НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

АНДРЮЩЕНКО Андрій МиколайовичБУРЛЯЙ Аліна ПавлівнаКОСТЮК Віра СтепанівнаКРИМКОВСЬКИЙ Руслан БорисовичМУДРАК Руслан ПетровичПЕНЬКОВА Оксана ГеоргіївнаФИЦИК Лариса Анатоліївна

ЕКОНОМІЧНАТЕОРІЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів — Б. А. СладкевичДизайн обкладинки — Б. В. БорисовКоректор — С. С. Савченко

Підписано до друку 23.07.2009. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 30,22.Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UAСвідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006

З метою максимізації прибутку підприємство-монополіст буде прагнути зрівню-

вати граничну прибутковість праці і граничні витрати праці (MRPl = MRCl). Кіль-

кість робітників, найнятих монополістом, відповідає точці Q (порівняно з Qk на кон-курентному ринку праці), а ставка заробітної плати — WH (на конкурентному ринкупраці ставка — Qk). Наймаючи Q робітників, підприємство-монополіст повинне було

б (якби воно діяло в умовах досконалої конкуренції) виплачувати робітником ставкузаробітної плати WHk. Рівновазі на монопсонічному ринку праці відповідає точка А.

[1] необхідно встановити квоти кожному члену картелю, тобто поділити загаль- ний монопольний випуск між всіма підприємствами-учасниками картелю на основі певних принципів;

[2] Рівняння рівноваги: