§ 4. Україна на світовому ринку товарів і послуг

магниевый скраб beletage

Найбільш прийнятною для України є експортно орієнтована модель економіч-ного розвитку, що передбачає всебічне використання світових ринків як додатковогочинника економічного зростання. Аналіз зовнішньої торгівлі України вказує на те,що вона стає дедалі більш відкритою для зарубіжних партнерів. Частка України усвітовому ВВП складає 0,07%, а світового експорту — 0,3%. Досить характерним є те,що третина національного виробництва України опосередкована дією зовнішніх еко-номічних зв'язків. Це підкреслює виняткову важливість даної сфери у системі жит-тєзабезпечення держави. До факторів, які детермінують тісну взаємодію українськоїекономіки і світового ринку, варто зарахувати такі:

а)         досить розвинутий внутрішній поділ і кооперацію праці;

б)         ресурсна обмеженість (особливо паливно-енергетичні ресурси);

в)         традиційні господарські зв'язки з країнами СНД і насамперед з Росією;

г)         зростаюча необхідність створення наукоємної конкурентної продукції;

д)         залучення інвестиційних і фінансових ресурсів із високорозвинених країн сві-ту та ін.

За 2007 р. експорт товарів склав 49248,1 млн дол. США, імпорт — 60669,9 млндол. США. Порівняно з відповідним періодом 2006 р. експорт збільшився на 28,4%,імпорт — на 34,7%. Від'ємне сальдо становило — 11421,8 млн. дол. (за 2006 р. —6670,6 млн дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту складав 0,81 (за 2006 рік —0,85).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 204 країн світу.

Обсяги експортних поставок до країн СНД становили 37,8% від загального об-сягу експорту, Європи — 30% (у т.ч. до країн Європейського Союзу — 28,3%), Азії —21%, Африки — 5,7%, Америки — 5,5%.

Найбільші обсяги експортних поставок за 2007р. здійснювались до РосійськоїФедерації — 25,7% від загального обсягу експорту України, Туреччини — 7,4%, Іта-лії — 5,4%, Німеччини та Польщі — по 3,3%, Білорусі — 3,2% та Казахстану — 2,9%.

У загальному обсязі експорту товарів за 2007 р. порівняно з 2006 р. збільшиласьчастка механічних машин — з 5,3% до 5,6%, електричних машин — з 3,3% до 4,5%,залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання — з 2,8% до 3,7%,жирів та олій тваринного або рослинного походження — з 2,5% до 3,5%, наземнихтранспортних засобів — з 1,5% до 2%. Натомість зменшилась частка виробів з чорнихметалів — з 6,2% до 5,9%, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки —з 6,7% до 5,3%, продуктів неорганічної хімії — з 2,8% до 2,3%, руд, шлаків та золи — з2,4% до 2,2%, зернових культур — з 3,5% до 1,6%.

Імпорт з країн СНД становив 42,2% від загального його обсягу, Європи — 38% (ут.ч. з країн Європейського Союзу — 36,6%), Азії — 14,7%, Америки — 3,7%, Африки —1,1%, Австралії і Океанії — 0,2%.

Найбільші імпортні надходження здійснювались з Російської Федерації — 27,8%,Німеччини — 9,6%, Туркменістану — 7%, Китаю — 5,5%, Польщі — 4,8%, Італії — 2,9%,Казахстану — 2,6%.

На відміну від негативного торговельного сальдо товарами, Україна має пере-вагу в експорті послуг, де домінуючі позиції посідають транспортні послуги. Укра-їні, як транзитній державі, необхідно приділяти більшу увагу. крім трубопровідно-го транспорту, розвитку інших видів транспортних послуг. Завдяки технологічнимможливостям та потенціалу у галузях літако- і суднобудування, Україна має добріперспективи у розвитку додаткових транспортних послуг, пов'язаних з ремонтом іобслуговуванням.

Україна також має значний науково-технічний потенціал та напрацювання у бага-тьох наукоємних галузях. Розвиток секторів комп'ютерних, науково-дослідницькихта пов'язаних з ними послуг сприятиме стимулюванню технологічного прориву у різ-них секторах економіки, розширенню використання інформаційних технологій.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

Назвіть показники міжнародної торгівлі.

Яка структура сучасної міжнародної торгівлі?

Назвіть сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі.

Які існують форми державного регулювання міжнародної торгівлі?

Дайте визначення мита та назвіть його класифікацію.

Які методи ціноутворення на світовому ринку ви знаєте?

Які методи кількісних обмежень вам відомі?

Які приховані методи торгової політики ви знаєте і в чому їх економічнийзміст?

За яких умов застосовують антидемпінгове мито?10. Назвіть основних торгівельних партнерів України.

Контрольні тести

Частка міжнародної торгівлі у світовому ВВП:

а)         падає;

б)         зростає;

в)         залишається незмінною;

г)         корелюється з темпами зростання ВВП.

Найбільшим експортером товарів і послуг є:

а)         США;

б)         Німеччина;

в)         Японія;

г)         Китай.

Найбільшим імпортером сировини в світі є:

а)         США;

б)         Німеччина;

в)         Японія;

г)         Великобританія.

Ескалація експортної ціни — це:

а)         зниження ціни на світовому ринку в порівнянні з цінами на ринку країни-експортера;

б)         підвищення ціни на світовому ринку в порівнянні з цінами на ринку країни-імпортера;

в)         зниження ціни на світовому ринку в порівнянні з цінами на ринку країни-імпортера;

г)         підвищення ціни на світовому ринку в порівнянні з цінами на ринку країни-експортера.

Скімінг- це:

а) підвищення ціни на ринку країни-імпортера;

б)         зниження ціни на ринку країни-імпортера;

в)         зниження ціни на окремі види товарів на світовому ринку;

г)         встановлення високої ціни на світовому ринку на продукцію, яка не має ана-логів.

Зовнішньоторговельний оборот країни, це:

а)         різниця між експортом та імпортом;

б)         сума експорту та імпорту;

в)         лише експорт;

г)         лише імпорт.

Політика протекціонізму, це політика:

а)         невтручання держави у зовнішню торгівлю;

б)         підтримки національного виробника;

в)         підтримки іноземного інвестора;

г)         правильна відповідь відсутня.

У структурі світової торгівлі найбільша частка належить:

а)         машинам і устаткуванню;

б)         нафті і газу;

в)         побутовим товарам;

г)         харчовим продуктам.

У структурі українського експорту найбільша частка припадає на:

а)         машини і устаткування;

б)         продукцію металургії;

в)         сільськогосподарську продукцію;

г)         хімічні товари.

У структурі українського імпорту найбільша частка припадає на:

а)         машини і устаткування;

б)         паливо;

в)         хімічну продукцію;

г)         продукти харчування.

Найбільшим торговельним партнером України є:

а)         Польща;

б)         США;

в)         Німеччина;

г)         Росія.

Основні напрямки руху товарів і послуг у сучасному світі:

а)         з розвинутих країн у країни, що розвиваються;

б)         з розвинутих країн у країни з перехідною економікою;

в)         з розвинутих країн у розвинуті країни;

г)         з країн, що розвиваються, у країни, що розвиваються.

Квоти належать до:

а)         прихованих обмежень;

б)         фінансових обмежень;

в)         кількісних обмежень;

г)         правових обмежень.

Добровільні експортні обмеження, це:

а)         небажання країни розширяти свій експорт;

б)         обмеження щодо експорту світової організації торгівлі;

в)         заборона ввезення певного товару на територію країни;

г)         вимушене обмеження експорту на вимогу торговельних партнерів.

Ембарго — це:

а)         добровільне експортне обмеженні;

б)         тимчасова заборона на ввезення товарів;з) підвищення ціни на світовому ринку;

г) правильна відповідь відсутня.

СОТ виникла в:

а)         1990 р.;

б)         1993 р.;

в)         1995 р.;

г)         2000 р.

Компенсаційне мито застосовується:

а)         у разі ввезення товарів, що прямо чи побічно субсидувались;

б)         для компенсації додаткових затрат на транспортування;

в)         для компенсації затрат на рекламу;

г)         правильна відповідь відсутня.

Демпінг — це:

а)         встановлення цін на світовому ринку нижче цін країни-експортера;

б)         встановлення цін на світовому ринку вище цін країни-імпортера;

в)         встановлення цін на світовому ринку вище цін країни-експортера;

г)         встановлення цін на світовому ринку нижче цін країни-імпортера.

Адвалорне мито обчислюється:

а)         у відсотках до вартості товару;

б)         у встановленому грошовому виразі на одиницю товару;

в)         поєднує обидва вищесказані методи;

г)         правильна відповідь відсутня.

Специфічне мито обчислюється:

а)         у відсотках до вартості товару;

б)         у встановленому грошовому виразі на одиницю товару;

в)         поєднує обидва вищесказані методи;

г)         правильна відповідь відсутня.

РОЗДІЛ 38.МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ