§ 3. Результативність суспільного виробництва

магниевый скраб beletage

Однією з найважливіших якісних характеристик суспільного виробництва єйого результативність. Узагальнюючим результативним показником виробничої ді-яльності суспільства виступає сукупний суспільний продукт, який являє собою всюсуму матеріальних і духовних благ, створених суспільством за певний проміжок часу,як правило за рік. Залежно від елементів, включених до складу сукупного суспільно-го продукту, розрізняють валовий суспільний продукт, кінцевий суспільний продукт,валовий внутрішній продукт і валовий національний продукт.

Протягом тривалого часу в Україні узагальнюючим показником результативнос-ті суспільного виробництва був валовий суспільний продукт. Статистичні органирозраховують його як суму виробленої за рік валової продукції у всіх галузей матері-ального виробництва.

Проте, при визначенні величини ВСП до його складу завжди включається по-вторний рахунок виробничих затрат окремих галузей. Річ у тім, що до його вартостівключається не лише вартість готового, а й вартість проміжного продукту (сировина,паливо, матеріали), який для відповідних галузей (добувної промисловості) висту-пає як готовий продукт. Повтор цей може бути багаторазовим, що суттєво збільшуєвартість ВСП.

Тому ВСП не дає точного уявлення про ту реальну суму благ, яка створюєть-ся протягом року в країні. В зв'язку з цим виникає потреба розраховувати кінцевийсуспільний продукт (КСП). Він являє собою всю масу виробленої за певний періодчасу готової продукції. Тобто, це продукція, яка надходить в особисте або виробничеспоживання, на відновлення спожитих засобів праці та нагромадження в готовомувигляді. Отже, КСП є лише частиною ВСП, яка виключає повторний рахунок.

Валовий і кінцевий продукт — це показники результативності матеріального ви-робництва. Але, в суспільстві існує і нематеріальне виробництво, де створюютьсянематеріальні форми багатства. Тому для обчислення результативності суспільноговиробництва (і матеріального і нематеріального) застосовують показники валовоговнутрішнього та волового національного продукту.

Валовий внутрішній продукт (ВВП ) — макроекономічний показник, який вира-жає ринкову сукупну вартість кінцевих товарів та послуг, які були вироблені в країніза визначений період часу всіма виробниками.

Валовий національний продукт (ВНП) — макроекономічний показник, якийвиражає сукупну вартість кінцевих товарів та послуг, створених факторами вироб-ництва, які є у власності громадян даної країни не лише в межах цієї країни, а й закордоном.

Розрізняють номінальний та реальний ВВП та ВНП. Номінальний ВВП (ВНП)розраховують в ринкових цінах даного періоду. Реальний ВВП (ВНП) розраховуютьв постійних цінах.

Важливим результативним показником є чистий продукт, який ще називають на-ціональним доходом.

Національний дохід (НД) — це чистий дохід, виміряний в цінах факторів вироб-ництва, або іншими словами, це показник сукупних доходів всього населення даноїкраїни за визначений період часу (як правило за рік). Основними компонентами НДє: 1) доходи найманих працівників та некорпоративних власників; 2) рентні доходи;3) доходи корпорацій; 4) процентний дохід.

Розрізняють вироблений та використаний НД. Вироблений НД — це весь об'ємзаново створеної вартості товарів та послуг. Використаний НД — це вироблений НДза мінусом втрат від стихійних лих та втрат при зберіганні, зовнішньоторговельнесальдо.

Оскільки саме цей показник визначає добробут життя в країні, він поділений надві важливі категорії: необхідний продукт (НП) та додатковий продукт (ДП).

Необхідний продукт — це та частина НД, яка необхідна для нормального від-творення робочої сили, тобто для підтримання її працездатності, включаючи й під-готовку нового покоління працівників. За рахунок НП повинні покриватись витратина харчування, одяг, утримання житла, здобуття освіти, задоволення культурних тасоціальних потреб, на екологічні заходи. НП характеризується такими показниками,як мінімальна величина — вона визначається життєвим мінімумом, потрібним вироб-никові для відтворення своєї робочої сили й нормального функціонування та макси-мальна величина — це епізодична ситуація , коли НП перевищує НД.

Додатковий продукт — це та частина НД, яка виступає як надлишок над НП. Вінможе бути досягнутий лише на певному етапі розвитку суспільства, тобто лише тоді,коли робітник виробляє більше, ніж необхідно йому для життя.

Особистий дохід (ОД) — сума доходів, які реально отримало населення післявідрахування із НД вкладів населення в соціальну систему страхування, податків наприбуток корпорацій і нерозподіленого прибутку, але з додаванням трансфертнихплатежів (виплат з державного бюджету, субсидії або субвенції підприємцям, випла-ті процентів по державному боргу перед населенням по виплаті соціальних виплат).

Динамічність суспільного виробництва найповніше проявляється в зростанні таоновленні національного багатства, що відбувається постійно за рахунок створюва-ного сукупного продукту.

Національне багатство (НБ) — сукупність матеріальних та нематеріальних благ,якими розпоряджається суспільство на визначену дату і які створені працею людиниза весь попередній період. До основних елементів матеріальних результатів відно-сять:

основні фонди (виробничі та невиробничі);

матеріальні оборотні фонди (запаси сировини, основні допоміжні матеріали,паливо, незавершене виробництво, запаси готової продукції);

товарні запаси народного господарства;

державні резерви, в тому числі страхові, запаси військового призначення, зо-лотий запас;

предмети довготривалого використання в домашньому господарстві населен-ня (індивідуальні транспортні засоби, меблі, предмети культурно-побутовогота господарського користування);

природні ресурси, які використовують в економічному обороті (розорені землі,ліси).

До нематеріальних результатів відносять: науковий потенціал; освітній потенці-ал; кваліфікаційний потенціал; культурний потенціал.