§ 3. Іноземні інвестиції в Україні

магниевый скраб beletage

Світовий досвід показує, що країни з перехідними економіками неспроможнівийти з економічної кризи без залучення й ефективного використання іноземнихінвестицій. Акумулюючи підприємницький, державний та змішаний капітал, забез-печуючи доступ до сучасних технологій та менеджменту, іноземні інвестиції не тіль-ки сприяють формуванню національних інвестиційних ринків, а й динамізують іншіфакторні ринки та ринки товарів і послуг. Крім того, іноземні інвестиції, як правило,сприяють заходам з макроекономічної стабілізації, дозволяють вирішувати окремісоціальні проблеми трансформаційного порядку.

Сприятливий інвестиційний клімат повинен забезпечити захист інвестора відінвестиційного ризику (непередбачених фінансових втрат капіталу і доходів). Фак-тори, що забезпечують подолання чи зменшення ризиків, формують інвестиційнийклімат. До цих факторів відносяться:

Політична воля адміністрації:

а)         створення загальних умов до припливу інвестицій;

б)         валютне регулювання;

в)         досягнення стійкості національної валюти;

г)         забезпечення інвестиційного рейтингу.

Правове поле:

а)         законодавство в інвестиційній діяльності;

б)         регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

в)         створення земельного законодавства;

г)         законодавство про підприємництво.

Інвестиційна активність населення:

а)         виконання державної програми приватизації;

б)         зміна структури форм власності;

в)         мотивація фізичних і юридичних осіб відносно процесів приватизації.

Стан інвестиційного ринку

а)         функціонування фондової біржі:

б)         стан ринку капіталів та інвестиційних товарів;

в)         наявність інфраструктури тендерів.

Статус іноземного інвестора:

а)         режим іноземного інвестування;

б)         умови реєстрації іноземних інвестицій і підприємств;

в)         наявність вільних економічних і офшорних зон;

Стан фінансово-кредитної системи:

а)         інвестиційна діяльність банків, її рівень;

б)         діяльність банків як інвесторів;

в)         рівень розвитку і функціонування парабанківської системи.

Рівень розвитку продуктивних сил:

а)         структура виробничого потенціалу;

б)         інвестиційна привабливість регіонів і галузей;

в)         інвестиційна діяльність міжгалузевих корпорацій.

Рівень розвитку інвестиційної сфери:

а) рівень розвитку будівельного комплексу;

б)         система матеріально-технічного забезпечення інвестицій;

в)         умови комплектування галузі вітчизняним та імпортним обладнанням.

У 2007 році в економіку України іноземними інвесторами вкладено 8710,6 млндол. США прямих інвестицій, у т.ч. з країн СНД — 632,9 млн дол. (7,3% до загальногообсягу), з інших країн світу — 8077,7 млн дол. (92,7%). У той же час нерезидентамивилучено капіталу на 1178,5 млн дол.

Інвестиції надійшли зі 123 країн світу. До десятки основних країн-інвесторів,на які припадає майже 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр —5941,8 млн дол., Німеччина — 5917,9 млн дол., Нідерланди — 2511,2 млн дол., Ав-стрія — 2075,2 млн дол., Сполучене Королівство — 1968,8 млн дол., РосійськаФедерація — 1462,2 млн дол., Сполучені Штати Америки — 1436,8 млн дол., Фран-ція — 1046,2 млн дол., Віргінські острови, Британські — 1045,7 млн дол. та Швеція —1006,6 млн дол.

Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисло-вості — 8138,0 млн дол. (27,6% загального обсягу прямих інвестицій в Україну), ут.ч. переробної — 6941,0 млн дол. та добувної — 1059,5 млн дол. Серед галузей пере-робної промисловості суттєві обсяги інвестицій внесено в металургійне виробництвота виробництво готових металевих виробів — 1685,6 млн дол., у виробництво харчо-вих продуктів, напоїв та тютюнових виробів — 1564,0 млн дол., машинобудування —1049,6 млн. дол., хімічну та нафтохімічну промисловість — 838,8 млн дол.

У фінансових установах акумульовано 4793,9 млн дол. (16,3%) прямих інвести-цій, на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предме-тів особистого вжитку — 3056,4 млн дол. (10,4%) та в організаціях, що здійснюютьоперації з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям, —2550,6 млн дол. (8,6%).

Сума кредитів та позик, отриманих підприємствами України від прямих інвес-торів, на 1 січня 2008 р. становила 4001,6 млн дол. Найбільше їх надійшло з Кіпру —1082,6 млн дол., Нідерландів — 577,5 млн дол., Франції — 434,9 млн дол., Німеччи-ни — 340,2 млн дол., Польщі — 211,8 млн дол., Російської Федерації — 209,0 млндол., Сполучених Штатів Америки — 206,8 млн дол. та Сполученого Королівства —160,3 млн дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, включаючи позичковий капітал,на 1 січня 2008 р. становив 33491,0 млн. дол.

У 2007 році з України в економіку інших країн світу спрямовано суттєві обсягипрямих інвестицій — 6006,6 млн дол. Понад 90% обсягу інвестовано у вигляді ціннихпаперів. Майже 89% прямих інвестицій здійснено підприємствами, що зареєстрованіза видом економічної діяльності «операції з нерухомим майном, оренда, інжинірингта надання послуг підприємцям».

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу на 1 січня 2008 р.склав 6196,1 млн дол., у т.ч. у країни СНД — 220,2 млн дол. (3,5% до загального об-сягу), в інші країни світу — 5975,9 млн дол. (96,5%). Прямі інвестиції з України здій-снено у 52 країни світу, переважна їх частка спрямована до Кіпру. Сума кредитів тапозик, наданих українськими резидентами підприємствам прямого інвестування, на1 січня 2008 р. становила 123,4 млн дол.

Загальний обсяг прямих інвестицій в економіку інших країн світу, включаючипозичковий капітал, склав 6319,5 млн дол. США.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

Назвіть основні форми капіталу за джерелом його походження, за характеромвикористання, за терміном вкладення, за виконавчими функціями.

Які причини експорту та імпорту прямих інвестицій?

Охарактеризуйте суть портфельних інвестицій.

Які наслідки руху капіталу для країни-експортера?

Які наслідки руху капіталу для країни-імпортера?

Продемонструйте, як можуть бути залучені прямі закордонні інвестиції.

Назвіть фактори, які формують інвестиційний клімат країни.

Покажіть, як і чому держави впливають на рух капіталу.

Як прямі закордонні інвестиції можуть стимулювати торгівлю?

Яка тенденція надходжень іноземних інвестицій в Україну?

Які галузі економіки України є найбільш привабливі для іноземних інвесто-рів?

Які країни входять у десятку найбільших експортерів капіталу в Україну?

Контрольні тести

Пріоритетні напрямки вивозу капіталу у сучасних умовах:

а)         з розвинутих країн у країни, що розвиваються;

б)         з розвинутих країн у розвинуті країни;

в)         з країн, що розвиваються у країни, що розвиваються;

г)         з країн, що розвиваються у розвинуті країни.

Найбільшим експортером капіталу є:

а)         США;

б)         Німеччина;

в)         Великобританія;

г)         Японія.

Сприятливий інвестиційний клімат обумовлений:

а)         географічним розташуванням країни;

б)         кліматичними умовами країни;

в)         політичною стабільністю;

г)         політичною нестабільністю.

Прямі інвестиції, це:

а)         вклад капіталу, коли інвестор зберігає контроль над інвестованим капіталом;

б)         вклад капіталу, коли інвестор претендує тільки на чистий доход фірми;

в)         правильна відповідь відсутня;

г)         перші дві відповіді обидві правильні.

Портфельні інвестиції, це:

а)         вклад капіталу, коли інвестор зберігає контроль над виробництвом;

б)         вклад капіталу, коли інвестор претендує тільки на чистий доход фірми;

в)         правильна відповідь відсутня;

г)         перші дві відповіді обидві правильні.

Вивіз капіталу як форма МЕВ виник:

а)         разом з розвитком міжнародної торгівлі;

б)         лише в другій половині XX ст.;

в)         в XV-XVI ст.;

г)         в кінці XIX ст.;.

Найбільшими інвесторами в українську економіку є;

а)         США;

б)         Західна Європа;

в)         Росія;

г)         Польща.

Вивіз капіталу сприяє:

а)         зменшенню безробіття в країні-експортері;

б)         розвитку капіталоємких, але не прибуткових галузей в країні-експортері;

в)         зростання безробіття в країні-експортері;

г)         зростання безробіття в країні-імпортер;

На одного мешканця України прямих закордонних інвестицій припадає:

а)         від 100 до 500 дол.;

б)         від 500 до 1000 дол.;

в)         від 10 до 50 тис. дол.;

г)         від 1000 до 1500 дол..

Вивіз капіталу сприяє:

а)         зростання безробіття в країні-імпортері;

б)         залученню управлінського досвіду країною-імпортером;

в)         односторонньому розвитку економіки країни-експортера;

г)         всі відповіді правильні.

Найбільш привабливим регіоном України для вкладення іноземного капіталу є:

а)         Київ;

б)         Київська область;

в)         Одеська область;

г)         Дніпропетровська область.

80% прямих зарубіжних інвестицій рухається:

а)         між розвинутими країнами;

б)         між країнами, що розвиваються;

в)         між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються;

г)         між розвинутими країнами і країнами з перехідною економікою.

Який регіон має найменшу щільність зарубіжних інвестицій:

а)         Південна Америка;

б)         Східна Європа;

в)         Південно-Східна Азія;

г)         СНД.

Яка країна вийшла вперед з розміром щорічних прямих зарубіжних капітало-вкладень:

а)         США;

б)         Японія;

в)         Великобританія;

г)         Німеччина;

До офіційних фінансових ресурсів, що залучаються із-за кордону належать:

а)         кредити, що надаються комерційними банками;

б)         кредити, що надаються іноземними урядами;

в)         кредити різних посередників;

г)         всі відповіді правильні.

Що є причиною ввозу капіталу країни-імпортера:

а)         бажання обійти жорстке законодавство щодо охорони навколишнього се-редовища;

б)         нестабільна політична ситуація в країні-експортері;

в)         бажання використати передовий досвід країн-експортерів;

г)         бажання використати дешеву сировину і робочу силу.

Наслідки вивозу капіталу з України:

а)         вирішується проблема надлишкового капіталу;

б)         зменшується гострота економічної кризи;

в)         поглиблюється проблема безробіття;

г)         всі відповіді правильні.

При приватизації в Україні іноземні інвестиції:

а)         залучаються;

б)         не залучаються;

в)         заборонені законом;

г)         правильна відповідь відсутня.

Тенденція надходжень іноземних інвестицій в Україну:

а)         зростають;

б)         падають;

в)         залишаються незмінними;

г)         правильна відповідь відсутня.

До приватних фінансових ресурсів, що залучаються з-за кордону, належать:

а)         кредити, що надаються комерційними банками;

б)         кредити, що надаються іноземними урядами;

в)         кредити. що надаються центральними банками;

г)         всі відповіді правильні.

РОЗДІЛ 39.МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ