§ 3. Економічні реформи уряду М. Тетчер

магниевый скраб beletage

Уже в перші післявоєнні роки при сприянні уряду лейбористів була проведенанаціоналізація деяких галузей промисловості. В 1945-1948 pp. була проведена на-ціоналізація банків, багатьох підприємств вугільної промисловості, радіо, телеграфу,електроенергетики. В 1967 р. відбулася націоналізація підприємств чорної металургіїта транспорту. Внаслідок цього в 1970 р. в руках держави знаходилось 95,1% най-більшої автомобільної компанії «Бритиш Мотор Лейленд Корпорейшн», 62,5% акційенерготехнічної компанії «Франті», 93,5% — компанії по виробництву сталі. Урядлейбористів, перебуваючи при владі з 1960 до 1970 pp., проводив політику «низьких»цін на продукцію націоналізованих підприємств. Це привело до того, що в 70-х pp.відбувається спад економічної активності: темпи інфляції становили 15%, загаль-мувалося зростання виробництва, припинилося зростання продуктивності праці. Всередині 70-х pp. на 10,6%, в порівнянні з початком 70-х pp., скоротився обсяг про-мислового виробництва. Особливо скоротилися обсяги виробництва в будівництвіта текстильній промисловості. З приходом до влади уряду консерваторів, на чолі зМ. Тетчер, в основу політики була покладена теорія економічного лібералізму. Пе-редбачалося значне скорочення регулюючої функції уряду в господарській діяльнос-ті, посилення дії ринкових механізмів. Було виділено як провідний напрямок еко-номічної політики боротьбу з інфляцією: скоротилися позики приватному секторугосподарювання, посилився контроль за темпами зростання грошової маси в обороті,підвищено ставки проценту, введено значний контроль держави над цінами і зарпла-тою.

Для впливу на економіку використовується бюджетна політика, більше, ніж 90%державного бюджету в кінці 70-х — початку 80-х pp. Англії складали податки. УрядМ. Тетчер скоротив на 3,5 млрд. фунтів стерлінгів прямі податки на великі доходи,підвищив роль непрямих податків. Уже в 1982-1983 pp. темпи інфляції знизилися о5%, а в кінці 80-х pp. — до 3%.

Було взято рішучий курс на значне скорочення, а часто і ліквідацію державноїналежності підприємств. Обмежені права профспілок. Підняттю рівня промисловоговиробництва в 80-х pp. сприяло те, що більша частина інвестицій направлялася назаміну і модернізацію обладнання, запровадження нових енерго- і ресурсозберігаю-чих технологій. На це йшло більше ніж 76% всіх інвестицій. Успішно розвиваєтьсясільське господарство. Відбувалося зростання виробництва сільськогосподарськоїпродукції в середньому на 3% в рік.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

Які основні напрямки господарського реформування в провідних країнах світув 70-90-х рр. XX ст. та які основні економічні проблеми світу в кінці XX — напочатку XXI ст.?

Що спричинило використання нових моделей регулювання в США та Англії?

У чому сутність монетаристської концепції «економіки пропозиції»?

Які основні положення теорії економічного лібералізму були покладені в осно-ву економічної політики уряду консерваторів на чолі з Маргарет Тетчер?

Контрольні тести

Економічна політика, заснована на концепції економічного лібералізму та йогосучасній модифікації — монетаризму:

а)         економічна політика Л. Ерхарда;

б)         «рейганоміка»;

в)         «тетчеризм»;

У чому полягає неоконсервативна економічна модель 70-80-х років XX ст.(«тетчеризм», «рейганоміка»)?

а)         подальша націоналізація;

б)         денаціоналізація;

в)         допомога монополіям.

Які спільні риси в економічній політиці урядів Р. Рейгана (США) та М. Тетчер(Англія)?

а)         вони базувалися на принципах неоконсерватизму;

б)         вони проповідували принципи економічного лібералізму;

в)         застосування економічних методів державного регулювання економіки;

г)         скорочення видатків держави на соціальні потреби;

д)         скорочення прямих видатків на доходи.

Політика «рейганоміки» була характерна для:

а)         Великобританії;

б)         Німеччини;

в)         США;

г)         Японії.

Політика «шокової терапії» була характерною для:

а)         країн Західної Європи;

б)         країн південної Америки;

в)         нових індустріальних країн;

г)         країн східної Європи.

Сутність економічної політики уряду М. Тетчер полягала в:

а)         посиленні державного регулювання економіки;

б)         сприянні вільній конкуренції ;

в)         інтеграції до європейського Союзу;

г)         націоналізації промисловості.

До нових індустріальних країн відноситься:

а)         Японія;

б)         Індія;

в)         Південна Корея;

г)         Китай.

До складу РЕВ входила:

а)         Польща;

б)         Україна;

в)         ФРН;

г)         Франція.

Які структурні зміни відбуваються в сучасній економіці?

а)         зміни у технологічному процесі;

б)         енергооснащеність сільського господарства;

в)         інтенсивне відновлення основного капіталу;

г)         розквіт макро- і мікропроцесорної техніки.

10. Які нові форми і результати державно — монополістичного регулювання?

а)         економічна інтеграція;

б)         гармонічний розвиток світової економіки;

в)         нові суперечності, що виникли;

г)         вирішення низки неекономічних проблем.

ЧАСТИНА V.МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

РОЗДІЛ 36.

СУТЬ І ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ