отримували величезніприбутки. Ряд значних технічних новинок народилися і були запроваджені в масовевиробництво на японських фірмах. У другій половині 50-х років — нейлон, транзис-торні приймачі, у 60-70-х роках — аудіостереосистеми, відеокамери і відеомагніто-фони, у 80-х — комп'ютеризовані роботи, мікросхеми на кремнієвих кристалах (чіпи)та ін. Японія стала лідером у такій важливій галузі науково — технічного прогресу, якелектронна промисловість.

Головним чинником економічного зростання є, безперечно, повсякденна напо-леглива праця більш ніж 120-мільйонного японського народу, його працелюбність,самовіддача, жертовність і високий патріотизм.

Японські робітники працюють інтенсивніше, за нижчу платню, у них довший ро-бочий день, тиждень. Це впливало на зниження собівартості продукції, її ціну.

Завдяки цим та деяким іншим чинникам Японія досягнула передових рубежів усвіті і перетворилася в один із світових центрів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

Які економічні наслідки Другої світової війни?

У чому полягає значення плану Маршалла для відбудови європейської економіки?

У чому сутність концепції соціально-орієнтованого ринкового господарства?

Чому економічна політика Л. Ерхарда в ФРН сприяла високій ефективностігосподарських реформ його уряду?

У чому сутність економічної політики голлізму?

Проаналізуйте чинники, що сприяли «економічному диву» в Японії.

Контрольні тести

У якому році було створене Європейське економічне співтовариство («Спіль-ний ринок»)?

а)         1945;

б)1957;

в)1933;

г)         1987.

Яка країна стала родоначальницею соціального ринкового господарства?

а)         Швеція;

б)         США;

в)         Франція;

г)         Німеччина;

д)         Японія.

Хто з нижче вказаних політиків метою своїх реформ бачив створення «соціаль-ного ринкового господарства»?

а)         М. Тетчер;

б)         Л. Ерхард;

в)         Р. Рейган;

г)         Ф. Кастро.

У чому полягають причини японського «економічного дива» після II світовоївійни?

а)         вкладення капіталу в нові галузі економіки;

б)         оборонні плани;

в)         специфічні риси японської наукової думки;

г)         жахлива експлуатація робітників.

Мета плану Маршалла:

а)         надати допомогу всім європейським країнам для післявоєнної відбудови на-родного господарства;

б)         не допустити поширення впливу СРСР на країни Західної Європи;

в)         створити воєнну організацію у Західній Європі;

г)         підпорядкувати основні промислові підприємства західноєвропейськихкраїн впливу США;

д)         крок до створення світового ринкового господарства;

е)         правильні відповіді: б), г).

РОЗДІЛ 35.СУЧАСНИЙ ЕТАП РЕФОРМУВАННЯУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ