§ 2. Міжнародні економічні відносини та їх форми

магниевый скраб beletage

Вся сукупність національних економік у єдиному світовому господарствіпов'язана рухом товарів, послуг та факторів виробництва (економічних ресурсів). Націй основі між країнами виникають міжнародні економічні відносини. Міжнародніекономічні відносини (МЕВ) — система господарських зв'язків між країнами, що ви-никають у процесі розвитку міжнародного господарського обігу, обміну товарами тапослугами, переміщення капіталів за межі національних кордонів, міжнародної мі-грації робочої сили.

Кожній економічній системі відповідає властивий їй тип МЕВ. Міжнародні від-носини у період рабовласництва базувались на діяльності відносно великих торговихцентрів у древніх містах і державах Риму, Греції, Єгипту та Індії, що підтримувализв'язки з оточуючими ці міста племенами. У цей період МЕВ не носили стійкого ха-рактеру. У період феодалізму міжнародні відносини, що були представлені в осно-вному зовнішньою торгівлею, базувались на реалізації лишків сільськогосподарськоїпродукції. При мануфактурному виробництві МЕВ приймають форму відкритогограбунку колоній з метою збагачення європейських держав. Вирішальним етапомрозвитку міжнародних економічних відносин стало створення світового ринку.

Міжнародні економічні відносини формуються на основі інтернаціоналізаціїпродуктивних сил, що виростає із міжнародного поділу праці (МПП). МПП — ценайвищий ступінь розвитку суспільно-територіального поділу праці між країнами,основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін випущеноюпродукцією визначеної кількості та якості. Країни, які зайняли вагоме місце у МПП,мають вищі темпи економічного розвитку. Яскравим прикладом є розвиток Японії,Німеччини, Південної Кореї та ін.

До факторів, які визначають розвиток МПП, відносять такі:

природно-географічні умови;

науково-технічний прогрес;

соціально-економічні умови.

Природно географічні умови включають такі елементи: клімат, природні ресур-си, розміри території, чисельність населення, економіко-географічне розташування.Протягом довгого часу ці умови відігравали головну роль у міжнародному поділіпраці. Сьогодні розвиток науково-технічного прогресу призвів до зменшення зна-чення природно-географічних умов. У розвитку МПП значну роль стали відіграва-ти переваги науково-технічних досягнень, рівень соціально-економічного розвитку,механізм організації національного виробництва та механізм організації зовнішньо-економічних відносин. Головним напрямом розвитку МПП стало розширення спе-ціалізації і кооперування виробництва, які є його формами і виражають його суть.Під міжнародною спеціалізацією виробництва розуміють таку форму поділу праціміж країнами, за якої концентрація однорідного виробництва збільшується на базідиференціації національних виробництв, виділення у самостійні (відокремлені) тех-нологічні процеси, в окремі галузі виготовлення продукції понад внутрішні потреби.Основними формами прояву міжнародної спеціалізації виробництва є предметна, подетальна (по вузлова) та технологічна (постадійна) спеціалізації. Другим елементому МПП є міжнародне виробниче кооперування, тобто об'єднання зусиль виробниківдекількох країн у випуску певних видів товарів для світового ринку. Коопераційнізв'язки проявляються на всесвітньому, міжгалузевому або внутрігалузевому рівнях.У міжнародній практиці виділяють три основні форми кооперування:

а)         здійснення спеціальних програм;

б)         договірна спеціалізація;

в)         створення спільних підприємств.

Основними формами міжнародних економічних відносин, через які проявляєть-ся функціонування системи світового господарства, є такі:

Міжнародна торгівля товарами та послугами.

Міжнародний рух капіталів.

Міжнародна міграція робочої сили.

Міжнародні валютні відносини.

Міжнародний обмін технологіями.

Міжнародна економічна інтеграція.

Відмінна особливість сучасних МЕВ — це їх швидкий розвиток і поява новихформ відносин. Цьому сприяє процес концентрації виробництва, розвиток спеціа-лізації та кооперування, інтернаціоналізація господарського життя. Важлива рисасучасних міжнародних відносин — зростання їх значення для вирішення ряду гло-бальних проблем і загальнополітичних задач, в тому числі реалізації міжнароднихпрограм розвитку, збереження екологічної рівноваги. МЕВ характеризуються над-державним регулюванням через міжнародні економічні організації. Відображеннямцього служить збільшення кількості міжнародних організацій, які в тій чи іншій фор-мі займаються вирішенням проблем МЕВ.