§ 2. Транснаціональні компанії, їх суть та еволюція

магниевый скраб beletage

В зарубіжній та вітчизняній економічній літературі можна зустріти безліч визна-чень міжнародних монополій: 1) багатонаціональні корпорації, 2) транснаціональнікомпанії, 3) інтернаціональні корпорації, 4) глобальні компанії та ін.

Найчастіше виділяють транснаціональні корпорації (ТНК) і багатонаціональнікорпорації. Транснаціональні корпорації — це національні монополії з закордоннимиактивами. Їх виробнича і торговельна діяльність виходить за межі однієї держави.

Правовий режим ТНК передбачає ділову активність, що здійснюється в різнихкраїнах через створення в них філіалів і дочірніх компаній. Ці компанії мають від-носно самостійні служби виробництва і збуту готової продукції, науково досліднихрозробок та ін. В цілому вони складають великий виробничий комплекс з правомвласності над акціонерним капіталом лише представників країни-засновника.

Багатонаціональні корпорації — це міжнародні корпорації, що об'єднують націо-нальні компанії ряду держав на виробничій і науково-технічній основі. Найбільшяскравим прикладом є англо-голландський концерн «Роял/Датч/Шелл». Сучаснийкапітал цієї компанії ділиться в пропорції 60 : 40.

Відмінними ознаками ТНК є 1)наявність багатонаціонального акціонерного ка-піталу; 2)існування багатонаціонального керівного центру. ТНК — це компанії, якімають філії в інших країнах.

Більшість сучасних ТНК виникли в результатах міжнародної експансії амери-канських компаній, звідси і американська назва — корпорації. Існують сьогодні між-народні компанії, що виникли і в інших країнах. прикладом може бути англійська«Юнілевер» — виникла ще в кінці минулого століття. Вона контролює біля 500 ком-паній в 47 країнах і виробляє масу продуктів: від мила і мінеральної води до поліме-рів і будівельних матеріалів.

ТНК — це гігантські організації, на яких працюють десятки і сотні тисяч людей.Наприклад на підприємствах американської компанії IBM зайнято біля 300 тис. осіб.Обсяг річного продажу такої компанії, як «Дженерал моторс» у 80-ті роки був біль-ший, ніж ВНП малої латиноамериканської країни, крім Бразилії.

ТНК складається з головної компанії і філій, чи дочірніх компаній в різних краї-нах. Головна компанія може мати до 100% фінансового контролю над філіями.

Принципова відмінність транснаціональної компанії від монополістичної, навітьтієї, що продає значну частину своєї продукції за кордоном, полягає в тому, що ТНКстворює свої виробничі, торгові чи фінансові підприємства в декількох країнах, а нев одній. У ТНК нема батьківщини. Вони створюють виробництво там, де їм найбільшвигідно.

Так, ТНК розміщують окремі стадії виробництва в тих країнах, де для цього іс-нують оптимальні виробничі умови. В країнах з ємним ринком, створюють підпри-ємства по виробництву готового продукту з комплектуючих, які виготовлені в різнихкраїнах.

Саме складне питання, пов'язане з ТНК — це перерозподіл прибутку між голов-ною компанією і її філіями. Справа в тому, що ціни в розрахунках між підприєм-ствами, що входять в одну компанію, не обов'язково відображають реальні витрати.Вони є розрахунковими або внутрішніми. Дякуючи цьому, ТНК мають можливістьрозраховувати свій прибуток таким чином, що основна його частина приходить напідприємства в країнах, з пільговим оподаткуванням. Економія на податках — цеодна з визначених переваг ТНК порівнюючи з монопольними компаніями.

Віднесення компанії до ТНК визначається такими критеріями: річний оборотвище 199 млн дол.; філіали більше ніж у шести країнах; розмір відсотку продаж замежами країни походження компанії; більше 25% активів за кордоном; число зайня-тих за кордоном у загальній кількості персоналу та ін.

У 1970 р. в світі було зареєстровано лише 7 тис. ТНК. За 25 років їх кількістьзбільшилась в 8,5 рази і склала 60 тис., які контролювали за межами своїх країн250 тис. дочірніх підприємств. Разом з тим світове значення має невелика кількістьміжнародних компаній.

У середині 90 років 500 найбільших міжнародних компаній контролювали 70%всіх іноземних інвестицій. Зараз налічується 400 найбільших ТНК. Ці компанії реа-лізують 80% світової продукції електроніки і хімії, 95% фармацевтики, 76% продукціїмашинобудування. В принципі 75% світового ВНП створюється 300 ТНК. Основначастина міжнародних корпорацій розміщена в США, Японії і ЄС.

ТНК мають максимальну вигоду з переваг міжнародної спеціалізації і успішнообходить бар'єри, що виникають на її шляху. Але те, що вигідно для ТНК, не завждивигідно для економіки країни, де створюються філії. Держави, на території якої зна-ходяться іноземні підприємства, зацікавлені в тому, щоб прибуток йшов на розши-рення виробництва, а не за кордон. ТНК ж навпаки, вкладають гроші туди, де очіку-ється прибуток, за рахунок маніпулювання внутрішніми цінами.