§ 1. Економічні проблеми сучасного етапу господарськогореформування у зарубіжних країнах : Економічна теорія : B-ko.com : Книги для студентів

§ 1. Економічні проблеми сучасного етапу господарськогореформування у зарубіжних країнах

Сучасний етап господарського реформування економіки провідних капіталістич-них країн зумовлений низкою об'єктивних причин, серед них особливий вплив малиспади економічної активності у 1973-1975 рр. і 1980-1982 рр., які відзначилися тим,що практично охопили всі провідні капіталістичні країни і перепліталися з галузеви-ми, сировинними, енергетичними і структурними кризами.

Розбалансованість економіки була викликана такими основними факторами:

НТР середини XX ст., яка означала перехід до принципово нової техніки і тех-нологій. З середини 70-х рр. в провідних країнах світу здійснювалася реінду-стріалізація, яка ознаменувала перехід до наукомістких складних технологій —інформаційних та ресурсозберігаючих, до біотехнологій, генної інженерії;

тенденція до націоналізації промисловості, банків, транспорту, одержавленняекономіки та посилення її державного регулювання, збільшення частки ВНПв державних бюджетах, до запровадження контролю держави за цінами, тари-фами та зарплатою.

Економічні негаразди, які наступили з середини 70-х — початку 80-х рр. і вира-зилися в спаді економічної активності та інфляції, привели до капіталістичної раці-оналізації економіки та скорочення державних соціальних програм, роздержавленнята приватизації при зниженні рівня безпосереднього втручання держави в економіку.Державними пріоритетами стають грошова, валютна, кредитно — фінансова і подат-кова політики, антимонопольні заходи.

За глибокими кризами середини 70-х — початку 80-х рр. наступило найтривалі-ше економічне піднесення (1983-1990). Але уже на кінець 90-х рр. відбулося різкезниження економічної динаміки, яке охопило більшість країн світу. Сповільненняекономічного зростання привело до збільшення числа безробітних в промисловостірозвинутих країн. Економічна криза 1990-1992 рр. привела до сповільнення зрос-тання виробництва практично в усіх країнах. У другій половині 1992 р. економікаЗахідної Європи почала виходити з економічної кризи.

Підсумком економічного розвитку провідних країн стало виділення трьох осно-вних центрів: США, Японії, Західної Європи — головним чином країн Європейсько-го Союзу.

З останнього десятиріччя XX ст. відбувається глобалізація виробництва і спожи-вання, яка стала головним фактором світового економічного розвитку.