§ 4. Інтеграція в Азії та Африці.

Основними інтеграційними утвореннями в Азії є Асоціація Південно-Східної Азії(АСЕАН), яка створена в 1967 р. і включає дев'ять країн (Бруней, Малайзію, Індо-незію, Таїланд, Сінгапур, В'єтнам, Камбоджу, Лаос та Філіппіни), а також Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС), засноване в 1989 р.

АСЕАН — найбільш динамічне інтеграційне об'єднання, націлене на послідовнепроходження п'яти етапів інтеграції:

відкриту економічну асоціацію;

зону вільної торгівлі з відміною тарифів та інших обмежень;

митний союз із встановленням єдиних тарифів у торгівлі і вільним переміщен-ням капіталу і робочої сили;

економічний союз без будь-якої дискримінації з погодженням економічної по-літики країн-учасниць;

5) повну інтеграцію з єдиною економічною політикою, спільною валютою та ор-ганами наднаціонального регулювання.

Згідно з наведеною класифікацією, зону торгівлі в системі АСЕАН відносять допершого етапу економічної інтеграції. Країни АСЕАН ще не дійшли до створеннязони вільної торгівлі, проте вони співробітничають у справі її створення, у тому числіі в галузі зниження тарифів. У 1992 р. її учасники поставили перед собою завданняпротягом п'ятнадцяти років створити зону регіональної вільної торгівлі шляхом по-етапного зниження тарифів усередині неї. Що ж стосується господарського зближен-ня країн АСЕАН, взаємодоповнюваності їхніх економік, то ці процеси ще не набулиширокого розвитку.

Кожна з країн АСЕАН тісно пов'язана з економікою Японії, США та з новимиіндустріальними державами Азії (Гонконгом, Південною Кореєю, Тайванем). Зна-чна частина їхньої зовнішньої торгівлі припадає на торгівлю між місцевими філіямияпонських, американських, канадських, а також тайванських і південнокорейськихкорпорацій.

Модель інтеграції АСЕАН відрізняється від моделі північноамериканської та за-хідноєвропейської тим, що інтегрування там ішло від створення єдиного ринку доекономічного, валютного та політичного союзу, що супроводжувалось формуваннямта зміцненням наднаціональних структур. В АСЕАН же інтеграційні процеси надій-но охоплюють мікрорівень на основі діяльності ТНК. Так, в усіх країнах АСЕАН накомпанії з участю японського капіталу припадає 40-70% виробництва радіоапарату-ри. З 1994 р. тут спостерігається різкий стрибок імпорту Японією напівпровідниківта утворення спільних підприємств, збудованих у країнах АСЕАН. Японія, яка неє учасницею АСЕАН, досягла великого успіху, вкладаючи кошти в економіку кра-їн — учасниць асоціації, використовуючи їхню сировину для виробництва готовихтоварів, які реекспортуються в ці ж країни. Це стало приводом для серйозних супер-ечностей усередині АСЕАН.

Країни АСЕАН намагаються співробітничати в багатьох сферах, включаючи про-мисловість і торгівлю. В галузі промисловості робиться натиск на реалізацію спіль-них проектів і створення в різних країнах-учасницях середніх за розмірами галузей. Втаких галузях 60% власності контролюється країною-господаркою, а 40% — рештоючленів АСЕАН. Так, наприклад, були реалізовані проекти будівництва заводів по ви-робництву добрив в Індонезії, Малайзії та ін. До 1983 р. в АСЕАН було створено 15спільних підприємств, на яких 40% власності належить приватним компаніям з двох ібільше країн — учасниць асоціації. На експорт продукції СП в країни АСЕАН розпо-всюджуються пільгові митні збори. Базовий договір про торговельні преференції все-редині асоціації був схвалений ГАТТ і привів до деякої лібералізації взаємної торгівлі.

За чверть століття свого існування АСЕАН успішно сприяла формуванню субре-гіону віл