§ 2. «Рейганоміка» та її результати

магниевый скраб beletage

В економічній науці економічна політика, яку проводила адміністрація прези-дента США Р. Рейгана у 1981-1988 pp., одержала назву «Рейгономіка». Її ще інодіназивають неоконсервативною політикою. Ця політика була викликана погіршеннямекономічної ситуації 70-х pp. — уповільненням, а в окремі роки й абсолютним зни-женням виробництва, структурною кризою, зростанням безробіття тощо.

Теоретичною основою нової моделі регулювання економіки розвинутих країн За-ходу, пов'язаною з іменем Р. Рейгана (США), М. Тетчер (Англія), стала концепція«економіки пропозиції», сформульована А. Лазером та прихильниками монетаризму.Основні положення «рейгономіки» були викладені у «Програмі економічного відро-дження» (1981), яка стала своєрідним маніфестом неоконсервативного уряду. Всу-переч твердженням авторів цієї програми та їх послідовників про послаблення ролідержави в економічному житті, насправді за часів президентства Р. Рейгана мала міс-це лише зміна методів, підходів до державного регулювання соціально-економічнихпроцесів у країні за допомогою тих же важелів, які використовувалися і до цього:фінансової, податкової системи, процентних ставок, політики інвестицій тощо. Утой же час рейгономіка передбачала курс на зниження ставок федеральних податківі надання корпораціям великих податкових пільг, спрямованих на стимулювання ін-вестицій, насамперед у наукомісткі галузі промисловості, їх структурну перебудову,обмеження зростання урядових видатків на соціальні потреби при одночасному на-рощуванні військових витрат. Заходи фіскальної політики виявилися центральнимелементом «рейгономіки». В 1981 р. був прийнятий закон про оподаткування якийпередбачав поетапне скорочення індивідуального подохідного податку в загальномуна 23%, скорочення з 70% до 50% максимальної податкової ставки на доходи від капі-талу, значне скорочення термінів амортизації, збільшення інвестиційної податковоїскидки. Заходи неоконсервативної політики не ліквідували протиріч економічногорозвитку США, а лише частково послабили напругу.