§ 3. Структура та основні механізми валютного ринку

магниевый скраб beletage

Невід'ємною ланкою МВС є валютний ринок.

Сучасний валютний ринок являє розгалужену систему механізмів, функціону-вання яких покликане забезпечити купівлю і продаж національних грошових оди-ниць та іноземних валют з метою їх використання для обслуговування міжнароднихплатежів.

Йому притаманні атрибути будь-якого ринку:

Валютний ринок виступає завжди як конкурентний ринок. Суб'єкти ринкуконкурують між собою з приводу одержання якнайбільшого доходу.

Будь-які обмінні операції на валютному ринку містять у собі елементи валют-ного ризику.

Сучасний валютний ринок інституційно регульований.

Регулятивні основи валютного ринку реалізуються в повних межах.

Суб'єктами валютного ринку є:

фірми, організації та індивідуальні особи, зайняті в різноманітних сферах зо-внішньоекономічної діяльності;

брокерські фірми, контори і окремі брокери, які займаються посередницькоюдіяльністю;

некомерційні банківські установи, які забезпечують валютне обслуговуваннязовнішніх зв'язків;

державні установи, основне місце серед яких займають центральні банки тадержавні скарбниці окремих країн.

Статистика, яка визначає щорічні обсяги операцій на валютному ринку, відсут-ня. За існуючими оцінками нинішній оборот валютних ринків досягає 100 трлн. до-ларів на рік. Найбільші валютні центри знаходяться у країнах, де валютні обмежен-ня зведено до мінімального рівня. Такими центрами є валютні ринки в Нью-Йорку,Лондоні, Парижі, Цюріху, Торонто, Токіо. На цих ринках обсяги валютних операційможуть досягати 100 млрд. доларів в день і більше.

Найбільша частина валютних операцій припадає на долари США (2/3 загальногообсягу).

У практиці функціонування валютного ринку застосовуються 2 групи валют-них операцій. Це, по-перше, операції, що здійснюються на умовах «СПОТ». Йдеть-ся про валютні угоди, які реалізуються на короткостроковій основі — поставкавалюти здійснюється протягом 48 год. Курс визначається на момент укладанняугоди. По-друге, операції форвардного типу. Це термінові операції, розрахунки заякі мають здійснюватися більш ніж за 2 дні. Однією з функціональних форм тер-мінових угод є опціонні операції, за якими суб'єкти ринку мають право купити абопродати валюту в майбутньому за курсом, зафіксованим на момент укладання від-повідної угоди.

Валютні цінності обертаються на валютному ринку в найрізноманітніших фор-мах. Йдеться про обіг міжнародних засобів платежу, у яких здійснюються відповіднірозрахункові операції.

В період становлення валютного ринку провідним засобом міжнародних розра-хунків були комерційні переказні векселі (тратти). Почали існувати з 2-ї половиниXVI ст. і існують сьогодні.

Переказний вексель, що використовується у зовнішній торгівлі, являє собою роз-порядження, що вимагає від банку, який представляє імпортера, заплатити експор-терові в обумовленій валюті певну кількість грошей. Переказний вексель може бутиоплачений негайно або протягом певного часу. Якщо його оплата відстрочується, вінможе бути реалізований на відкритому ринкові цінних паперів.

З 50-60-х років XX ст. у структурі міжнародного валютно-кредитного обмінунайбільшого поширення набули телеграфні перекази. Вказані операції проводятьбанківські установи різних країн, які підтримують взаємні кореспондентські відно-сини, відкриваючи для цього один одному поточні рахунки — авуари. Переказ гро-шових ресурсів здійснюється не пізніше другого дня після проведення торгівельноїоперації.

В останні роки у практиці міжнародних валютних переказів почали широко ви-користовуватися кредитні картки та інші види електронних грошей. В 1977 р. булозапочатковано міжнародну угоду системи «Віза», у якій взяло участь 12 тис. банків55 країн світу. Нині кредитні картки системи «Віза» є найбільш досконалою та ефек-тивною формою електронних переказів валюти. До системи «Віза» приєднались і де-які комерційні банки України.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

Дайте визначення світової валютної системи.

Проаналізуйте етапи становлення світової валютної системи.

Що таке валюта і які її основні види?

Дайте характеристику видів валютних курсів.

В чому суть та які види валютного ринку?

Назвіть основні елементи валютної політики.

Дайте характеристику дисконтної політики.

Дайте характеристику девізної політики.

В чому суть валютних інтервенцій?

Контрольні тести

Поставка валюти при операціях, що здійснюються на умовах «СПОТ», відбу-вається:

а)         протягом 48 годин;

б)         більше як за 2 доби;

в)         протягом 2 годин;

г)         правильна відповідь відсутня.

Розрахунки за операціями форвардного типу здійснюються:

а)         протягом 48 годин;

б)         більше як за 2 доби;

в)         протягом 2 годин;

г)         правильна відповідь відсутня.

За опціонних операцій суб'єкти ринку мають право купити або продати валюту:

а)         за курсом, зафіксованим на момент укладання угоди;

б)         за курсом, який буде в майбутньому.

Система «золотого стандарту» характеризувалася:

а)         забороною вільної міграції золота;

б)         вільним експортом та імпортом золота;

в)         забороною безпосередньої конвертованості національних валют у золото;

г)         наявність золота в обігу у вигляді чеканних монет лише на зовнішньомуринку.

Бреттон-Вудська система характеризувалася:

а)         розміном на золото паперових знаків вартості;

б)         забороною вільної (приватної) купівлі-продажу золота;

в)         наявністю плаваючих валютних курсів;

г)         усі відповіді правильні.

Підвищення облікової ставки при пасивному платіжному балансі сприяє:

а)         відпливу капітали в інші країни;

б)         падінню курсу національної валюти;

в)         зменшенню активного сальдо платіжного балансу;

г)         поповненню офіційних валютних резервів.

Для підтримання курсу національної валюти центральний банк:

а)         продає іноземну валюту;

б)         скуповує іноземну валюту;

в)         продає національну валюту;

г)         усі відповіді правильні.

Падіння курсу національної валюти призводить до:

а)         зменшення експорту товарів і послуг;

б)         збільшення експорту товарів і послуг;

в)         збільшення імпорту товарів і послуг;

г)         правильна відповідь відсутня.

Підвищення курсу національної валюти призводить до:

а)         зменшення імпорту товарів і послуг;

б)         збільшення імпорту товарів і послуг;

в)         збільшення експорту товарів і послуг;

г)         правильна відповідь відсутня.

Країни з хронічно пасивними платіжними балансами змушені:

а)         вдаватися до різних видів валютних обмежень;

б)         надавати перевагу валютним інтервенціям;

в)         надавати перевагу дисконтній політиці;

г)         надавати перевагу девізній політиці.

Ревальвація — це:

а)         підвищення курсу національної валюти щодо іноземних валют;

б)         зниження курсу національної валюти щодо іноземних валют;

в)         підвищення курсу іноземних валют;

г)         правильна відповідь відсутня.

Платіжні угоди клірингового типу передбачають:

а)         зовнішньоторговельні та всі види неторгових платежів здійснюються у віль-но конвертованій валюті;

б)         взаємний залік вимог і зобов'язань у розрахунках у зовнішній торгівлі таінших формах міжнародних економічних відносин;

в)         платежі між країнами здійснюються як шляхом взаємного заліку так і у віль-но конвертованій валюті;

г)         усі відповіді правильні.

Встановлення «валютного коридору» означає

а)         встановлення фіксованого курсу валют;

б)         визначення території, на якій дозволяється вільне здійснення валютнихоперацій;

в)         встановлення меж, в яких дозволяється коливання курсу національної валюти;

г)         визначення території, на якій заборонене вільне здійснення валютних опе-рацій.

Україна є членом МВФ з:

а)         1950 року в складі СРСР;

б)         1992 року;

в)         1998 року;

г)         правильна відповідь відсутня.

Ямайська валютна система виникла в :

а)         1960 р.;

б)         1975 р.;

в)         1976 р.;

г)         1980 р..

Дисконтна політики — це:

а)         регулювання облікової ставки;

б)         купівля-продаж іноземної валюти;

в)         установлення валютного коридору;

г)         заборона ввозу іноземної валюти.

Девізна політика — це:

а)         регулювання облікової ставки;

б)         купівля-продаж іноземної валюти;

в)         установлення валютного коридору;

г)         заборона ввозу іноземної валюти.

Девальвація — це:

а)         підвищення курсу національної валюти щодо іноземних валют;

б)         зниження курсу національної валюти щодо іноземних валют;

в)         підвищення облікової ставки;

г)         заборона ввозу іноземної валюти.

Валютні інтервенції — це:

а)         повне або часткове блокування валютних рахунків;

б)         заборона вивозу капіталу;

в)         заборона ввозу капіталу;

г)         цільові операції центральних банків щодо купівлі-продажу іноземної ва-люти.

Умовами для валютного демпінгу є:

а)         установлення різниці між курсом національної валюти та її купівельноюспроможністю на внутрішньому ринку;

б)         заборона ввозу іноземної валюти;

в)         заборона вивозу іноземної валюти;

г)         установлення валютного коридору.

Матеріальною базою проведення валютних інтервенцій є:

а)         офіційні валютні резерви;

б)         офіційна допомога розвитку;

в)         державний бюджет;

г)         всі відповіді правильні.

Повна конвертованість валюти означає:

а)         усі юридичні та фізичні вітчизняні і зарубіжні особи мають можливість віль-но здійснювати як поточні, так і інвестиційні валютні операції;

б)         повна свобода валютних операцій надається лише іноземним фізичним таюридичним особам;

в)         правом обмінних операцій користуються лише фізичні та юридичні особиданої країни;

г)         всі відповіді правильні.

Вираження курсів двох валют одна до одної через курс кожної з них щодо тре-тьої валюти — це:

а)         крос-курс;

б)         пряме котирування;

в)         обернене котирування;

г)         всі відповіді правильні.

РОЗДІЛ 41.МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ